Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Profilaktyka społeczna i resocjalizacja > Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, pierwszego stopnia

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRO)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Kierunek studiów Profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych oraz ich zapobiegania.

Nasza kadra naukowa to specjaliści z zakresu: kryminologii, pedagogiki, psychologii, prawa, socjologii, pracy socjalnej i inni.

Celem studiów I stopnia w IPSiR na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji mających za zadania reagować na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych. Jest to kształcenie specjalistów zajmujących się problematyką przestępczości, uzależnienia od środków odurzających, różnego rodzaju zachowaniami dewiacyjnymi dorosłych i młodzieży, w tym szczególnie nieletnich, oraz dysfunkcjami rodziny. Jest to również kształcenie osób zdolnych do fachowego zajmowania się problematyką migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo, a także zagadnieniami związanymi z marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.

Zadaniem studiów IPSiR jest przekazanie w szerokim zakresie ogólnej wiedzy akademickiej w wyżej wymienionym dziedzinach, jak i wiedzy praktycznej, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych.

W ramach ścieżki edukacyjnej od II roku można wybrać specjalizację zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami:

  • prawno-kryminologiczną,
  • psychosocjologia problemów społecznych,
  • wychowanie resocjalizujące,
  • migracje i integracja kulturowa,
  • rewitalizacja i innowacje społeczne.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia
1. ma podstawową wiedzę o właściwościach nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii, o ich miejscu w systemie nauk, wzajemnych relacjach pomiędzy dyscyplinami szczegółowymi właściwymi dla problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz ich relacjach do innych nauk
2. ma podstawową wiedzę o elementach i różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (oraz procesach ich przeobrażeń) istotnych dla diagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka rozmaitych społecznych zagrożeń, które są przedmiotem oddziaływań zapobiegawczych i naprawczych
3. zna metody badań i etapy procesu badawczego oraz zasady konstruowania narzędzi badawczych i techniki pozyskiwania danych wykorzystywane w badaniach empirycznych i analizach właściwych dla obszaru zainteresowań profilaktyki społecznej i resocjalizacji
4. ma podstawową wiedzę o istocie i treści (oraz ich historycznej ewolucji i modyfikacjach) norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących działanie struktur i instytucji społecznych, w tym instytucji kontroli społecznej działających w zakresie profilaktyki społecznej, readaptacji społecznej i resocjalizacji, zna zawodowe kodeksy etyczne obowiązujące profesjonalistów w dziedzinie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
5. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę z zakresu wielu dyscyplin nauk społecznych do interpretowania społecznych problemów oraz ich roli i znaczenia dla ogółu społeczeństwa, a także jednostek, grup i lokalnych społeczności
6. diagnozuje podstawowe uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji oraz krytycznie analizuje i dobiera odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania oraz specjalistyczne procedury
7. potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety projektowanych programów profilaktycznych i naprawczych, uwzględnia w nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami
8. umie weryfikować zasadność i adekwatność stosowania sposobów reakcji o charakterze zapobiegawczym, wychowawczym, terapeutycznym, pomocowym, integracyjnym, represyjnym itp. do rozwiązywania określonego rodzaju problemów społecznych
9. potrafi wykorzystywać wiedzę wielu dyscyplin do analizy, oceny skuteczności i kosztów rozmaitych społecznych inicjatyw oraz zorganizowanych strategii, metod i form przeciwdziałania społecznym zagrożeniom i problemom
10. potrafi wykorzystywać podstawową interdyscyplinarną wiedzę do formułowania własnych i zespołowych projektów badawczych i zastosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania i/lub kierowania wykonaniem badań

II. Wymiar studiów w punktach ECTS i semestrach
180 punktów ECTS, 6 semestrów

III. nie dotyczy

IV. Liczba punktów ECTS
Przedmiotu podstawowe – 169 ECTS
Zajęcia praktyczne – warsztaty 2 ECTS dla wszystkich oraz w zależności od wybranej specjalizacji:
- wychowanie resocjalizujące – 10 ECTS
- psychosocjologia problemów społecznych – 4 ECTS
- migracje i integracja kulturowa – 2 ECTS ności
Zajęcia do wyboru:
- 21 ECTS (seminaria, przedmioty fakultatywne i ogólnouniwersyteckie)
- specjalizacje – 48 ECTS

V. Informacja o praktykach
Praktyka zawodowa 60 godz. – 4 ECTS

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
praktyka - Praktyka
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok profilaktyki społecznej i resocjalizacjiECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Pedagogika społeczna4e
Podstawowe prawa i wolności człowieka3e
Promocja i profilaktyka zdrowia2zo
Prawo karne43030zo
Psychologia faz życia3zo
Pedagogika resocjalizacyjna53030e
Psychologiczne koncepcje człowieka3e
Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych330zo
Socjologia wychowania21515zo
3401-PR1-1TEId
Teoria społeczeństwa i problemów społecznych15e
Warsztat integracyjno-animacyjny115zo
Wprowadzenie do pomocy społecznej i pracy socjalnej4e
Wstęp do nauki o państwie i prawie43030e
Wprowadzenie do problematyki służb społecznych430e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6,5
Razem:54,513910530415
Drugi rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. wychowanie resocjalizująceECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Metody badań społecznych53030e
Podstawy kryminologii53030e
Prawo rodzinne i nieletnich21515zo
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych21515zo
Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych230zo
Europejskie systemy opieki, resocjalizacji i pomocy230zo
Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych43030e
Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji330e
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii4 lub 33015e
Socjologia dewiacji i kontroli społecznej43030e
Statystyka31515zo
Metody badań społecznych4e
Animacja kulturowa środowisk lokalnych2zo
Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych2zo
Europejskie systemy opieki, resocjalizacji i pomocy2zo
Metodyka pracy wychowawczo - korekcyjnej z grupą5e
Podstawy edukacji współczesnej5 lub 4e
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii4e
Podstawy kryminologii5e
Podstawy nauczania resocjalizującego2zo
Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych4zo
Prawo rodzinne i nieletnich3zo
Pedagogika społeczna5e
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych2zo
Socjologia wychowania2zo
Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji3e
Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym3zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim9,5
3401-PRI-SP-WR33
3401-WYB-FAK3
Razem:125,519518090
Trzeci rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. wychowanie resocjalizująceECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Dzieje kultur penalnych43030e
Historia myśli społecznej230zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne230e
Polityka społeczna31515e
Psychologia społeczna41515e
Praktyki zawodowe460z
Projekty profilaktyczno-wychowawcze560e
Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym560e
Metodyka kultury fizycznej230zo
Warsztat metodyki resocjalizacji560zo
Aksjologia wychowania resocjalizującego3e
Dzieje kultur penalnych4e
Historia myśli społecznej2zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne2e
Metodyka ewaluacji2zo
Metodyka kultury fizycznej2zo
Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej3e
Projekty profilaktyczno-wychowawcze5zo
Polityka społeczna3e
Psychologia społeczna2e
Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym5e
Teoria człowieka i społeczeństwa w pedagogice2zo
Warsztat metodyki resocjalizacji5zo
3401-I-SEM4
3401-PRAKTYKA4
3401-PRI-SP-WR48
3401-WYB-FAK6
Razem:138906024060
Drugi rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjalizacja prawno-kryminologicznaECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Metody badań społecznych53030e
Podstawy kryminologii53030e
Prawo rodzinne i nieletnich21515zo
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych21515zo
Prawo karne wykonawcze43030zo
Polityka kryminalna53030e
Techniki badań w kryminologii460z
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii4 lub 33015e
Socjologia dewiacji i kontroli społecznej43030e
Statystyka31515zo
Metody badań społecznych4e
Podstawy edukacji współczesnej5 lub 4e
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii4e
Podstawy kryminologii5e
Prawo rodzinne i nieletnich3zo
Pedagogika społeczna5e
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych2zo
Socjologia wychowania2zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim9,5
3401-PRI-SP-PK33
3401-WYB-FAK3
Razem:104,522521060
Drugi rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. rewitalizacja i innowacje społeczneECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Metody badań społecznych53030e
Podstawy kryminologii53030e
Prawo rodzinne i nieletnich21515zo
Prawo rodzinne i nieletnich21515zo
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych21515zo
Unia Europejska wobec problemów społecznychzo
Aktywna integracja społeczna560e
Animacja społeczna (organizowanie społeczności lokalnej)230zo
Fundusze/projekty3zo
Innowacje3e
Marketing terytorialny230zo
Organizacje pozarządowe i wolontariat230zo
Projektowanie innowacji2zo
Poradnictwo i orzecznictwo społeczne230zo
Partnerstwo i sieci społeczne230zo
Rewitalizacja i pedagogika publiczna3e
Usługi społeczne230zo
Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne230zo
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii4 lub 33015e
Socjologia dewiacji i kontroli społecznej43030e
Statystyka31515zo
Metody badań społecznych4e
Architektura i kształtowanie przestrzeni2zo
Biografia i pamięć miejsca2zo
Fundusze/projekty3zo
Innowacje3e
Lokalna polityka i partycypacja publiczna3e
Podstawy edukacji współczesnej5 lub 4e
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii4e
Podstawy kryminologii5e
Prawo rodzinne i nieletnich3zo
Projektowanie innowacji2zo
Przedsiębiorczość w działaniach społecznych2zo
Pedagogika społeczna5e
Rewitalizacja i pedagogika publiczna3e
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych2zo
Socjologia wychowania2zo
Wspólnota lokalna i jej organizacja3e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim9,5
3401-PRI-SP-RIS33
3401-WYB-FAK3
Razem:146,518016521060
Trzeci rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. rewitalizacja i innowacje społeczneECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Praktyki zawodowe460z
Aktywna integracja społeczna560e
Animacja społeczna (organizowanie społeczności lokalnej)230zo
Komunikacja społeczna i mediacja330zo
Marketing terytorialny230zo
Organizacje pozarządowe i wolontariat230zo
Poradnictwo i orzecznictwo społeczne230zo
Partnerstwo i sieci społeczne230zo
Usługi społeczne230zo
Warsztaty kreatywności330zo
Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne230zo
Aktywna integracja społeczna5e
Animacja społeczna (organizowanie społeczności lokalnej)2zo
Dzieje kultur penalnych4e
Historia myśli społecznej2zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne2e
Komunikacja społeczna i mediacja3zo
Marketing terytorialny2zo
Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne2zo
Organizacje pozarządowe i wolontariat2zo
Partnerstwo i sieci społeczne2zo
Poradnictwo i orzecznictwo społeczne2zo
Praktyki zawodowe4z
Polityka społeczna3e
Psychologia społeczna2e
Teoria człowieka i społeczeństwa w pedagogice2zo
Usługi społeczne2zo
Warsztaty kreatywności3zo
3401-I-SEM4
3401-PRAKTYKA4
3401-PRI-SP-RIS48
3401-WYB-FAK6
Razem:13521060120

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/