Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Profilaktyka społeczna i resocjalizacja > Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, pierwszego stopnia

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRO)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Studia pierwszego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja kształcą specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów. W celu optymalnego przygotowania do konkretnie nakreślonych ról zawodowych student od II roku kontynuuje studia zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami w ramach jednej z pięciu specjalizacji: prawno-kryminologicznej, psychosocjologii problemów społecznych, wychowania resocjalizującego, migracji i integracji międzykulturowej oraz rewitalizacji i innowacji społecznych.

Absolwent studiów posiada wielodyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Potrafi wykorzystywać wiedzę do wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze. Zna formy działań zbiorowych (wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnych itp.) tworzących system społecznej kontroli mający swój udział w kształtowaniu wzorów socjalizacji, a szczególnie resocjalizacji jednostek oraz nadzorujący przebieg procesów uspołeczniania i/lub przeciwdziałający zaburzeniom tych procesów. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac badawczych oraz do konstruowania i wdrażania projektów praktycznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Potrafi diagnozować uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji, dobierać odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania, a także właściwie stosować procedury i metody projektowania i wdrażania działań zapobiegających i naprawczych. Podstawowymi umiejętnościami absolwenta są: projektowanie, realizowanie oraz ewaluowanie programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych m.in. w zakładach karnych, poprawczych, placówkach profilaktycznych, instytucjach opieki i pomocy społecznej, ośrodkach reintegracji osób społecznie wykluczonych oraz innych instytucjach i organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Absolwent potrafi zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje niezbędne dla kompetentnej realizacji zadań. Jest wrażliwy na zjawiska wymagające interwencji społecznej i podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie. Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu osobistym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zasobami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia
1. ma podstawową wiedzę o właściwościach nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii, o ich miejscu w systemie nauk, wzajemnych relacjach pomiędzy dyscyplinami szczegółowymi właściwymi dla problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz ich relacjach do innych nauk
2. ma podstawową wiedzę o elementach i różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (oraz procesach ich przeobrażeń) istotnych dla diagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka rozmaitych społecznych zagrożeń, które są przedmiotem oddziaływań zapobiegawczych i naprawczych
3. zna metody badań i etapy procesu badawczego oraz zasady konstruowania narzędzi badawczych i techniki pozyskiwania danych wykorzystywane w badaniach empirycznych i analizach właściwych dla obszaru zainteresowań profilaktyki społecznej i resocjalizacji
4. ma podstawową wiedzę o istocie i treści (oraz ich historycznej ewolucji i modyfikacjach) norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących działanie struktur i instytucji społecznych, w tym instytucji kontroli społecznej działających w zakresie profilaktyki społecznej, readaptacji społecznej i resocjalizacji, zna zawodowe kodeksy etyczne obowiązujące profesjonalistów w dziedzinie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
5. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę z zakresu wielu dyscyplin nauk społecznych do interpretowania społecznych problemów oraz ich roli i znaczenia dla ogółu społeczeństwa, a także jednostek, grup i lokalnych społeczności
6. diagnozuje podstawowe uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji oraz krytycznie analizuje i dobiera odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania oraz specjalistyczne procedury
7. potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety projektowanych programów profilaktycznych i naprawczych, uwzględnia w nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami
8. umie weryfikować zasadność i adekwatność stosowania sposobów reakcji o charakterze zapobiegawczym, wychowawczym, terapeutycznym, pomocowym, integracyjnym, represyjnym itp. do rozwiązywania określonego rodzaju problemów społecznych
9. potrafi wykorzystywać wiedzę wielu dyscyplin do analizy, oceny skuteczności i kosztów rozmaitych społecznych inicjatyw oraz zorganizowanych strategii, metod i form przeciwdziałania społecznym zagrożeniom i problemom
10. potrafi wykorzystywać podstawową interdyscyplinarną wiedzę do formułowania własnych i zespołowych projektów badawczych i zastosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania i/lub kierowania wykonaniem badań

II. Wymiar studiów w punktach ECTS i semestrach
180 punktów ECTS, 6 semestrów

III. nie dotyczy

IV. Liczba punktów ECTS
Przedmiotu podstawowe – 169 ECTS
Zajęcia praktyczne – warsztaty 2 ECTS dla wszystkich oraz w zależności od wybranej specjalizacji:
- wychowanie resocjalizujące – 10 ECTS
- psychosocjologia problemów społecznych – 4 ECTS
- migracje i integracja kulturowa – 2 ECTS ności
Zajęcia do wyboru:
- 21 ECTS (seminaria, przedmioty fakultatywne i ogólnouniwersyteckie)
- specjalizacje – 48 ECTS

V. Informacja o praktykach
Praktyka zawodowa 60 godz. – 4 ECTS

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
praktyka - Praktyka
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok profilaktyki społecznej i resocjalizacjiECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Pedagogika społeczna4e
Podstawowe prawa i wolności człowieka3e
Promocja i profilaktyka zdrowia2zo
Prawo karne43030zo
Psychologia faz życia3zo
Pedagogika resocjalizacyjna53030e
Psychologiczne koncepcje człowieka3e
Systemy instytucji profilaktyczno społecznych i resocjalizacyjnych330zo
Socjologia wychowania21515zo
3401-PR1-1TEId
Teoria społeczeństwa i problemów społecznych15e
Warsztat integracyjno - animacyjny115zo
Wprowadzenie do pomocy społecznej i pracy socjalnej4e
Wstęp do nauki o państwie i prawie43030e
Wprowadzenie do problematyki służb społecznych430e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6,5
Razem:54,513910530415
Drugi rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. wychowanie resocjalizująceECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
3401-PR1-2MBSd
Podstawy kryminologii53030e
Prawo rodzinne i nieletnich21515zo
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych21515zo
Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych230zo
Europejskie systemy opieki, resocjalizacji i pomocy230zo
Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych43030e
Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji330e
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii43015e
Socjologia dewiacji i kontroli społecznej43030e
Statystyka31515zo
Metody badań społecznych4e
Animacja kulturowa środowisk lokalnych2zo
Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych2zo
Europejskie systemy opieki, resocjalizacji i pomocy2zo
Metodyka pracy wychowawczo - korekcyjnej z grupą5e
Podstawy edukacji współczesnej5 lub 4e
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii4e
Podstawy kryminologii5e
Podstawy nauczania resocjalizującego2zo
Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych4zo
Prawo rodzinne i nieletnich3zo
Pedagogika społeczna5e
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych2zo
Socjologia wychowania2zo
Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji3e
Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym3zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim9,5
Wychowanie resocjalizujące (specjalizacja), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 st.33
Przedmioty do wyboru - fakultety3
Razem:124,516515090
Trzeci rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. wychowanie resocjalizująceECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Dzieje kultur penalnych43030e
Historia myśli społecznej230zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne230e
Polityka społeczna31515e
Psychologia społeczna41515e
Praktyki zawodowe460z
Projekty profilaktyczno-wychowawcze560e
Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym560e
Metodyka kultury fizycznej230zo
Warsztat metodyki resocjalizacji560zo
Aksjologia wychowania resocjalizującego3e
Dzieje kultur penalnych4e
Historia myśli społecznej2zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne2e
Metodyka ewaluacji2zo
Metodyka kultury fizycznej2zo
Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej3e
Projekty profilaktyczno-wychowawcze5zo
Polityka społeczna3e
Psychologia społeczna2e
Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym5e
Teoria człowieka i społeczeństwa w pedagogice2zo
Warsztat metodyki resocjalizacji5zo
Seminaria licencjackie4
Praktyki, Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji4
Wychowanie resocjalizujące (specjalizacja), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 st.48
Przedmioty do wyboru - fakultety6
Razem:138906024060
Drugi rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjalizacja prawno-kryminologicznaECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
3401-PR1-2MBSd
Podstawy kryminologii53030e
Prawo rodzinne i nieletnich21515zo
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych21515zo
Prawo karne wykonawcze43030zo
Polityka kryminalna53030e
Techniki badań w kryminologii460z
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii43015e
Socjologia dewiacji i kontroli społecznej43030e
Statystyka31515zo
Metody badań społecznych4e
Podstawy edukacji współczesnej5 lub 4e
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii4e
Podstawy kryminologii5e
Prawo rodzinne i nieletnich3zo
Pedagogika społeczna5e
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych2zo
Socjologia wychowania2zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim9,5
Specjalizacja prawno-kryminologiczna, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 st.33
Przedmioty do wyboru - fakultety3
Razem:103,519518060
Trzeci rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjalizacja prawno-kryminologicznaECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Dzieje kultur penalnych43030e
Historia myśli społecznej230zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne230e
Polityka społeczna31515e
Psychologia społeczna41515e
Praktyki zawodowe460z
Kryminologia porównawcza230zo
Penologia31515zo
Polityka kryminalna porównawcza230zo
Prawo i polityka penitencjarna53030e
Socjologia instytucji totalnej53030e
Dzieje kultur penalnych4e
Historia myśli społecznej2zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne2e
Praktyki zawodowe4z
Polityka społeczna3e
Psychologia społeczna2e
Teoria człowieka i społeczeństwa w pedagogice2zo
Seminaria licencjackie4
Praktyki, Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji4
Specjalizacja prawno-kryminologiczna, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 st.48
Przedmioty do wyboru - fakultety6
Razem:1171651359060
Drugi rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. rewitalizacja i innowacje społeczneECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
3401-PR1-2MBSd
Podstawy kryminologii53030e
Prawo rodzinne i nieletnich21515zo
Prawo rodzinne i nieletnich21515zo
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych21515zo
Unia Europejska wobec problemów społecznychzo
Aktywna integracja społeczna560e
Animacja społeczna (organizowanie społeczności lokalnej)230zo
Fundusze/projekty330zo
Innowacje330e
Marketing terytorialny230zo
Organizacje pozarządowe i wolontariat230zo
Projektowanie innowacji230zo
Poradnictwo i orzecznictwo społeczne230zo
Partnerstwo i sieci społeczne230zo
Rewitalizacja i pedagogika publiczna330e
Usługi społeczne230zo
Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne230zo
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii43015e
Socjologia dewiacji i kontroli społecznej43030e
Statystyka31515zo
Metody badań społecznych4e
Architektura i kształtowanie przestrzeni2zo
Biografia i pamięć miejsca2zo
Fundusze/projekty3zo
Innowacje3e
Lokalna polityka i partycypacja publiczna3e
Podstawy edukacji współczesnej5 lub 4e
Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii4e
Podstawy kryminologii5e
Prawo rodzinne i nieletnich3zo
Projektowanie innowacji2zo
Przedsiębiorczość w działaniach społecznych2zo
Pedagogika społeczna5e
Rewitalizacja i pedagogika publiczna3e
Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych2zo
Socjologia wychowania2zo
Wspólnota lokalna i jej organizacja3e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim9,5
Rewitalizacja i innowacje społeczne (specjaliz.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 st.33
Przedmioty do wyboru - fakultety3
Razem:145,521013524090
Trzeci rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. rewitalizacja i innowacje społeczneECTSwykćwkonkintpraktykawarzal
Praktyki zawodowe460z
Aktywna integracja społeczna560e
Animacja społeczna (organizowanie społeczności lokalnej)230zo
Komunikacja społeczna i mediacja330zo
Marketing terytorialny230zo
Organizacje pozarządowe i wolontariat230zo
Poradnictwo i orzecznictwo społeczne230zo
Partnerstwo i sieci społeczne230zo
Usługi społeczne230zo
Warsztaty kreatywności330zo
Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne230zo
Aktywna integracja społeczna5e
Animacja społeczna (organizowanie społeczności lokalnej)2zo
Dzieje kultur penalnych4e
Historia myśli społecznej2zo
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne2e
Komunikacja społeczna i mediacja3zo
Marketing terytorialny2zo
Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne2zo
Organizacje pozarządowe i wolontariat2zo
Partnerstwo i sieci społeczne2zo
Poradnictwo i orzecznictwo społeczne2zo
Praktyki zawodowe4z
Polityka społeczna3e
Psychologia społeczna2e
Teoria człowieka i społeczeństwa w pedagogice2zo
Usługi społeczne2zo
Warsztaty kreatywności3zo
Seminaria licencjackie4
Praktyki, Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji4
Rewitalizacja i innowacje społeczne (specjaliz.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 st.48
Przedmioty do wyboru - fakultety6
Razem:13521060120

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/