Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo > Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie

Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie (SJ-PR)

Jednolite magisterskie
Stacjonarne, 5-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 100

Absolwent jednolitych, magisterskich studiów prawniczych powinien posiąść wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (wstęp do prawoznawstwa, logika prawnicza, socjologia prawa), prawniczych dyscyplin historycznych (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznych i prawnych) oraz dyscyplin prawa pozytywnego (administracyjnego, cywilnego, handlowego, finansowego, karnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego). Pozna też metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Znajomość systemu prawa polskiego będzie punktem wyjścia do poznania jego relacji z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym.

Absolwent studiów prawniczych będzie umiał interpretować normy prawne oraz będzie rozumiał zasady działania instytucji prawnych, będzie rozumiał rolę prawa i jego związki z życiem społecznym. Będzie potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy praktyczne w zakresie wybranych przez siebie przedmiotów specjalizacyjnych. Nabędzie też umiejętności przygotowywania ustnych wystąpień oraz pisemnych analiz, dokumentów i pism procesowych. Powinien też opanować język obcy (z uwzględnieniem języka prawniczego) na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Mając świadomość zakresu zdobytej wiedzy i umiejętności, absolwent powinien umieć współpracować w grupie (w różnych rolach), być otwarty na odmienne poglądy i postawy, rozumieć potrzebę doskonalenia zawodowego, a w pracy zawodowej i w życiu osobistym kierować się najwyższymi standardami etycznymi.

Efekty kształcenia oraz program niestacjonarnych jednolitych magisterskich studiów prawniczych o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego są identyczne z efektami kształcenia oraz programem stacjonarnych jednolitych magisterskich studiów prawniczych o profilu ogólnoakademickim, prowadzonych przez ten Wydział.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku prawo

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje aplikacji prawniczych

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo absolwent:
1) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; dysponuje też rozszerzoną wiedzą o człowieku jako podmiocie prawa krajowego i międzynarodowego, o przysługujących mu prawach i regułach ich ochrony
2) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (wstęp do prawoznawstwa, logika prawnicza, socjologia prawa, filozofia prawa), prawniczych dyscyplin historycznych (prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn polityczno-prawnych) oraz dyscyplin związanych z poszczególnymi dziedzinami prawa (w tym zwłaszcza: prawo i postępowanie: administracyjne, cywilne, karne, prawo handlowe, prawo finansowe, prawo międzynarodowe
3) zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dziedzin prawa, potrafi prawidłowo posługiwać się tą terminologią; zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwe dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych
4) ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących nimi prawidłowościach; prawidłowo stosuje i umie sfunkcjonalizować instytucje z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, posługując się prawniczą terminologią
5) zna system polskiego prawa, wzajemne powiązania wewnątrz tego systemu oraz powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym
6) sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów – potrafi samodzielnie znaleźć właściwą podstawę prawną, orzecznictwo oraz literaturę dotyczącą badanego zagadnienia; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa
7) posiada umiejętność sporządzania podstawowych dokumentów oraz pism procesowych, pogłębioną w zakresie zależnym od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych), przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł
8) posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień z zakresu szeroko rozumianej materii prawa oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę
9) jest przygotowany do podjęcia każdej pracy wymagającej wiedzy prawniczej, wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie - samodzielnie ustala możliwe rozwiązania i przeprowadza rozstrzygnięcia, z zachowaniem norm etycznych
10) potrafi współpracować w grupie (prawniczej oraz mieszanej), przyjmując w niej różne role, efektywnie organizuje pracę własną i/lub innych, potrafi krytycznie ocenić stopień zaawansowania tej pracy

2. Wymiar studiów w punktach ECTS: 300 Liczba semestrów: 10

3. Program studiów nie został oparty na standardach kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych (przedmioty obowiązkowe): 300
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria i zajęcia projektowe): 59,5 (ćwiczenia)
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia modułowe do wyboru: 90

5. Informacja o praktykach (wymiar i liczba punktów ECTS):
Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który rozpoczął studia w roku akademickim 2008/2009 lub później, zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki w wymiarze 320 godzin, 80 godzin w sądzie, za co otrzymuje zaliczenie i 8 punktów ECTS.

Student który odbył praktyki studenckie:
1. dysponuje umiejętnością praktycznego wykorzystywania wiedzy teoretycznej o systemie polskiego prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów w poszczególnych dziedzinach prawa;
2. posiada umiejętności i doświadczenie w zakresie sporządzania podstawowych dokumentów, pism procesowych lub pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych oraz przygotowywania i prezentowania wystąpień dotyczących zagadnień prawnych;
3. dysponuje wiedzą na temat praktycznego znaczenia stosowania norm etycznych przy wykonywaniu zawodów prawniczych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok prawaECTSwykćwkintzal
Technologia informacyjna230zo
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54zo
Razem:2,534

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/