Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka publiczna > Polityka publiczna, stacjonarne, drugiego stopnia

Polityka publiczna, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-PP)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Polityka publiczna sytuuje się w nurcie Policy obecnym w naukach o polityce. Nurt ten opiera się na wiedzy i badaniach dotyczących zarządzania konkretnymi sferami życia publicznego. Koncentruje się na strategicznym kształtowaniu polityki w odniesieniu do różnych, szczegółowych obszarów funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Program studiów

Studenci kierunku polityka publiczna poznają kluczowe zagadnienia związane z rządzeniem w państwie, a także praktycznymi zasadami strategicznego zarządzania różnymi sferami życia publicznego na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym. Uzyskują gruntowaną wiedzę o nowych trendach w administracji publicznej, a także o politycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowaniach jej funkcjonowania. Uczą się - również w formie warsztatowej - praktycznych umiejętności niezbędnych na poszczególnych etapach tworzenia i realizacji zadań publicznych. Dowiadują się jak profesjonalnie zaplanować reformy różnych sfer życia publicznego, jak ocenić możliwe skutki planowanych zmian, jak zarządzać tymi zmianami, jak je badać i ewaluować. Stają się tym samym ekspertami od kształtowania polityk w różnych obszarach życia publicznego, przy czym - dzięki licznym zajęciom warsztatowym, zajęciom do wyboru, a także seminariom magisterskim – mogą indywidualnie pogłębić swoją wiedzę na temat określonego obszaru merytorycznego polityki publicznej, np. polityki miejskiej, polityki społecznej, polityki gospodarczej i in. Poznają również wybrane polityki szczegółowe realizowane w Polsce i innych państwach w ramach zajęć kursowych.

Studenci zdobywają kluczowe informacje i umiejętności z zakresu ekonomii sektora publicznego i finansów publicznych, analizy danych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, zarządzania różnymi obszarami sfery publicznej, prawa administracyjnego. Uzyskują również solidną wiedzę metodologiczną pozwalającą na kontynuowanie edukacji na studiach doktoranckich w obszarze nauk społecznych - szczególnie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Uwzględniając wyzwania współczesnego świata, studia oferują także liczne zajęcia kształtujące umiejętności miękkie, szczególnie komunikacyjne. Studenci ćwiczą te umiejętności na takich przedmiotach, jak komunikacja interpersonalna, czy warsztat negocjacyjny. Na takich przedmiotach, jak debata publiczna i procesy podejmowania decyzji czy public relations i marketing w sferze publicznej poznają m.in. tajniki komunikowania charakterystyczne dla sfery publicznej.

Wykłady, warsztaty i konwersatoria prowadzone są przez doświadczonych badaczy i praktyków zróżnicowanych obszarów polityki publicznej.

Student kierunku polityka publiczna nabywa umiejętności niezbędne do pracy w:

 • instytucjach samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego;
 • ministerstwach, agencjach i urzędach centralnych,
 • instytucjach międzynarodowych, np. unijnych;
 • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • firmach i korporacjach realizujących zadania publiczne;
 • ośrodkach i wydziałach zarządzających projektami publicznymi;
 • konsultingu i doradztwie w sferze publicznej;
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • działach komunikacji społecznej instytucji publicznych i agencjach public relations świadczących usługi dla sektora publicznego;
 • instytucjach specjalistycznych realizujących zadania publiczne (np. z zakresu ubezpieczeń społecznych, polityk sektorowych, partnerstwa lokalnego i in.)
 • organizacjach pozarządowych (organizacjach pożytku publicznego, stowarzyszeniach, organizacjach pracodawców i związkach zawodowych i in.),
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • firmach badawczych,
 • ośrodkach analitycznych (tzw. think-tankach);

Szczegółowy program studiów na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu polityki publicznej w wymiarze lokalnym, krajowymi i ponadnarodowym. Poznaje zasady i metody diagnozowania i definiowania problemów w sferze publicznej, a także uczy się krytycznie analizować procesy ich powstawania i sposoby rozwiązywania. Zdobywa wiedzę o wybranych obszarach szczegółowych polityki publicznej, a także uczy się innowacyjnego kształtowania, strategicznego planowania, implementowania i ewaluowania polityki publicznej. Poznaje zasady i zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania i współrządzenia procesem polityki publicznej, tworzenia strategii i projektów w tym zakresie, a także mechanizmów podejmowania decyzji publicznych. Uzyskuje wiedzę o politycznych, społecznych, ekonomicznych, finansowych oraz prawnych uwarunkowaniach polityki publicznej. Zdobywa wiedzę i umiejętności metodologiczne i analityczne, w tym z zakresu analizy danych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również największym ośrodkiem politologicznym w Polsce.

Studiuje u nas ponad 3 000 studentów a nasze kierunki od wielu lat zajmują pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw , co czyni je najlepszymi w Polsce!

Strona wydziału: wnpism.uw.edu.pl

Facebook: facebook.com/wnpism

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku polityka publiczna

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Student po ukończeniu studiów posiada:

Wiedzę
Student zna i rozumie:
- w pogłębionym stopniu teoretyczne kategorie pojęciowe i modele polityki publicznej (K_W01);
- w pogłębionym stopniu zasady i metody diagnozowania i definiowania problemów w sferze publicznej (K_W02);
- w pogłębionym stopniu kształtowanie, strategiczne planowanie i implementowanie procesu polityki publicznej (K_W03);
- w pogłębionym stopniu zróżnicowane ujęcia polityki publicznej (ujęcia: sektorowe i horyzontalne; ujęcia: lokalne, krajowe, regionalne i ponadnarodowe) (K_W04);
- w pogłębionym stopniu metodologię badań nad polityką publiczną oraz miejsce polityki publicznej w systemie nauk społecznych (K_W05);
- w pogłębionym stopniu zasady i metody ewaluacji polityki publicznej (K_W06);
- wybrane obszary szczegółowe polityki publicznej (K_W07);
- zarządzanie i współrządzenie procesem polityki publicznej oraz mechanizmy podejmowania decyzji publicznych (K_W08);
- czynniki i uwarunkowania wpływające na proces polityki publicznej (K_W09);
- zasady komunikowania i marketingu w sferze publicznej (K_W10);
- procesy rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym znaczenie różnych form przedsiębiorczości dla tego rozwoju (K_W11);
- znaczenie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w badaniach nad polityką publiczną (K_W12).

Umiejętności
Student potrafi:
- krytycznie analizować procesy powstawania i rozwiązywania problemów w sferze publicznej (K_U01);
- strategicznie projektować i organizować proces polityki publicznej, w tym poszukiwać nowatorskich sposobów realizacji zadań z zakresu polityki publicznej (K_U02);
- posługiwać się nowymi technologiami do celów zarządzania procesem polityki publicznej (K_U03);
- zaprojektować i przeprowadzić badanie własne w obszarze polityki publicznej (w tym badanie ewaluacyjne), w tym formułować i testować hipotezy związane z określoną problematyką badawczą (K_U04);
- przeprowadzić podstawową analizę prawno-instytucjonalną oraz budżetową polityki publicznej (K_U05);
- zaprezentować wyniki badań i analiz z obszaru polityki publicznej w formie ustnej i pisemnej, osadzając je w szerszym kontekście metodologiczno-teoretycznym i uwzględniając zróżnicowany krąg odbiorców (K_U06);
- wykorzystując posiadaną wiedzę, brać udział w debacie na temat wybranych zagadnień z obszaru polityki publicznej przyjmując w niej różne role, w tym prowadzącego debatę (K_U07);
- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ ESOKJ, w tym z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauki o polityce i administracji ze szczególnym uwzględnieniem polityki publicznej (K_U08);
- współdziałać z innymi osobami w ramach zespołu zadaniowego przyjmując w nim różne role, w tym ma umiejętności z zakresu zarządzania zespołem (K_U09);
- uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze polityki publicznej w ramach kształcenia przez całe życie, a także motywować innych do podejmowania edukacji ustawicznej (K_U10).

Kompetencje
Student jest gotów do:

- krytycznej oceny debaty naukowej i społecznej w obszarze polityki publicznej, a także swego w niej udziału, w tym uznania znaczenia dowodów naukowych i roli ekspertów w procesie tworzenia i implementacji polityki publicznej (K_K01);
- inspirowania, inicjowania i udziału w procesie tworzenia i ewaluacji polityki publicznej w różnych skalach i dziedzinach, w tym projektowania, prezentowania i realizacji własnych rozwiązań opartych na analizie i doświadczeniu (K_K02);
- prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą w obszarze polityki publicznej, zarówno jako działalności naukowej, jak i praktycznej; jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej, w tym rozwijania dorobku z obszaru polityki publicznej (K_K03);
- bieżącego monitorowania informacji o sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej wpływających na sferę publiczną, a także uzupełniania na bieżąco wiedzy z obszaru polityki publicznej bezpośrednio i pośrednio powiązanej z jego profilem zawodowym, w tym uwzględniając zmieniające się okoliczności społeczno-polityczne, gospodarcze oraz instytucjonalno-prawne - przyczyniając się w ten sposób do rozwoju zawodu (K_K04);
- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w tym szczególnie w odniesieniu do inicjowania i organizowania działań na rzecz dobra publicznego (K_K05).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/