Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Politologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PO)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia specjalności: 19

Wiedza

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać:

 • poszerzoną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk;
 • pogłębioną wiedzę na temat warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach;
 • wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz ich zmianach na poziomie rozszerzonym;
 • szczegółową wiedzę o zasadach funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych;
 • pogłębioną wiedzę o nurtach myśli politycznej;
 • wiedzę porównawczą o różnych koncepcjach polityki oraz wartościach, wzorach i normach społecznych;
 • wiedzę o mechanizmach działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencji w zróżnicowanej perspektywie czasowej.

Umiejętności

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać umiejętności:

 • krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
 • rozumienia przyczyn i przebiegu oraz samodzielnego prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki;
 • wykorzystywania w sposób głębszy i poszerzony wiedzy teoretycznej z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
 • posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywania metod i technik badawczych w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki, samodzielnego formułowania hipotez badawczych;
 • wskazywania w sposób pogłębiony założeń różnych koncepcji polityki, oceniania ich efektywności oraz dostrzegania relacji między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
 • samodzielnego i krytycznego analizowania i oceniania treści przekazu medialnego oraz wykorzystania przekazu w działalności publicznej.

Kompetencje

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać kompetencje:

 • przygotowania do aktywnego udziału w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie;
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
 • przygotowania do kierowania małymi zespołami ludzkimi, przyjęcia odpowiedzialności za efekty jego pracy;
 • samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku politologia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie: dynamiki zmian politycznych, strategii decyzyjnych, analizy postaw i zachowań uczestników procesów politycznych i ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego. Posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji politycznych. Jest także przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie.

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ma poszerzoną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk.
Ma pogłębioną wiedzę na temat warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach oraz wykorzystywania wiedzy politologicznej do tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości.
Ma na poziomie rozszerzonym wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego.
Posiada zaawansowaną wiedzę na temat paradygmatów badań politologicznych w ujęciu porównawczym.

UMIEJĘTNOŚCI
Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.
Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego. Umie krytycznie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej.
Umie w sposób pogłębiony wskazać założenia różnych koncepcji polityki, ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi.
Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, różnych autorów w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie.
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/