Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Politologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PO)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Studia II stopnia realizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta studiów politologicznych w Polsce. Każdy student wpływa na charakter studiów wybierając spośród przedmiotów fakultatywnych oraz ogólnouniwersyteckich te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Od drugiego semestru studia mogą być realizowane w ramach czterech specjalności:

  • Administracja publiczna
  • Marketing polityczny
  • Analiza i doradztwo polityczne
  • Infobrokering polityczny

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie: dynamiki zmian politycznych, strategii decyzyjnych, analizy postaw i zachowań uczestników procesów politycznych i ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji politycznych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie.

Absolwent specjalności Administracja Publiczna posiada dodatkowo umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz organizacjach międzynarodowych.

Absolwent specjalności Marketing polityczny posiada dodatkowo umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach marketingowych, w obsłudze działalności politycznej, przy organizacji kampanii politycznych (wyborczych), a także w partiach politycznych i organizacjach społecznych.

Absolwent specjalności Analiza i doradztwo polityczne posiada wiedzę i umiejętności praktyczne wykorzystywane w doradztwie politycznym przez podmioty takie jak partie polityczne, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje analityczne, organizacje trzeciego sektora, a także firmy działające w sektorze publicznym i prywatnym.

Absolwent specjalności Infobrokering polityczny posiada dodatkowo wiedzę na temat mechanizmów zarządzania informacją polityczną, a w szczególności jej pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania do definiowania i interpretacji wydarzeń politycznych oraz umiejętności różnorodnego raportowania informacji politycznych i wykorzystywania wiedzy politycznej do tworzenia strategii podmiotów politycznych z uwzględnieniem w tym procesie profesjonalnej eksploracji zasobów Internetu.

Absolwent ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku politologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-charakter nauk o polityce, kierunek ich rozwoju i badań w tej dyscyplinie oraz ich relację do innych nauk, w tym szczególnie nauk społecznych;
-rolę człowieka w życiu społecznym, jego interakcje z otoczeniem oraz rolę informacji w życiu społecznym, na poziomie pogłębionym, w ujęciu historycznym i współczesnym, w tym także w odniesieniu do najnowszych koncepcji i teorii rozwoju ludzkości w wymiarze społecznym i politycznym;
-warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach, w tym także w obszarze aktywności zawodowej i przedsiębiorczości, oraz mechanizmy wykorzystania wiedzy politologicznej do tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości;
-historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania życia politycznego;
-struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe kluczowe dla życia społecznego oraz zachodzące w nich zmiany;
-zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, organizacji i instytucji politycznych oraz mechanizmów społeczno-politycznych;
-nurty współczesnych badań politologicznych;
-różne koncepcje i teorie polityki w ujęciu porównawczym;
-mechanizmy działania politycznego, komunikowania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej perspektywie czasowej;
-pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Umiejętności: absolwent potrafi

-krytycznie interpretować zjawiska społeczne i polityczne rozmaitej natury oraz analizować ich wzajemne relacje i zależności wykorzystując wiedzę z zakresu teorii nauk o polityce;
-samodzielnie analizować (z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej) i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie;
-wskazać zależności pomiędzy różnymi koncepcjami polityki, ocenić ich efektywność oraz dostrzegać na poziomie pogłębionym relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi w zakresie analiz szczegółowych polityk i strategii politycznych;
-posługiwać się regułami i normami o charakterze systemowym oraz wskazać ich przydatność w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych; dostrzega i analizuje dylematy etyczne w życiu społecznym;
-samodzielnie i krytycznie zdobywać i uzupełniać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, innowacyjnie wykonywać zadania w zróżnicowanych warunkach, korzystając z różnych źródeł wiedzy i nowoczesnych technologii;
-prezentować własne wyjaśnienia zjawisk politycznych w odniesieniu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce i na świecie, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów, z uwzględnieniem głównych nurtów teoretycznych;
-gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku polskim i w języku obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i różnych źródeł oraz specjalistycznego języka właściwego dla zjawisk politycznych.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego wykorzystywania wiedzy specjalistycznej (w tym o charakterze interdyscyplinarnym), jak też źródeł informacji naukowej i publicystycznej;
-wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych i zawodowych w obszarze teorii i praktyki nauk o polityce;
-reprezentowania w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) zróżnicowanych interesów grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw;
-prawidłowego identyfikowania, rozstrzygania dylematów (w tym etycznych) związanych z wykonywaniem zawodu i wykazywania zaangażowania w sferze publicznej;
-myślenia i działania zgodnie z duchem przedsiębiorczości, celowości, kreatywności i rzetelności.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/