Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Graduate Programme in Political Science

Graduate Programme in Political Science (S2-PO-ANG2)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Studia są prowadzone w języku angielskim. Programobejmuje przedmioty pozwalające na uzyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu nauk politycznych. Szczególny nacisk jest położony na Europę Środkowo-Wschodnią i Unię Europejską. Więcej informacji na stronie Instytutu Nauk Politycznych.

Wiedza

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać:

 • poszerzoną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk;
 • pogłębioną wiedzę na temat warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach;
 • wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz ich zmianach na poziomie rozszerzonym;
 • szczegółową wiedzę o zasadach funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych;
 • pogłębioną wiedzę o nurtach myśli politycznej;
 • wiedzę porównawczą o różnych koncepcjach polityki oraz wartościach, wzorach i normach społecznych;
 • wiedzę o mechanizmach działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencji w zróżnicowanej perspektywie czasowej.

Umiejętności

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać umiejętności:

 • krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
 • rozumienia przyczyn i przebiegu oraz samodzielnego prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki;
 • wykorzystywania w sposób głębszy i poszerzony wiedzy teoretycznej z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
 • posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywania metod i technik badawczych w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki, samodzielnego formułowania hipotez badawczych;
 • wskazywania w sposób pogłębiony założeń różnych koncepcji polityki, oceniania ich efektywności oraz dostrzegania relacji między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
 • samodzielnego i krytycznego analizowania i oceniania treści przekazu medialnego oraz wykorzystania przekazu w działalności publicznej.

Kompetencje

Absolwent studiów II stopnia na kierunku politologia powinien posiadać kompetencje:

 • przygotowania do aktywnego udziału w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie;
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
 • przygotowania do kierowania małymi zespołami ludzkimi, przyjęcia odpowiedzialności za efekty jego pracy;
 • samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku politologia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

na podstawie wymaganych dokumentów

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ma ogólną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk
Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym
Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach
Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego
Ma wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych oraz ich zmianach
Posiada wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych
Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej
Ma wiedzę o nurtach myśli politycznej
Zna kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych
Ma wiedzę o różnych koncepcjach polityki oraz wartościach, wzorach i normach społecznych.
Zna i rozumie mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych
Ma wiedzę na temat procesów komunikowania w przestrzeni politycznej

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
Ma umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.
Ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki; potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie.
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki.
Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego. Umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej
Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki.
Umie wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi
Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami; dostrzega i analizuje dylematy etyczne.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimy i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów.
Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej.
Ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania informacji oraz tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł
Ma umiejętności językowe w zakresie politologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie
Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi
Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/