Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Graduate Programme in Political Science

Graduate Programme in Political Science (S2-PO-ANG2)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku politologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-przedmiotowy i metodologiczny charakter i uwarunkowania (socjologiczno-psychologiczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne) aktywności politycznej człowieka z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia;
-wybory polityczne jednostek, w tym także w odniesieniu do administracji publicznej, oraz ich interakcje z otoczeniem politycznym, społecznym i ekonomicznym, a także rolę i znaczenie różnych modeli komunikacji w życiu politycznym;
-uwarunkowania i formy zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjonalizowanych form partycypacji politycznej na różnych poziomach, w tym także w zakresie indywidualnej przedsiębiorczości;
-historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania funkcjonowania reżimów politycznych (demokratycznych i niedemokratycznych) oraz systemów politycznych, a także uwarunkowania aktywności różnych aktorów na scenie politycznej;
-w stopniu pogłębionym struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe oraz mechanizmy ich zmian;
-zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, organizacji i instytucji politycznych oraz mechanizmów społeczno-politycznych;
-nurty badań politologicznych oraz główne prądy myśli politycznej;
-różne koncepcje i teorie polityki w ujęciu porównawczym;
-mechanizmy działania politycznego, komunikowania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej perspektywie czasowej;
-zasady ochrony własności intelektualnej w działalności naukowej i praktycznej w obszarze nauk o polityce.

Umiejętności: absolwent potrafi

-krytycznie interpretować mechanizmy polityczne i administracyjne na różnych szczeblach życia politycznego oraz krytycznie i samodzielnie oceniać zjawisko dystrybucji władzy;
-rozpoznawać przyczyny i uwarunkowania procesów decyzyjnych na różnych szczeblach, w tym także w kontekście funkcjonowania mediów masowych i społecznościowych, jak również złożoność funkcjonowania instytucji władzy na różnych poziomach życia politycznego;
-dostrzegać intelektualne, praktyczne i historyczne podłoże różnych koncepcji państwa, społeczeństwa, władzy, rządzenia i administracji oraz ocenić ich zastosowanie w praktycznej działalności politycznej;
-posługiwać się systemami reguł i norm oraz potrafi wskazać ich przydatność w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych; dostrzega i analizuje dylematy etyczne w obszarze sfery publicznej;
-samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, innowacyjnie wykonywać zadania, w zróżnicowanych warunkach, korzystając z różnych źródeł wiedzy i nowoczesnych technologii, jak również inspirować i motywować otoczenie do podnoszenia kwalifikacji;
-prezentować własne koncepcje, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów, różnych autorów z uwzględnieniem różnorodnych nurtów teoretycznych politologii;
-gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł i specjalistycznej terminologii.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego wykorzystywania do celów zawodowych wiedzy (w tym o charakterze interdyscyplinarnym), jak też źródeł informacji naukowej i publicystycznej;
-wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych i zawodowych;
-reprezentowania w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) zróżnicowanych interesów grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw;
-prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów (w tym etycznych) związanych z wykonywaniem zawodu i wykazywania zaangażowania w sferze publicznej;
-myślenia i działania zgodnie z duchem przedsiębiorczości i rzetelności.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/