Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PO)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

POLITOLOGIA, to idealny wybór gdy…

…pasjonuje Cię otaczająca rzeczywistość społeczno-polityczna, chciałbyś zostać doradcą politycznym, specjalistą od kreowania wizerunku, urzędnikiem w ministerstwie lub w instytucjach UE, a może nawet rozpocząć działalność polityczną.

…nie wiesz jeszcze, czy chciałbyś być dziennikarzem, socjologiem, psychologiem, czy europeistą i szukasz kierunku, na którym zdobędziesz wiedzę z wielu dziedzin nauki.

Ogólna charakterystyka

Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, a także teorią jej organizacji. Do podstawowych kategorii tej nauki należy państwo. Politologia opisuje jego historyczny rozwój, funkcje, charakter i sposób funkcjonowania. Bada jego ustrój i reżim polityczny. Politologia zajmuje się także funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, charakterystyką współczesnych problemów globalnych, integracją europejską, etc. W wymiarze krajowym przedmiotem jej zainteresowania są także administracja, samorząd lokalny, komunikowanie polityczne, czy wreszcie trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie.

Od wielu lat politologia pozostaje także jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych jest jednym z  najchętniej wybieranych kierunków w ramach studiów I stopnia. Polskim liderem kształcenia na kierunku politologia jest bez wątpienia Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW, najstarszy i największy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia. Dominującą pozycję weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne. Politologia w Instytucie Nauk Politycznych WNPiSM UW jest nieprzerwanie numerem 1 w Polsce!

Opis studiów

Kierunek realizowany w Instytucie Nauk Politycznych WNPiSM to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta studiów politologicznych w Polsce, ponieważ studenci samodzielnie kształtują program swoich studiów wybierając trzy spośród sześciu specjalnych modułów, czyli grup przedmiotów związanych z jedną z subdyscyplin politologii. Każdy student wpływa na charakter studiów wybierając te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami.

Aktualnie oferujemy następujące moduły:

  • Państwo i polityka,
  • Komunikacja i polityka,
  • Polityka i administracja,
  • Idee i polityka,
  • Historia i polityka,
  • Socjologia i polityka.

Po pierwszym roku studiów studenci dokonują także wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji: Marketing polityczny, Animacja życia publicznego, Administracja europejska, Administracja samorządowa, Ustrojowa, Polityka sportowa, Technologie informacyjno – komunikacyjne w sferze publicznej, Polityka innowacyjności.

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku politologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Wiedza
Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada wiedzę na temat:
- warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach;
- państwa, władzy, polityki, administracji oraz prawa, także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym;
- nurtów w myśli politycznej;
- różnych koncepcji polityki oraz wartości, wzorów i norm społecznych;
- mechanizmów działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych;
- procesów komunikowania w przestrzeni politycznej.

Umiejętności
Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada umiejętności:
- obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych różnej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
- rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki;
- wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
- wskazywania założeń różnych koncepcji polityki oraz oceniania ich efektywności;
- dostrzegania relacji między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
- analizowania i oceniania treści przekazu medialnego oraz wykorzystania przekazu w działalności publicznej.
- przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Kompetencje
Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada kompetencje:
- przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie;
- odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji zadań;
- identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
- przygotowania do kierowania małymi zespołami ludzkimi.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/