Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PO)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, a także teorią jej organizacji. Do podstawowych kategorii tej nauki należy państwo. Politologia opisuje jego historyczny rozwój, funkcje, charakter i sposób funkcjonowania. Bada jego ustrój i reżim polityczny. Politologia zajmuje się także funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, charakterystyką współczesnych problemów globalnych, integracją europejską, etc. W wymiarze krajowym przedmiotem jej zainteresowania są także administracja, samorząd lokalny, komunikowanie polityczne, czy wreszcie trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie.

Od wielu lat politologia pozostaje także jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków w ramach studiów I stopnia . Polskim liderem kształcenia na kierunku politologia jest bez wątpienia Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, najstarszy i największy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przezUniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocenaPaństwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia. Dominującą pozycję weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę.

Studia realizowane są w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Na drugim roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji:

  • Państwo i administracja
  • Ustrojowa
  • Historyczno-politologiczna
  • Marketing polityczny

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Praktyki nie są obowiązkowe (istnieje możliwość fakultatywnego zrealizowania praktyk studenckich).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku politologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza
Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada wiedzę na temat:
- warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach;
- państwa, władzy, polityki, administracji oraz prawa, także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym;
- nurtów w myśli politycznej;
- różnych koncepcji polityki oraz wartości, wzorów i norm społecznych;
- mechanizmów działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych;
- procesów komunikowania w przestrzeni politycznej.

Umiejętności
Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada umiejętności:
- obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych różnej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
- rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki;
- wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
- wskazywania założeń różnych koncepcji polityki oraz oceniania ich efektywności;
- dostrzegania relacji między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
- analizowania i oceniania treści przekazu medialnego oraz wykorzystania przekazu w działalności publicznej.
- przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Kompetencje
Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada kompetencje:
- przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie;
- odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji zadań;
- identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
- przygotowania do kierowania małymi zespołami ludzkimi.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/