Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Politologia > Politologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Politologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PO)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Studia II stopnia realizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta studiów politologicznych w Polsce. Każdy student wpływa na charakter studiów wybierając spośród przedmiotów fakultatywnych oraz ogólnouniwersyteckich te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Od drugiego semestru studia mogą być realizowane w ramach czterech specjalności:

  • Administracja publiczna
  • Marketing polityczny
  • Analiza i doradztwo polityczne
  • Infobrokering polityczny

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie: dynamiki zmian politycznych, strategii decyzyjnych, analizy postaw i zachowań uczestników procesów politycznych i ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji politycznych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach oraz szkolnictwie.

Absolwent specjalności Administracja Publiczna posiada dodatkowo umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz organizacjach międzynarodowych.

Absolwent specjalności Marketing polityczny posiada dodatkowo umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach marketingowych, w obsłudze działalności politycznej, przy organizacji kampanii politycznych (wyborczych), a także w partiach politycznych i organizacjach społecznych.

Absolwent specjalności Analiza i doradztwo polityczne posiada wiedzę i umiejętności praktyczne wykorzystywane w doradztwie politycznym przez podmioty takie jak partie polityczne, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje analityczne, organizacje trzeciego sektora, a także firmy działające w sektorze publicznym i prywatnym.

Absolwent specjalności Infobrokering polityczny posiada dodatkowo wiedzę na temat mechanizmów zarządzania informacją polityczną, a w szczególności jej pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania do definiowania i interpretacji wydarzeń politycznych oraz umiejętności różnorodnego raportowania informacji politycznych i wykorzystywania wiedzy politycznej do tworzenia strategii podmiotów politycznych z uwzględnieniem w tym procesie profesjonalnej eksploracji zasobów Internetu.

Absolwent ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku politologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

WIEDZA
Ma poszerzoną wiedzę o charakterze nauki o polityce i jej relacji do innych nauk.
Ma pogłębioną wiedzę na temat warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach oraz wykorzystywania wiedzy politologicznej do tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości.
Posiada szczegółową wiedzę o zasadach funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych; a także na temat organizacji i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.
Posiada zaawansowaną wiedzę na temat paradygmatów badań politologicznych w ujęciu porównawczym.
Zna i rozumie mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej perspektywie czasowej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej i rządowej.

UMIEJĘTNOŚCI
Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.
Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego. Umie krytycznie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej.
Umie w sposób pogłębiony wskazać założenia różnych koncepcji polityki, ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi.
Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, różnych autorów w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie.
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

1. wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów – 120 godz.; 4 semestry;
2. nie dotyczy
3. liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 42 ECTS; zajęcia modułowe do wyboru – 56 ECTS
4. nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/