Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze > Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia

Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-PK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Studia II stopnia z zakresu polityki kulturalnej realizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych to pierwszy tego typu program w Polsce. Studia opracowane i prowadzone w formule współpracy z innymi jednostkami UW: Wydział Polonistyki - Instytut Kultury Polskiej, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Wydział Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Centrum Europejskie UW. Kompleksowa oferta łącząca wiedzę humanistyczną i społeczną w zakresie nauk o polityce i administracji, nauk o stosunkach międzynarodowych, nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Atrakcyjność studiów polega na połączeniu zajęć ze specjalistami wielu dziedzin zajmujących się relacjami kultury i polityki oraz praktykami kultury.

Duży nacisk zostanie położony na praktyczny element „doświadczania kultury”, który umożliwi studentom zarówno bierne, jak i czynne uczestnictwo w kulturze. Studenci będą realizować indywidualne projekty związane z kulturą w formie tutoriali, mając dostęp do wybranych przez siebie tutorów i instytucji kultury.

Dodatkowo mogą rozszerzać treści swoich programów studiów o wybrane przedmioty ogólnouniwersyteckie. Dla zainteresowanych istnieje możliwość przygotowania i obrony pracy magisterskiej w języku angielskim.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Program studiów

Oferta programu studiów koncentruje się na połączeniu trzech modułów, kreujących interdyscyplinarność kierunku, gwarantujących połącznie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności kierowania polityką kulturalną i zarządzania w kulturze:

  • I moduł – Polityka kulturalna i międzynarodowe stosunki kulturalne
  • II moduł – Kultura i sztuka
  • III moduł – Ekonomia i zarządzanie w kulturze

Przykładowe przedmioty:

  • Polska polityka kulturalna w XX i XXI wieku
  • Międzynarodowe stosunki kulturalne
  • Wiedza o kulturze
  • Zarządzanie w kulturze
  • Ekonomia kultury
  • Doświadczanie kultury – dwusemestralny przedmiot praktyczny

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę dotyczącą funkcjonowania i przenikania się sfery polityki i kultury. Rozumie reguły i znaczenie polityki kulturalnej jako kreowanej i wdrażanej polityki publicznej, a także sposoby i kierunku zarządzania w kulturze.

Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w publicznym życiu kulturalnym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji zarządczych w instytucjach kultury. Osoby kończące studia będą znać podstawowe instrumenty pracy w tym obszarze (prawne, finansowe, zarządczo-projektowe), mieć wiedzę i świadomość teoretyczną i historyczną związaną z kulturą, zarówno w rozumieniu antropologicznym, jak i artystycznym, oraz umiejętności praktycznego współdziałania z ludźmi tworzącymi kulturę.

Absolwenci mogą podjąć pracę państwowych i samorządowych, unijnych oraz międzynarodowych instytucjach kultury i urzędach zarządzających polityką kulturalną, w tym także w trzecim sektorze. Ponadto mogą świadczyć pracę polegającą na zarządzaniu kulturą na poziomie prywatnym (producent; impresario; agent/menadżer twórcy i artysty).

Absolwent nabywa poszerzone umiejętności do organizowania wydarzeń kultury, a także potrafi zaprezentować w formie performatywnej wybrany przez siebie projekt z dowolnego segmentu kultury.

Absolwent ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również największym ośrodkiem politologicznym w Polsce.

Studiuje u nas ponad 3 000 studentów a nasze kierunki od wielu lat zajmują pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw , co czyni je najlepszymi w Polsce!

Strona wydziału: wnpism.uw.edu.pl

Facebook: facebook.com/wnpism

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

BRAK!!!! Nie przekazano

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/