Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo finansowe i skarbowość > Prawo finansowe, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Prawo finansowe, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (NW2-PF)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: polski

Opis programu studiów:

UWAGA: Zajęcia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość (studia II stopnia, niestacjonarne) odbywać będą się co tydzień w piątki (od godz. 16:45) i w soboty.

Studia na kierunku Prawo finansowe i skarbowość (studia II stopnia, niestacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają charakter prawniczy, lecz są uzupełnione o rozbudowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administratywistyki, rachunkowości i wiedzy ekonomicznej.

Koncepcja kształcenia dla studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakłada, że mogą one stanowić kontynuację studiów pierwszego stopnia w zakresie administracji, ekonomii, finansów lub rachunkowości, prowadząc do poszerzenia zdobytej już wiedzy oraz specjalizacji w wąskich obszarach funkcjonowania administracji finansowej i skarbowej oraz instytucji finansowych. Mogą one stanowić także ciekawe uzupełnienie wiedzy i wykształcenia zdobytego w ramach innych kierunków studiów o finansowe aspekty działalności państwa i innych podmiotów publicznych lub prywatnych. W obu przypadkach studia pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności, w tym w szczególności umiejętności wykorzystywania w praktyce nabytej wiedzy, sposobu profesjonalnej argumentacji i schematów praktycznego myślenia.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się w piątek popołudniu i w sobotę. Taki model studiów pozwala na ich swobodne łączenie z pełnoetatową pracą zawodową, zdobywaniem praktyk czy realizacją własnych pasji. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu - na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce, obejmującej również pokaźne zbiory z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.

Program studiów obowiązujący na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość nie przewiduje obowiązku odbycia przez studenta praktyki zawodowej. Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym, zaś osoby, które dotychczas wybierały ten kierunek studiów w przytłaczającej większości pracują zawodowo i mają bogate doświadczenie praktyczne.

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia drugiego stopnia na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość (studia magisterskie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej szerokiej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w administracji publicznej, w tym zwłaszcza finansowej i skarbowej oraz instytucjach finansowych oraz uczestniczyć́ w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają także na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie obsługi rozliczeń podatkowych lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem i sektorem publicznym. Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy w sektorze bankowości i ubezpieczeń, doradztwie podatkowym i prawnym, konsultingu, pionach finansowych podmiotów gospodarczych oraz biurach rachunkowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość, którego udział w zajęciach związanych z prowadzeniem badań naukowych, w tym przede wszystkim w seminarium magisterskim i zajęciach w ramach specjalizacji, wykazał jego predyspozycje do pracy badawczej i naukowej, będzie gotowy do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Na mocy odrębnej umowy zawartej z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, absolwent, który zdał lub zaliczył określone przedmioty, jest zwolniony z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magister na kierunku prawo finansowe i skarbowość

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1.Najważniejsze efekty kształcenia dla programu
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku prawo finansowe i skarbowość absolwent:
1) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o charakterze nauk prawno-finansowych oraz finansowych, ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; dysponuje również podstawowym zasobem wiedzy akademickiej o prawie publicznym – jako dziedzinie wiedzy i jej ochronie
2) ma pogłębioną wiedzę z zakresu wiedzy prawnofinansowej oraz prawnoadministracyjnej, w tym zwłaszcza wstępu do prawoznawstwa, wstępu do nauki prawa podatkowego, wybranych problemów historycznych (historia skarbowości) oraz dyscyplin związanych z poszczególnymi dziedzinami prawa publicznego (w tym zwłaszcza: prawo podatkowego, bankowego, ubezpieczeniowego i prawa administracyjnego oraz prawa pracy a także postępowań: administracyjnego, podatkowego, przed sądami administracyjnymi
3) zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dziedzin szeroko rozumianego prawa finansowego
4) zna system polskiego prawa publicznego, wzajemne powiązania wewnątrz tego systemu oraz powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym
5) posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych w dziedzinie finansów i skarbowości
6) zna i rozumie podstawową terminologię prawnofinansową w wybranym języku obcym
ma pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa finansowego, wiedzę o jego zmianach i procesie tworzenia
7) ma pogłębioną wiedzę o systemie organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej, o poszczególnych organach tego systemu oraz sądownictwa administracyjnego
8) zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwe dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS: 120 Liczba semestrów: 4
3. Program studiów nie został oparty na standardach kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 120
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria i zajęcia projektowe): 0
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia modułowe do wyboru: 60

5. Informacja o praktykach (wymiar i liczba punktów ECTS): brak praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/