Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo finansowe i skarbowość > Prawo finansowe, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Prawo finansowe, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (NW2-PF)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Są to pierwsze tego rodzaju studia w Polsce, mające charakter prawniczy, uzupełnione o rozbudowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administratywistyki, rachunkowości i wiedzy ekonomicznej. Ich celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa finansowego i skarbowości. Absolwent posiadać będzie umiejętności oraz wiedzę z zakresu całości prawa finansów publicznych, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych, administracji podatkowej i skarbowości, podatków i innych danin publicznych, rachunkowość i prowadzenia ewidencji podatkowej.

Kompleksowa wiedza pozwoli absolwentowi znaleźć zatrudnienie w:

  • administracji skarbowej, w tym również w administracji celnej, w organach administracji samorządowej zajmujących się problematyką finansową i podatkową, w tym w regionalnych izb obrachunkowych;
  • instytucjach finansowych: w bankach, w firmach ubezpieczeniowych, w spółach prawa handlowego oraz innych podmiotach gospodarczych w działach zajmujących się rozliczaniem należności publicznoprawnych, płac i finansów;
  • firmach konsultingowych, w kancelariach doradców podatkowych, w biurach rachunkowych;
  • podmiotach zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych (audyt).

Absolwent posiądzie podstawowy zasób wiedzy akademickiej o prawie publicznym, o powiązaniach wewnątrz tego systemu oraz powiązaniach polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym. Będzie znał metody badawcze i narzędzia stosowane w naukach prawnych, w tym właściwe dla nich techniki pozyskiwania danych.

Będzie posiadał pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa finansowego, o jego zmianach i procesie tworzenia, o systemie organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej oraz o sądownictwie administracyjnym.

Uzyska pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych w dziedzinie finansów i skarbowości, w tym także szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju form prawnych indywidualnej przedsiębiorczości i opodatkowania przedsiębiorstw, które są niezbędne do podjęcia i prowadzenia takiej działalności zgodnie z prawem.

Będzie znał i rozumiał podstawową terminologię prawnofinansową w wybranym języku obcym.

Absolwent powinien umieć prawidłowo interpretować normy prawa finansowego (materialnego i procesowego) i ich wzajemne relacje, także w układzie między – dziedzinowym. Będzie potrafił sfunkcjonalizować, posługując się prawniczą terminologią, instytucje z różnych dziedzin prawa.

Będzie umiał samodzielnie analizować zmiany zachodzące w prawie finansowym, merytorycznie oceniać wybrane regulacje oraz prognozować zmiany w prawie finansowym.

Sprawnie poruszając się w systemie polskiego prawa finansowego Absolwent, sięgając do jego poszczególnych działów (prawo budżetowe, podatkowe, bankowe, ubezpieczeń społecznych), będzie umiał samodzielnie rozwiązywać konkretne problemy praktyczne – znaleźć właściwą podstawę prawną, orzecznictwo oraz literaturę dotyczącą badanego zagadnienia – i w szczególności proponować, z zachowaniem norm etycznych, rozwiązania spraw interpretacyjnie niejednoznacznych.

Absolwent będzie potrafił sporządzać deklaracje i informacje podatkowe oraz pisma procesowe, przygotowywać pisemne analizy i interpretacje konkretnych problemów prawno-finansowych, przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu szeroko rozumianej materii prawa finansowego oraz zagadnień z pogranicza prawa, finansów i rachunkowości; dostrzegać związki między zjawiskami finansowymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi i je prawidłowo zinterpretować.

Mając świadomość zakresu zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności Absolwent będzie rozumiał potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz znaczenie norm etycznych w wykonywaniu zadań zawodowych.

Będzie kreatywny, otwarty na różne poglądy i postawy oraz nowe doświadczenia zawodowe, potrafiąc myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, przewidując zarazem skutki społeczne swoich działań. Będzie umiał efektywnie organizować pracę własną i/lub innych i krytycznie ocenić stopień zaawansowania tej pracy. Będzie potrafił współpracować w grupie (prawniczej oraz prawników i ekonomistów oraz finansistów), przyjmując w niej różne role. Będzie też umiał współdziałać w grupie przygotowującej projekty społeczne, uwzględniając aspekty prawnofinansowe, finansowe, ekonomiczne i polityczne projektu.

Wykazując gotowość do podejmowania wyzwań badawczych będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magister na kierunku prawo finansowe i skarbowość

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

na podstawie wymaganych dokumentów

Efekty kształcenia

1.Najważniejsze efekty kształcenia dla programu
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku prawo finansowe i skarbowość absolwent:
1) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o charakterze nauk prawno-finansowych oraz finansowych, ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; dysponuje również podstawowym zasobem wiedzy akademickiej o prawie publicznym – jako dziedzinie wiedzy i jej ochronie
2) ma pogłębioną wiedzę z zakresu wiedzy prawnofinansowej oraz prawnoadministracyjnej, w tym zwłaszcza wstępu do prawoznawstwa, wstępu do nauki prawa podatkowego, wybranych problemów historycznych (historia skarbowości) oraz dyscyplin związanych z poszczególnymi dziedzinami prawa publicznego (w tym zwłaszcza: prawo podatkowego, bankowego, ubezpieczeniowego i prawa administracyjnego oraz prawa pracy a także postępowań: administracyjnego, podatkowego, przed sądami administracyjnymi
3) zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dziedzin szeroko rozumianego prawa finansowego
4) zna system polskiego prawa publicznego, wzajemne powiązania wewnątrz tego systemu oraz powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym
5) posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych w dziedzinie finansów i skarbowości
6) zna i rozumie podstawową terminologię prawnofinansową w wybranym języku obcym
ma pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa finansowego, wiedzę o jego zmianach i procesie tworzenia
7) ma pogłębioną wiedzę o systemie organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej, o poszczególnych organach tego systemu oraz sądownictwa administracyjnego
8) zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwe dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS: 120 Liczba semestrów: 4
3. Program studiów nie został oparty na standardach kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 120
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria i zajęcia projektowe): 0
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia modułowe do wyboru: 60

5. Informacja o praktykach (wymiar i liczba punktów ECTS): brak praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/