Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna i edukacja społeczna > Pedagogika specjalna i edukacja społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Pedagogika specjalna i edukacja społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PESiES)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogiki specjalnej i edukacji społecznej w zakresie edukacji dla rozwoju społecznego
Licencjat na kierunku pedagogiki specjalnej i edukacji społecznej w zakresie pedagogiki włączającej
Licencjat na kierunku pedagogiki specjalnej i edukacji społecznej w zakresie terapii i wspomagania rozwoju

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• ma podstawową wiedzę o typowych strukturach i instytucjach (edukacyjnych, kulturowych, politycznych) wspierających osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone i marginalizowane społecznie;
• ma podstawową wiedzę o relacjach społecznych pomiędzy osobą niepełnosprawną lub wykluczoną społecznie a jej środowiskiem i instytucjami społecznymi;
• ma wiedzę o metodach, narzędziach i technikach diagnozowania problemów rozwojowych i funkcjonalnych osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych i marginalizowanych pozwalającą opisywać uwarunkowania procesu rehabilitacji, edukacji i pomocy oraz struktury odpowiednich instytucji;
• potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej i społecznej oraz nauk pokrewnych w celu analizy złożonych problemów, wychowania, kształcenia i wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych i marginalizowanych społecznie;
• potrafi diagnozować i analizować potrzeby oraz proces edukacji, rehabilitacji, terapii, wspierania i pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz osobom wykluczonym i marginalizowanym społecznie;
• potrafi planować terapię, działania związane z edukacją włączającą i edukacyjną oraz działania pomocowe na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych i marginalizowanych społecznie oraz określać priorytety umożliwiające realizację określonego przez siebie lub innych zadania.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 punktów, 6 semestrów
3. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 60 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: min. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 54 punkty ECTS
4. praktyki pedagogiczne: min. 150 godzin, min. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów

Podczas praktyk studenci kształtują kompetencje diagnostyczne, terapeutyczne, wychowawcze i dydaktyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą z zaburzeniami rozwoju i osobami niepełnosprawnymi w placówkach realizujących edukację integracyjną lub włączającą poprzez:
1)zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania instytucji edukacyjnych, w których odbywa się diagnoza, terapia, wychowanie, a także kształcenie osób niepełnosprawnych w warunkach edukacji integracyjnej bądź włączającej, w szczególności poprzez poznanie metod, narzędzi i technik stosowanych podczas diagnozy oraz zajęć terapeutycznych, wychowawczych i dydaktycznych prowadzonych w placówkach integracyjnych lub prowadzących edukację włączającą, sposobu organizacji pracy pracowników instytucji oraz prowadzonej dokumentacji.
2)obserwowanie organizacji pracy i przebiegu procesów diagnostycznych, terapeutycznych wychowawczych i dydaktycznych, a w szczególności nawiązywania i utrzymywania interakcji z osobami niepełnosprawnymi a osobami sprawnymi, procesów komunikacji pomiędzy nauczycielem, pedagogiem, a uczniami czy wychowankami oraz między samymi uczniami, metod diagnostycznych, terapeutycznych i dydaktycznych oraz metod aktywizacji poszczególnych osób i całej grupy, organizacji przestrzeni dydaktycznej, a także przeprowadzania ewaluacji.
3) współdziałanie z opiekunem praktyk w zakresie organizacji miejsca praktyk, planowania i akceptacji działań podejmowanych przez studenta w instytucji, oraz w przypadkach problemowych związanych z bezpieczeństwem, naruszaniem praw innych, nieprzestrzeganiem ustalonych zasad.
4) analizę i interpretację zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacji i zdarzeń mających miejsce podczas procesu diagnozy, terapii, wychowania i dydaktyki, a w szczególności konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką i omawianie zgromadzonych doświadczeń

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok pedagogiki specjalnej i edukacji społecznej, pedagogika włączającaECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - MODUŁ BIOMEDYCZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH PODSTAW PEDAGOGIKI15e
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
PSES - Badanie i działaniez
PSES - Społeczny kontekst niepełnosprawnościz
PSES - Społeczne problemy wychowaniaz
PSES - Wprowadzenie do pracy socjalnejz
MS2 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY-DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA15 lub 10*e
DP - Diagnoza trudności w uczeniu się30z
DP - Diagnoza zaburzeń rozwoju30z
DP - Podstawy diagnozy psychopedagogicznej30z
RPE - MODUŁ SPECJALNOSCIOWY 3 - RODZINA W PROCESIE EDUKACJI I USPRAWNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH15e
RPE - Komunikacja z osobą niepełnosprawnąz
RPE - Metodyki pracy z rodzinąz
RPE - Rodzina z osobą niepełnosprawnąz
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:482143043030
Drugi rok pedagogiki specjalnej i edukacji społecznej, pedagogika włączającaECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY6e
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznej30z
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnejz
MD/KP-Praktyki pedagogiczne - diagnoza i projektowanie pedagogiczne30z
MD/PW/TE-MODUŁ METODYCZNY-PEDAGOGIKA WŁĄCZAJĄCA I TERAPIA PED.9e
MD/PW/TE-Metodyka pracy socjalnejz
MD/PW/TE-Metodyka pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym i całościowymi zaburzeniami rozwojuz
MD/PW/TE-Praktyki pedagogiczne z zakresu metodyki pracy z osobą niepełnosprawnąz
MK-Moduł kierunkowy-Pedagogika Specjalna i Edukacja Społeczna10e
PSES - Podstawy kształcenia integracyjnegoz
MS1-Moduł specjalnościowy 1:Metodyki pracy z osobą niepełnosprawną15*e
MS1-Metodyka pracy z osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi ruchowoz
MS1-Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymiz
MS1-Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami sensorycznymiz
MS1-Uwarunkowania rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnychz
MSPP - Moduł Społecznych podstaw pedagogiki15e
MSPP - Elementy prawa dla pedagogów - wykładz
MSPP - Socjologia wychowania - wykład30z
MSPP - Teoretyczne podstawy wychowania - wykład30z
Razem:55603030
Pierwszy rok pedagogiki specjalnej i edukacji społecznej, terapia i wspomaganie rozwojuECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - MODUŁ BIOMEDYCZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH PODSTAW PEDAGOGIKI15e
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
PSES - Społeczny kontekst niepełnosprawnościz
PSES - Społeczne problemy wychowaniaz
PSES - Wprowadzenie do pracy socjalnejz
WEIW - Podstawy diagnozy psychopedagogicznejz
MS2 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY-DIAGNOZA PSYCHOPEDAGOGICZNA15 lub 10*e
DP - Diagnoza trudności w uczeniu się30z
DP - Diagnoza zaburzeń rozwoju30z
DP - Podstawy diagnozy psychopedagogicznej30z
RPE - MODUŁ SPECJALNOSCIOWY 3 - RODZINA W PROCESIE EDUKACJI I USPRAWNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH15e
RPE - Metodyki pracy z rodzinąz
RPE - Rodzina z osobą niepełnosprawnąz
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:482143043030
Drugi rok pedagogiki specjalnej i edukacji społecznej, terapia i wspomaganie rozwojuECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY6e
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznej30z
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnejz
MD/KP-Praktyki pedagogiczne - diagnoza i projektowanie pedagogiczne30z
MD/PW/TE-MODUŁ METODYCZNY-PEDAGOGIKA WŁĄCZAJĄCA I TERAPIA PED.9e
MD/PW/TE-Metodyka pracy socjalnejz
MD/PW/TE-Metodyka pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym i całościowymi zaburzeniami rozwojuz
MD/PW/TE-Praktyki pedagogiczne z zakresu metodyki pracy z osobą niepełnosprawnąz
MK-Moduł kierunkowy-Pedagogika Specjalna i Edukacja Społeczna10e
PSES - Badanie i działaniez
PSES - Podstawy kształcenia integracyjnegoz
MS1-Moduł specjalnościowy 1:Metodyki pracy z osobą niepełnosprawną15*e
MS1-Metodyka pracy z osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi ruchowoz
MS1-Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymiz
MS1-Metodyka pracy z osobami z zaburzeniami sensorycznymiz
MS1-Uwarunkowania rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnychz
MSPP - Moduł Społecznych podstaw pedagogiki15e
MSPP - Elementy prawa dla pedagogów - wykładz
MSPP - Socjologia wychowania - wykład30z
MSPP - Teoretyczne podstawy wychowania - wykład30z
Razem:55603030
Trzeci rok pedagogiki specjalnej i edukacji społecznej, edukacja dla rozwoju społecznegoECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
MHPP - Moduł Humanistycznych Podstaw Pedagogiki15*e
MHPP - Edukacja kulturalna30z
MHPP - Filozoficzne podstawy pedagogiki30z
MHPP - Historia wychowania30z
Razem:1590

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/