Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika społeczno - wychowawcza > Pedagogika społeczno-wychowawcza, stacjonarne, pierwszego stopnia

Pedagogika społeczno-wychowawcza, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PESW)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza w zakresie pedagoga szkolnego, doradcy edukacyjno-zawodowego
Licencjat na kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
Licencjat na kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza w zakresie pomocy społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu pedagogiki społecznej i pedagogiki szkolnej, zna i rozumie jej podstawowe pojęcia, rozumie jej relacje z innymi subdyscyplinami pedagogicznymi i jej związki z innymi naukami humanistyczno-społecznymi;
• zna i wykorzystuje terminologię z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, pomocy pedagogicznej;
• ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego i kulturalnego oraz rozumie zachodzące między nimi relacje oraz wie, jak je wykorzystać do pomocy i aktywizacji osób i grup;
• ma rozszerzoną wiedzę o metodach poznawania środowiska i diagnostyki pedagogicznej, w którym pracuje, wykonywania typowych zadań, normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności animacyjnej i wspierającej;
• potrafi zastosować różne podejścia teoretyczne przy obserwowaniu, analizowaniu i omawianiu sytuacji i zjawisk edukacyjnych i społecznych związanych z kształceniem, wychowaniem i działaniami animacyjnymi;
• potrafi dokonać diagnozy sytuacji społeczno-wychowawczych i edukacyjnych oraz prawidłowo prognozuje ich dynamikę i skutki zastosowanych rozwiązań społeczno-wychowawczych;
• potrafi samodzielnie pogłębiać i aktualizować wiedzę, rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie pracy animacyjnej i wychowawczej w różnych środowiskach;
• potrafi samodzielnie i w zespole przygotowywać i wdrażać projekty animacyjne służące ponoszeniu jakości pracy wychowawczej w rodzinie, instytucjach socjalizacyjnych i lokalnych oraz projekty edukacyjno-wychowawcze dla jednostek i grup w ramach systemu kształcenia.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 punktów, 6 semestrów
3. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 60 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: min. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 54 punkty ECTS
4. praktyki pedagogiczne: min. 150 godzin, min. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów

Studenci specjalności animacja społeczno-kulturalna realizują praktyki w placówkach prowadzących działalność pedagogiczną i animacyjną w środowisku lokalnym, a także innych instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających w obszarze animacji, edukacji i kultury. W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych poprzez:
1) zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w tym: poznanie realizowanych przez nią zadań (m.in. o charakterze dydaktycznym), sposobu funkcjonowania placówki, procesu pozyskiwania środków finansowych, organizacji pracy pracowników i uczestników oraz prowadzonej dokumentacji.
2) obserwację czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk i innych pracowników placówki, toku podejmowanych przez placówkę aktywności, stosowanych metod i form pracy, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego.
3) współuczestniczenie w bieżących zadaniach podejmowanych przez placówkę, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z organizacją pracy, planowaniem i przeprowadzaniem zajęć, przygotowywaniem pomocy i materiałów.
4) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń z wyszczególnieniem prowadzenia dokumentacji praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów, konsultacji z opiekunem praktyk oraz realizacji wyznaczonych przez niego zadań (np. przygotowanie diagnozy placówki).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok pedagogiki społeczno-wychowawczej, pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinieECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - MODUŁ BIOMEDYCZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH PODSTAW PEDAGOGIKI15e
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MD/PS - Metody pracy z dzieckiem30z
PSW - Instytucje społeczeństwa obywatelskiegoz
PSW - Podstawy pracy socjalnejz
PSW - Warsztat kompetencji interpersonalnychz
PSW - Wprowadzenie do wiedzy o kulturze współczesnejz
PSW - Warsztat umiejętności wychowawczychz
MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - PODSTAWY PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ15*e
MS1 - Opieka i wychowanie30z
MS1 - Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny30z
MS1 - Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną30z
DRŚ - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 2 - DZIECKO W RODZINIE I ŚRODOWISKU15 lub 12*e
DRŚ - Negocjacje i mediacjez
DRŚ - Profilaktyka problemowa30z
DRŚ - Polityka społecznaz
DRŚ - Wiedza o rodziniez
PPDR - Praktyka pedagogiczna instytucjonalnaz
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:4818412043030
Drugi rok pedagogiki społeczno-wychowawczej, pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinieECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY6e
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznej30z
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnejz
MD/KP-Praktyki pedagogiczne - diagnoza i projektowanie pedagogiczne30z
MD/PS - MODUŁ METODYCZNY-PRACA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA Z DZIECKIEM I RODZINĄ15 lub 9*e
MD/PS - Laboratorium specjalnościowe - rodzina i środowiskoz
MD/PS - Metody pracy z dzieckiem30z
MD/PS - Metody pracy z grupąz
MD/PS - Metody pracy z rodziną30z
MD/PS - Praktyka pedagogiczna w rodzinie i środowiskuz
PSW-MODUŁ KIERUNKOWY - PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA10e
PSW - Etyka w zawodzie pedagogaz
PSW - Poradnictwo społeczno-wychowawczez
PSW-Praktyka pedagogiczna dyplomowaz
MS3 - Moduł specjalnościowy 3: Sytuacje trudne w życiu dziecka i rodziny.Diagnoza i pomoc15e
MS3 - Konflikty i kryzysy w życiu rodziny, sytuacje trudne w życiu dzieckaz
MS3 - Plan pracy z dzieckiem i rodzinąz
MS3 - Projekt socjalnyz
MS3 - Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży030z
MSPP - Moduł Społecznych podstaw pedagogiki15e
MSPP - Elementy prawa dla pedagogów - wykładz
MSPP - Socjologia wychowania - wykład30z
MSPP - Teoretyczne podstawy wychowania - wykład30z
Razem:4660603060
Pierwszy rok pedagogiki społeczno-wychowawczej, animacja społeczno-kulturalnaECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - MODUŁ BIOMEDYCZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH PODSTAW PEDAGOGIKI15e
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MD/ASK - Animacja grupy metodami pedagogiki zabawyz
MD/ASK - Indywidualna praktyka pedagogicznaz
MD/ASK - Wprowadzenie do działaniaz
PSW - Instytucje społeczeństwa obywatelskiegoz
PSW - Podstawy pracy socjalnejz
PSW - Wprowadzenie do wiedzy o kulturze współczesnejz
PSW - Warsztat umiejętności wychowawczychz
PASK - MODUŁ SPECJALNOSCIOWY-PODSTAWY ANIMACJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ25 lub 20e
PASK - Komunikowanie społeczne i media w animacji społeczno kulturalnejz
PASK - Laboratorium badania środowiskaz
PASK - Metody poznawania środowiskaz
PASK - Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnejz
PASK - Teoretyczne podstawy komunikowania i mediówz
PASK - Techniczne środki animacji społeczno-kulturalnejz
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:33184430
Drugi rok pedagogiki społeczno-wychowawczej, animacja społeczno-kulturalnaECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
MD/ASK - MODUŁ METODYCZNY - ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA9e
MD/ASK - Animacja grup zadaniowychz
MD/ASK - Aktywne metody kształceniaz
MD/ASK - Laboratorium specjalnościowez
MD/ASK - Środowiskowa praktyka pedagogicznaz
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY6e
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznej30z
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnejz
MD/KP-Praktyki pedagogiczne - diagnoza i projektowanie pedagogiczne30z
PSW-MODUŁ KIERUNKOWY - PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA10e
PSW - Etyka w zawodzie pedagogaz
PSW - Poradnictwo społeczno-wychowawczez
PSW - Warsztat kompetencji interpersonalnychz
MS2-Moduł specjalnościowy: Edukacja i animacja w środowisku lokalnym15e
MS2 - Animacja międzykulturowaz
MS2 - Edukacja środowiskowaz
MS2-Teoria działania społecznegoz
MSPP - Moduł Społecznych podstaw pedagogiki15e
MSPP - Elementy prawa dla pedagogów - wykładz
MSPP - Socjologia wychowania - wykład30z
MSPP - Teoretyczne podstawy wychowania - wykład30z
Razem:55603030
Pierwszy rok pedagogiki społeczno-wychowawczej, pedagog szkolny, doradca edukacyjno-zawodowyECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - MODUŁ BIOMEDYCZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH PODSTAW PEDAGOGIKI15e
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
PSW - Instytucje społeczeństwa obywatelskiegoz
PSW - Podstawy pracy socjalnejz
PSW - Warsztat kompetencji interpersonalnychz
PSW - Wprowadzenie do wiedzy o kulturze współczesnejz
PSW - Warsztat umiejętności wychowawczychz
PPPS - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - PODSTAWY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO15e
PPPS - Podstawy pracy pedagoga szkolnegoz
PPPS - Problemy wychowawcze i dydaktyczne w środowisku szkolnymz
PPPS - System oświatowo - wychowawczyz
SDEZ - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - SZKOLNE DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWODOWE15e
SDEZ - Analiza rynku pracy i preorientacja zawodowa w placówkach oświatowychz
SDEZ - Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświatowymz
SDEZ - Grupowe podejmowanie decyzjiz
SDEZ - Praktyka pedagogiczna w urzędach pracyz
SDEZ - Przygotowanie do wystapień publicznychz
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:63184430
Drugi rok pedagogiki społeczno-wychowawczej, pedagog szkolny, doradca edukacyjno-zawodowyECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedwarzal
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY6e
MD/KP-Metodyka działalności pedagogicznej30z
MD/KP - Podstawy dydaktyki ogólnejz
MD/KP-Praktyki pedagogiczne - diagnoza i projektowanie pedagogiczne30z
MD/PSZ - MODUŁ METODYCZNY-PEDAGOG SZKOLNY-DORADCA EDUKACYJNO-ZAWODOWY15e
MD/PSZ - Aktywizujące metody nauczaniaz
MD/PSZ - Metodyka pracy doradcy edukacyjno-zawodowegoz
MD/PSZ - Metodyka pracy pedagoga szkolnegoz
MD/PSZ - Niepowodzenia dydaktyczno-wychowawczez
MD/PSZ - Praktyka pedagogiczna u doradcy edukacyjno-zawodowegoz
PSW-MODUŁ KIERUNKOWY - PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA10e
PSW - Etyka w zawodzie pedagogaz
PSW - Poradnictwo społeczno-wychowawczez
PSW - Warsztat umiejętności wychowawczychz
MS2 - Wywieranie wpływu na ludziz
MMP-Moduł specjalnościowy 3-Metodyka pracy pedagoga szkolnego15e
MMP-Instytucje wspierające działalność pedagoga szkolnegoz
MMP-Konstruowanie projektów edukacyjnych i programów wychowawczychz
MMP-Psychologiczno-społeczne aspekty działalności pedagogicznejz
MSPP - Moduł Społecznych podstaw pedagogiki15e
MSPP - Elementy prawa dla pedagogów - wykładz
MSPP - Socjologia wychowania - wykład30z
MSPP - Teoretyczne podstawy wychowania - wykład30z
Razem:61603030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/