Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika nauczycielska > Pedagogika nauczycielska, stacjonarne, drugiego stopnia

Pedagogika nauczycielska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PEN)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie edukacji artystycznej
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej z terapia pedagogiczną
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań edukacyjnych i sposobów ich wykorzystania w praktyce
• posiada wiedzę na temat zasad efektywnego kształcenia oraz organizacji sytuacji edukacyjnych zapewniających osiąganie sukcesów w uczeniu się
• zna metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania sytuacji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem praktycznych skutków obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego
• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy z dziećmi i młodzieżą
• potrafi dopasować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji
• podejmuje działania pedagogicznego będące efektem refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami
• potrafi współpracować w zespole nauczycieli podczas rozwiązywania ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, wspierać innych i korzystać ze wsparcia, tworzyć demokratyczną kulturę funkcjonowania instytucji.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 punktów, 4 semestry
3. Program oparty jest na standardach kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
4. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 24 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: max. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 50 punktów ECTS
5. praktyki pedagogiczne: max. 150 godzin, max. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów
Kompetencje: wg standardów kształcenia nauczycieli.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogicznąECTSwykćwegzkonwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MM - Moduł metodyczny-Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnae
MM - Edukacja medialna30z
MM - Modele edukacji przedszkolnej30z
MM - Trening umiejętności wychowawczychz
MM - Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnejz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
MS1-Moduł specjalnościowy 1 - Podstawy terapii pedagogiczneje
MS1 - Diagnoza pedagogicznaz
MS1 - Profilaktyka pedagogicznaz
MS1 - Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dzieckaz
MS1 - Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznejz
MS1- Trening umiejętności terapeutycznych nauczycielaz
MS1 - Wybrane zagadnienia w terapii pedagogicznejz
Razem:1915030
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSwykćwegzkonwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MD/WNJA - MODUŁ METODYCZNY - WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGOe
MD/WNJA - Metodyka nauczania języka angielskiegoz
MD/WNJA - Metody nauczania języka angielskiegoz
MD/WNJA - Pracownia metodycznaz
MD/WNJA - Praktyka pedagogiczna językowaz
MD/WNJA - Wybrane techniki pracy na lekcjach języka angielskiegoz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
PNJA - MODUŁ SPECJALNOśCIOWY - PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGOe
PNJA - Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskimz
PNJA - Rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w jęz. angielskimz
Razem:19120
Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSwykćwegzkonwarzal
MKJO - Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich10*e
MNP - Moduł nauk pedagogicznych10*e
MNP - Andragogika30z
MNP - Pedagogika ogólna30z
MNP - Pedagogika porównawcza30z
PNJA - Moduł Specjalnościowy - Praktyczna nauka języka angielskiego (b)e
PNJA - Zintegrowana nauka języka angielskiego - wstępz
PNJA - Zintegrowana nauka języka angielskiegoz
MS2-Moduł specjalnościowy 2:Rozwój warsztatu zawodowego nauczycielae
MS2 - Fonetyka praktycznaz
MS2-Integracja przedmiotowo-językowa (CLIL)z
MS2-Literatura dziecięca we wczesnym nauczaniu języka angielskiegoz
MS2 - Obszary działalności badawczej nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnejz
MS2-Współczesne kształcenie językowe-wybrane zagadnieniaz
MSN - Psychologia edukacyjna230zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:28120
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSwykćwegzkonwarzal
Podstawy dydaktyki ogólnejzo
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNYe
MD/PPPW - MODUŁ METODYCZNY - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNAe
MD/PPPW - Edukacja muzycznaz
MD/PPPW - Edukacja plastycznaz
MD/PPPW - Projektowanie pracy w przedszkoluz
MD/PPPW - Praktyka pedagogiczna asystencka w przedszkoluz
MD/PPPW - Praktyka pedagogiczna asystencka w szkolez
MD/PPPW - Projektowanie pracy w szkolez
MM - Moduł metodyczny-Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnae
MM - Edukacja medialna30z
MM - Modele edukacji przedszkolnej30z
MM - Trening umiejętności wychowawczychz
MM - Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnejz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
MPR - Projektowanie pracy w przedszkoluz
MPR - Praktyka pedagogiczna asystencka w przedszkoluz
MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - Podstawy pracy w przedszkolu i szkolee
MS1 - Język polski dla nauczycieliz
MS1 - Literatura dla dzieciz
MS1 - Metody aktywizujące w przedszkolu i szkolez
MS1 - Matematyka dla nauczycieliz
MS1 - Metoda projektu w przedszkolu i szkolez
MS1 - Nauka i technologia dla nauczycieliz
KRE - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 2 - KIERUNKI ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJe
KRE - Edukacja medialnaz
KRE - Edukacja teatralnaz
KRE - Metody aktywizujące w przedszkolu i szkolez
KRE-Modele edukacji przedszkolnejz
KRE - Metoda projektu w przedszkolu i szkolez
KRE - Różnice indywidualne w nauczaniu – praca z dzieckiem o specjalnych potrzbach edukacyjnychz
KRE - Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnejz
Razem:1915030
Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSwykćwegzkonwarzal
Emisja głosu130zo
MKJO - Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich10*e
MNP - Moduł nauk pedagogicznych10*e
MNP - Andragogika30z
MNP - Pedagogika ogólna30z
MNP - Pedagogika porównawcza30z
NPiS- MODUŁ SPECJALNOSCIOWY - NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU I SZKOLEe
NSiP- Edukacja językowaz
NSiP - Edukacja matematycznaz
NSiP - Edukacja przyrodniczaz
NSiP - Nauczyciel w przedszkoluz
NSiP - Nauczyciel w szkolez
NSiP - Praktyka pedagogiczna w przedszkoluz
NSiP - Praktyka pedagogiczna nauczycielska w szkolez
MSN - Psychologia edukacyjna230zo
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowaniazo
Edukacja zdrowotnazo
Język polski dla nauczycielizo
Matematyka dla nauczycielizo
Nauka i technologia dla nauczycielizo
Pierwsza pomoc115zo
Psychologia rozwoju człowiekazo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:3012045

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/