Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika nauczycielska > Pedagogika nauczycielska, stacjonarne, drugiego stopnia

Pedagogika nauczycielska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PEN)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc wspólny dla wszystkich kierunków i specjalności, studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20 dla każdej grupy

Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE DOROSŁYCH będzie posiadał wiedzę na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy prowadzenia rozmowy doradczej. Będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy potencjału edukacyjnego człowieka dorosłego, wskazywał możliwe obszary wykorzystania tego potencjału, będzie potrafił przygotować proces doradczy dla grup o specjalnych potrzebach społecznych oraz samodzielnie zaproponować rozwiązania doradcze z uwzględnieniem różnych grup odbiorców.
Absolwent specjalności będzie mógł pracować w instytucjach rynku pracy, jednostkach gospodarczych, placówkach edukacyjno-oświatowych, działach kadr i w działach personalnych, instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie, instytucjach prowadzących działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - EDUKACJA POZAFORMALNA DOROSŁYCH – PROWADZENIE SZKOLEŃ będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania wolnego i dobrze płatnego zawodu trenera; edukatora, instruktora i organizatora działalności oświatowej dla dorosłych lub też innych zawodów związanych z organizacją i nadzorowaniem procesu edukacyjnego, na przykład menagera instytucji i placówek edukacji dorosłych. Uzyska niezbędną wiedzę umożliwiającą analizę przebiegu procesu grupowego, stosowania adekwatnych rozwiązań dydaktycznych oraz zastosowania różnorodnych teorii uczenia się dorosłych w praktyce. Będzie potrafił samodzielnie projektować i prowadzić szkolenia oraz warsztaty z uwzględnieniem specyfiki grupy.
Ukończenie specjalności pozwala uzyskać nowoczesną i społecznie oczekiwaną profesję, polegającą na  wspieraniu  szeroko pojętego rozwoju człowieka dorosłego poprzez edukację i autoedukację. Zawód ten wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na wiedzę jako ważnego czynnika cywilizacyjnego postępu a zarazem wyznacznika osobistego rozwoju i poczucia życiowej satysfakcji uczących się dorosłych.

Celem kształcenia na interdyscyplinarnej specjalności ANIMATOR KULTURY I DORADCA EDUKACYJNO-ZAWODOWY W SPOŁECZEŃSTWIE WIELOKULTUROWYM jest przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach pedagoga animatora z kompetencjami doradcy edukacyjno-zawodowego. Daje studentom unikalną szansę na zdobycie kwalifikacji i kompetencji do wykonywania dwu zawodów: Animatora kultury (zawód ten jest wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 343901) i kompetencji do wykonywania zawodu Doradcy zawodowego (zawód ten jest wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 242304).
Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym to odpowiadająca na potrzeby współczesnych zmian cywilizacyjnych specjalność kształcąca do aktywnego życia zawodowego w pań-stwie zróżnicowanym kulturowo, które musi podlegać samoograniczaniu, wyrzekać się niektórych obszarów mo-nopolu oraz ustanawiać inne. Absolwent, wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko funkcjonowania, ale także dokonywania zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym, bę-dzie doceniał wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego i wpływał na wypracowywanie zasad współżycia w przestrzeni publicznej z poszanowaniem różnic kulturowych. Działania i odpowiedzialność zawodowa pedagoga z kompetencjami animatora i doradcy polega na inicjowaniu, organizowaniu i upowszechnianiu kultury i sztuki w placówkach kulturalnych, oświatowych, medialnych działających w społeczeństwie wielokulturowym oraz na diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych i zawodowych i konstruowaniu indywidulanych planów rozwoju. Studia umożliwią absolwentom poznanie zagadnień związanych funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i niekomercyjnych, zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej współczesnej kultury, sztuki i mediów, a także komunikacji społecznej. Absolwent specjalności Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym jest także osobą instancją mediacyjną, rozjemczą i interwencyjną w sytuacjach konfliktów. Prowadzi współpracę z instytucjami specjalizującymi się w poradnictwie i orzecznictwie, pomocy społecznej i rodzinnej, organizacjami pozarządowymi i mediami oraz, w zależności od lokalnych zindywidualizowanych uwarunkowań, z osobami, organizacjami i placówkami właściwymi dla zdiagnozowanych potrzeb i problemów.

Studia w ramach specjalności EDUKACJA ARTYSTYCZNA I MEDIALNA dają przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej. Studia stanowią połączenie wiedzy o kulturze, sztuce i mediach z własną twórczością artystyczną studentów w zakresie: malarstwa, grafiki, rysunku, projektowania graficznego z użyciem nowoczesnych mediów, fotografii cyfrowej, rzeźby, ceramiki, kreowania struktur przestrzennych typu environment. Studia przygotowują także do umiejętnej analizy i krytycznej oceny medialnych przekazów (jak również do ich tworzenia) oraz wykorzystywania nowych mediów w działalności edukacyjnej (nowoczesne metody kształcenia wykorzystujące nowe technologie np. e-learning). Kształtowanie świadomego korzystania z treści medialnych program studiów wiąże ze zdolnościami do kompetentnej komunikacji we wszystkich formach przekazu: drukowanych i elektronicznych. Studia wyposażają studentów w niezbędną wiedzę o mediach w kontekście współczesnej kultury i edukacji oraz w umiejętność tworzenia przekazów audiowizualnych w postaci filmów, reportaży multimedialnych, prezentacji elektronicznych itd.
Absolwenci specjalności Edukacja artystyczna i medialna, przygotowani do twórczej pracy zawodowej, znajdą pracę w: szkole podstawowej w zakresie edukacji plastycznej – studia dają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki; instytucjach artystycznych (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucjach medialnych i medialno-edukacyjnych (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz w każdej instytucji kulturalnej, edukacyjnej czy usługowej, w której kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itd.).

Program specjalności INTEGRACJA I INKLUZJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA przygotowuje pedagogów i pedagożki do prowadzenia działań integracyjnych i włączających na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem, w środowisku otwartym i w instytucjach wsparcia społecznego (organizacje społeczne, instytucje edukacyjne, programy i projekty o charakterze integracyjnym w instytucjach publicznych i prywatnych).
Celem kształcenia na II stopniu jest rozwinięcie u studentek i studentów umiejętności planowania, realizowania i oceniania działań pedagogicznych o charakterze integracyjnym i inkluzyjnym, tworzenia narzędzi diagnostycznych wspierających takie działania, analizowania skuteczności działań praktycznych oraz prowadzenia badań naukowych w tym obszarze. Absolwentki i absolwenci zdobędą pogłębioną wiedzę na temat integracji i inkluzji społeczno-edukacyjnej oraz mechanizmów i uwarunkowań procesów marginalizacji, a także poznają i przećwiczą różnorodne metody pracy społeczno-pedagogicznej z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem. Duży nacisk położony jest również na przygotowanie do prowadzenia badań naukowych nad integracją i inkluzją społeczno-edukacyjną.

Absolwent specjalności POLITYKA OŚWIATOWA – MENEDŻER OŚWIATY będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. W zakres tych kompetencji wchodzi również umiejętność określania celów i zasad współpracy i działań partnerskich z innymi podmiotami w obszarze oświaty. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze i interpersonalne.

Zakres wiedzy i umiejętności proponowany w programie specjalności STUDIA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ dotyczy tego, co jest potrzebne w procesie poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej. W centrum uwagi jest dziecko i jego rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej pozwalającej dostrzec różne czynniki zagrożenia i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych. Celem pracy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi człowieka w środowisku oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rodzinnych i społecznych. Absolwent z interdyscyplinarną wiedzą o dziecku i rodzinie może podjąć pracę w instytucjach, służbach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinie, opieką i wychowaniem. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy wychowawcy, pedagoga, specjalisty do spraw pracy
z rodziną, asystenta rodziny, koordynatora. Może pracować w instytucjach systemu edukacji: szkołach (pedagog, wychowawca świetlicy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pedagog); w kuratorskich służbach sądowych, a także w instytucjach sektora pomocy społecznej: świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, poradnictwie rodzinnym, służbach socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie. Jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych. Absolwent specjalności potrafi tworzyć projekty w sferze społeczno-wychowawczej i socjalnej, kreować i animować działania społeczne na rzecz dzieci, rodzin oraz środowiska lokalnego.

Specjalność TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA NAD KULTURĄ I EDUKACJĄ jest skierowana do szczególnej grupy studentów zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej humanistyki uwzględniającej konteksty edukacyjne. Specjalność łączy wiedzę z historii i teorii kultury z ponowoczesnym myśleniem o rzeczywistości. Jej celem jest ukształtowanie zdolności do krytycznego myślenia, analizowania i dekonstrukcji zjawisk społeczno-kulturowych oraz artystycznych. Absolwent ma być świadomym uczestnikiem dyskursu intelektualnego, otwartym na polifoniczność współczesnych zjawisk kulturowych.
Jest to propozycja studiów jako drogi rozwoju intelektualnego, zakładająca, że uniwersytet jest miejscem wspierania i rozwoju kultury i nauki. Celem specjalności jest także przygotowanie studentów do samokształcenia: szukania nowych inspiracji, oryginalnego formułowania problemów teoretycznych, wreszcie zaś samodzielnego prowadzenia badań. Specjalność jest szczególnie (choć nie wyłącznie) przeznaczona dla studentów rozważających kontynuowanie nauki na studiach trzeciego stopnia.

Program kształcenia dla kierunku studiów drugiego stopnia PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA (specjalności: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ) uwzględnia cztery obszary wiedzy, umiejętności i wartości, które są niezbędne do przygotowania nau-czyciela małych dzieci. Są to:
- filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna i pedagogiczna wiedza oraz krytyczna jej analiza w kontekście potrzeb rozwojowych dziecka i środowiskowych uwarunkowań jego funkcjonowania
- wiedza i umiejętności dotyczące konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka oraz programów autorskich dostosowanych do specyfiki grupy uczniów i ich rodziców w konkretnym kontekście praktyki edukacyjnej
- wiedza i umiejętności związane z metodami i organizacją procesu kształcenia i wychowania ujawniających potencjał poznawczy i społeczno-emocjonalny dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaniedbanych kulturowo i społecznie środowisk (grupy defaworyzowane)
- wiedza i umiejętności obejmujące projektowanie narzędzi badawczych i monitorowanie rozwoju dziecka w różnych sferach oraz ewaluację efektywności własnej pracy nauczyciela.

Absolwent  specjalności  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA* uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej. Cele kształcenia koncentrują się wokół działań, stanowiących podstawę przygotowania nauczyciela – profesjonalisty, który będzie efektywnie, świadomie, refleksyjnie i krytycznie, wykorzystując różne źródła wiedzy oraz rozwijane własne kompetencje zawodowe, wspierał rozwój dzieci wraz z środowiskiem rodzinnym. Będzie aktywnie uczest-niczył w kreowaniu kultury instytucji edukacyjnych dla młodszych dzieci nastawionej na współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces edukacji dzieci.

Absolwent  specjalności  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ** podczas studiów  dodatkowo uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku 2 – 10 lat w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych oraz wspierających rozwój i edukację dzieci zdolnych. Umożliwia mu to pracę w przedszkolach, szkołach oraz poradniach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania w przedszkolach i klasach I-III

* specjalność przeznaczona dla kandydatów nieposiadających uprawnień do nauczania w przedszkolach i w klasach I-III
** specjalność przeznaczona dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania w przedszkolach i w klasach I-III

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie edukacji artystycznej
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej z terapia pedagogiczną
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

konkurs dyplomów licencjackich

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań edukacyjnych i sposobów ich wykorzystania w praktyce
• posiada wiedzę na temat zasad efektywnego kształcenia oraz organizacji sytuacji edukacyjnych zapewniających osiąganie sukcesów w uczeniu się
• zna metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania sytuacji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem praktycznych skutków obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego
• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy z dziećmi i młodzieżą
• potrafi dopasować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji
• podejmuje działania pedagogicznego będące efektem refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami
• potrafi współpracować w zespole nauczycieli podczas rozwiązywania ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, wspierać innych i korzystać ze wsparcia, tworzyć demokratyczną kulturę funkcjonowania instytucji.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 punktów, 4 semestry
3. Program oparty jest na standardach kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
4. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 24 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: max. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 50 punktów ECTS
5. praktyki pedagogiczne: max. 150 godzin, max. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów
Kompetencje: wg standardów kształcenia nauczycieli.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogicznąECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH-Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MM - Moduł metodyczny-Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna6*e
MM - Edukacja medialna30z
MM - Modele edukacji przedszkolnej30z
MM - Trening umiejętności wychowawczych30z
MM - Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej30z
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH9 lub 12 lub 10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
MS1-Moduł specjalnościowy 1 - Podstawy terapii pedagogicznej12*e
MS1-Diagnoza pedagogiczna30z
MS1-Profilaktyka pedagogiczna15z
MS1-Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dziecka15z
MS1-Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej30z
MS1-Trening umiejętności terapeutycznych nauczyciela15z
MS1-Wybrane zagadnienia w terapii pedagogicznej30z
Razem:27210754545
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH-Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY6*e
MD/WNJA - MODUŁ METODYCZNY - WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO15 lub 9e
MD/WNJA - Metodyka nauczania języka angielskiego2z
MD/WNJA - Metody nauczania języka angielskiegoz
MD/WNJA - Pracownia metodycznaz
MD/WNJA - Praktyka pedagogiczna językowaz
MD/WNJA - Wybrane techniki pracy na lekcjach języka angielskiegoz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH9 lub 12 lub 10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
PNJA - MODUŁ SPECJALNOśCIOWY - PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO8e
PNJA - Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskimz
PNJA - Rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w jęz. angielskimz
Razem:25120
Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MKJO - Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich14*e
MNP-Moduł nauk pedagogicznych10*e
MNP - Andragogika30z
MNP-Pedagogika ogólna30z
MNP-Pedagogika porównawcza30z
PNJA - Moduł Specjalnościowy - Praktyczna nauka języka angielskiego (b)7e
PNJA - Zintegrowana nauka języka angielskiego - wstępz
PNJA - Zintegrowana nauka języka angielskiegoz
MS2-Moduł specjalnościowy 2:Rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela15e
MS2 - Fonetyka praktycznaz
MS2-Integracja przedmiotowo-językowa (CLIL)0z
MS2-Literatura dziecięca we wczesnym nauczaniu języka angielskiegoz
MS2 - Obszary działalności badawczej nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnejz
MS2-Współczesne kształcenie językowe-wybrane zagadnieniaz
MSN - Psychologia edukacyjna330zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:55120
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
Podstawy dydaktyki ogólnej230zo
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH-Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY6*e
MD/PPPW - MODUŁ METODYCZNY - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA15 lub 9e
MD/PPPW - Edukacja muzycznaz
MD/PPPW - Edukacja plastycznaz
MD/PPPW - Projektowanie pracy w przedszkoluz
MD/PPPW - Praktyka pedagogiczna asystencka w przedszkoluz
MD/PPPW - Praktyka pedagogiczna asystencka w szkolez
MD/PPPW - Projektowanie pracy w szkolez
MM - Moduł metodyczny-Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna6*e
MM - Edukacja medialna30z
MM - Modele edukacji przedszkolnej30z
MM - Trening umiejętności wychowawczych30z
MM - Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej30z
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH9 lub 12 lub 10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
MPR - Projektowanie pracy w przedszkolu15z
MPR - Praktyka pedagogiczna asystencka w przedszkolu60z
MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - Podstawy pracy w przedszkolu i szkole10*e
MS1-Język polski dla nauczycieli30z
MS1-Literatura dla dzieci30z
MS1-Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole30z
MS1-Matematyka dla nauczycieli30z
MS1 - Metoda projektu w przedszkolu i szkole30z
MS1 - Nauka i technologia dla nauczycieli30z
KRE - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 2 - KIERUNKI ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ15e
KRE - Edukacja medialnaz
KRE - Edukacja teatralnaz
KRE - Metody aktywizujące w przedszkolu i szkolez
KRE-Modele edukacji przedszkolnejz
KRE - Metoda projektu w przedszkolu i szkolez
KRE - Różnice indywidualne w nauczaniu – praca z dzieckiem o specjalnych potrzbach edukacyjnychz
KRE - Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnejz
Razem:4821015060105
Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
Emisja głosu230zo
MKJO - Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich14*e
MNP-Moduł nauk pedagogicznych10*e
MNP - Andragogika30z
MNP-Pedagogika ogólna30z
MNP-Pedagogika porównawcza30z
NPiS- MODUŁ SPECJALNOSCIOWY - NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU I SZKOLE20e
NSiP- Edukacja językowaz
NSiP - Edukacja matematycznaz
NSiP - Edukacja przyrodniczaz
NSiP - Nauczyciel w przedszkoluz
NSiP - Nauczyciel w szkolez
NSiP - Praktyka pedagogiczna w przedszkoluz
NSiP - Praktyka pedagogiczna nauczycielska w szkolez
MSN - Psychologia edukacyjna330zo
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania115zo
Edukacja zdrowotna1 lub 215zo
Język polski dla nauczycieli2zo
Matematyka dla nauczycieli2zo
Nauka i technologia dla nauczycieli2zo
Pierwsza pomoc2 lub 115zo
Psychologia rozwoju człowieka215zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:6416545

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/