Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika nauczycielska > Pedagogika nauczycielska, stacjonarne, drugiego stopnia

Pedagogika nauczycielska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PEN)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

UWAGA! NOWA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW BEDĄCYCH ABSOLWENTAMI STUDIÓW I STOPNIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWUJĄCYM DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA I KLAS I-III:

W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

Dla zachowania jednolitej procedury przyjęć w obu turach rejestracja jest prowadzona nadal na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Przy czym, osobom przyjętym (I i II tura rekrutacji) na studia jednolite magisterskie na ww. kierunku, które miałyby rozpocząć studia na IV roku, zostanie zaproponowane przeniesienie na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Procedurę (formularze dotyczące przeniesienia) rozpoczniemy w czasie Dni Adaptacyjnych (24.09.2019 r.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzedni (NIEAKTUALNY) komunikat:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie edukacji artystycznej
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej z terapia pedagogiczną
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

konkurs dyplomów licencjackich

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań edukacyjnych i sposobów ich wykorzystania w praktyce
• posiada wiedzę na temat zasad efektywnego kształcenia oraz organizacji sytuacji edukacyjnych zapewniających osiąganie sukcesów w uczeniu się
• zna metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania sytuacji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem praktycznych skutków obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego
• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy z dziećmi i młodzieżą
• potrafi dopasować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji
• podejmuje działania pedagogicznego będące efektem refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami
• potrafi współpracować w zespole nauczycieli podczas rozwiązywania ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, wspierać innych i korzystać ze wsparcia, tworzyć demokratyczną kulturę funkcjonowania instytucji.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 punktów, 4 semestry
3. Program oparty jest na standardach kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
4. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 24 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: max. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 50 punktów ECTS
5. praktyki pedagogiczne: max. 150 godzin, max. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów
Kompetencje: wg standardów kształcenia nauczycieli.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogicznąECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MM - Moduł metodyczny-Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna6*e
MM - Edukacja medialna30z
MM - Modele edukacji przedszkolnej30z
MM - Trening umiejętności wychowawczych30z
MM - Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej30z
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH9 lub 12 lub 10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
MS1-Moduł specjalnościowy 1 - Podstawy terapii pedagogicznej12*e
MS1 - Diagnoza pedagogiczna30z
MS1 - Profilaktyka pedagogiczna1515z
MS1 - Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dziecka15z
MS1-Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej30z
MS1- Trening umiejętności terapeutycznych nauczyciela15z
MS1 - Wybrane zagadnienia w terapii pedagogicznej30z
Razem:27210904545
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY6e
MD/WNJA - MODUŁ METODYCZNY - WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO15 lub 9e
MD/WNJA - Metodyka nauczania języka angielskiego2z
MD/WNJA - Metody nauczania języka angielskiegoz
MD/WNJA - Pracownia metodycznaz
MD/WNJA - Praktyka pedagogiczna językowaz
MD/WNJA - Wybrane techniki pracy na lekcjach języka angielskiegoz
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH9 lub 12 lub 10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
PNJA - MODUŁ SPECJALNOśCIOWY - PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO8e
PNJA - Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskimz
PNJA - Rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w jęz. angielskimz
Razem:25120
Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MKJO - Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich14*e
MNP - Moduł nauk pedagogicznych10*e
MNP - Andragogika30z
MNP - Pedagogika ogólna30z
MNP - Pedagogika porównawcza30z
PNJA - Moduł Specjalnościowy - Praktyczna nauka języka angielskiego (b)7e
PNJA - Zintegrowana nauka języka angielskiego - wstępz
PNJA - Zintegrowana nauka języka angielskiegoz
MS2-Moduł specjalnościowy 2:Rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela15e
MS2 - Fonetyka praktycznaz
MS2-Integracja przedmiotowo-językowa (CLIL)0z
MS2-Literatura dziecięca we wczesnym nauczaniu języka angielskiegoz
MS2 - Obszary działalności badawczej nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnejz
MS2-Współczesne kształcenie językowe-wybrane zagadnieniaz
MSN - Psychologia edukacyjna3 lub 230zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:52120
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
Podstawy dydaktyki ogólnej2zo
MBH - MODUŁ BADAŃ HUMANISTYCZNYCH9*e
MBH - Filozofia edukacji - wykład30z
MBH - Współczesne kierunki pedagogiczne - wykład30z
MD/KP-MODUŁ DYDAKTYCZNY6e
MD/PPPW - MODUŁ METODYCZNY - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA15 lub 9e
MD/PPPW - Edukacja muzycznaz
MD/PPPW - Edukacja plastycznaz
MD/PPPW - Projektowanie pracy w przedszkoluz
MD/PPPW - Praktyka pedagogiczna asystencka w przedszkoluz
MD/PPPW - Praktyka pedagogiczna asystencka w szkolez
MD/PPPW - Projektowanie pracy w szkolez
MM - Moduł metodyczny-Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna6*e
MM - Edukacja medialna30z
MM - Modele edukacji przedszkolnej30z
MM - Trening umiejętności wychowawczych30z
MM - Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej30z
MOBS - MODUŁ BADAŃ SPOŁECZNYCH9 lub 12 lub 10*e
MOBS - Antropologia kulturowa30z
MOBS - Ewaluacja instytucji edukacyjnych30z
MOBS - Metodologia badań społecznychz
MPR - Projektowanie pracy w przedszkolu15z
MPR - Praktyka pedagogiczna asystencka w przedszkolu60z
MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - Podstawy pracy w przedszkolu i szkole10*e
MS1 - Język polski dla nauczycieli30z
MS1 - Literatura dla dzieci30z
MS1 - Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole30z
MS1 - Matematyka dla nauczycieli30z
MS1 - Metoda projektu w przedszkolu i szkole30z
MS1 - Nauka i technologia dla nauczycieli30z
KRE - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 2 - KIERUNKI ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ15e
KRE - Edukacja medialnaz
KRE - Edukacja teatralnaz
KRE - Metody aktywizujące w przedszkolu i szkolez
KRE-Modele edukacji przedszkolnejz
KRE - Metoda projektu w przedszkolu i szkolez
KRE - Różnice indywidualne w nauczaniu – praca z dzieckiem o specjalnych potrzbach edukacyjnychz
KRE - Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnejz
Razem:4818015060105
Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
Emisja głosu230zo
MKJO - Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich14*e
MNP - Moduł nauk pedagogicznych10*e
MNP - Andragogika30z
MNP - Pedagogika ogólna30z
MNP - Pedagogika porównawcza30z
NPiS- MODUŁ SPECJALNOSCIOWY - NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU I SZKOLE20e
NSiP- Edukacja językowaz
NSiP - Edukacja matematycznaz
NSiP - Edukacja przyrodniczaz
NSiP - Nauczyciel w przedszkoluz
NSiP - Nauczyciel w szkolez
NSiP - Praktyka pedagogiczna w przedszkoluz
NSiP - Praktyka pedagogiczna nauczycielska w szkolez
MSN - Psychologia edukacyjna3 lub 230zo
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania115zo
Edukacja zdrowotna1 lub 215zo
Język polski dla nauczycieli2zo
Matematyka dla nauczycieli2zo
Nauka i technologia dla nauczycieli2zo
Pierwsza pomoc2 lub 115zo
Psychologia rozwoju człowieka215zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:6116545

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/