Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika nauczycielska > Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PEN)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

UWAGA! NOWA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW BEDĄCYCH ABSOLWENTAMI STUDIÓW I STOPNIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWUJĄCYM DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA I KLAS I-III:

W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

Dla zachowania jednolitej procedury przyjęć w obu turach rejestracja jest prowadzona nadal na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Przy czym, osobom przyjętym (I i II tura rekrutacji) na studia jednolite magisterskie na ww. kierunku, które miałyby rozpocząć studia na IV roku, zostanie zaproponowane przeniesienie na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Procedurę (formularze dotyczące przeniesienia) rozpoczniemy w czasie Dni Adaptacyjnych (24.09.2019 r.).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzedni (NIEAKTUALNY) komunikat:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie edukacji artystycznej
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej z terapia pedagogiczną
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

konkurs dyplomów licencjackich

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań edukacyjnych i sposobów ich wykorzystania w praktyce
• posiada wiedzę na temat zasad efektywnego kształcenia oraz organizacji sytuacji edukacyjnych zapewniających osiąganie sukcesów w uczeniu się
• zna metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania sytuacji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem praktycznych skutków obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego
• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy z dziećmi i młodzieżą
• potrafi dopasować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji
• podejmuje działania pedagogicznego będące efektem refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami
• potrafi współpracować w zespole nauczycieli podczas rozwiązywania ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, wspierać innych i korzystać ze wsparcia, tworzyć demokratyczną kulturę funkcjonowania instytucji.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 punktów, 4 semestry
3. Program oparty jest na standardach kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
4. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 24 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: max. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 50 punktów ECTS
5. praktyki pedagogiczne: max. 150 godzin, max. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów
Kompetencje: wg standardów kształcenia nauczycieli.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogicznąECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych9 lub 12 lub 10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MM-Moduł metodyczny6*e
MM-Edukacja medialna16z
MM-Modele edukacji przedszkolnej16z
MM-Trening umiejętności wychowawczych16z
MM-Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej16z
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy terapii pedagogicznej12*e
MS1-Diagnoza pedagogiczna1616z
MS1-Profilaktyka pedagogiczna1616z
MS1-Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dziecka16z
MS1-Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej16z
MS1-Trening umiejętności terapeutycznych nauczyciela16z
MS1-Wybrane zagadnienia w terapii pedagogicznej16z
Razem:27128803232
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Moduł dydaktyczny6e
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych9 lub 12 lub 10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MD-Moduł metodyczny15 lub 9*e
MD-Metody nauczania języka angielskiego16z
MD-Metodyka nauczania języka angielskiego16z
MD-Pracownia metodyczna16z
MD-Praktyki pedagogiczne językowe60z
MD-Wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci języka angielskiego16z
MD-Wybrane techniki pracy na lekcjach języka angielskiego16z
MS1-Rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim16z
MS1-Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim16z
MS1a-Moduł specjalnościowy: Praktyczna nauka języka angielskiego8*e
Razem:2396486048
Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania1zo
Emisja głosu216zo
Edukacja zdrowotna1 lub 216zo
Pierwsza pomoc116zo
Psychologia rozwoju człowieka216zo
MKJO-Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich14*e
MNP-Moduł nauk pedagogicznych10*e
MNP-Andragogika16z
MNP-Pedagogika ogólna16z
MNP-Pedagogika porównawcza16z
MS1-Zintegrowana nauka języka angielskiego 116z
MS1-Zintegrowana nauka języka angielskiego 216z
MS1b-Moduł specjalnościowy: Praktyczna nauka języka angielskiego7e
MS2-Moduł specjalnościowy 2: Rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela15e
MS2 - Fonetyka praktyczna16z
MS2-Integracja przedmiotowo-językowa (CLIL)z
MS2-Literatura dziecięcia we wczesnym nauczaniu języka angielskiegoz
MS2-Nauczanie języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych w Europiez
MS2-Obszary działalności badawczej nauczyciela języka angielskiegoz
Psychologia edukacyjna3 lub 216zo
Razem:52963248
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
Podstawy dydaktyki ogólnej4 lub 216zo
MD/KP-Moduł dydaktyczny6e
MD-Moduł metodyczny15 lub 9e
MD-Edukacja muzycznaz
MD-Edukacja plastycznaz
MD-Projektowanie pracy w przedszkolu i w szkolez
MD-Praktyka pedagogiczna, asystencka w przedszkoluz
MD-Praktyka pedagogiczna, asystencka w szkolez
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych9 lub 12 lub 10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MM-Moduł metodyczny6*e
MM-Edukacja medialna16z
MM-Modele edukacji przedszkolnej16z
MM-Trening umiejętności wychowawczych16z
MM-Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej16z
2300-NZ2-MPR-PPW-PPP
2300-NZ2-MPR-PPW-PRA
MS1-MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - Podstawy pracy w przedszkolu i szkole10*e
MS1-Język polski dla nauczycieli16z
MS1-Literatura dla dzieci16z
MS1-Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole16z
MS1-Matematyka dla nauczycieli16z
MS1-Metoda projektu w przedszkolu i szkole16z
MS1-Nauka i technologia dla nauczycieli16z
MS2-Moduł specjalnościowy 2: Kierunki rozwoju edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej15e
MS2-Edukacja medialnaz
MS2-Edukacja teatralnaz
MS2-Metody aktywizujące w przedszkolu i szkolez
MS2-Modele edukacji przedszkolnejz
MS2-Metoda projektu w przedszkolu i szkolez
MS2-Różnice indywidualne w nauczaniu-praca z dzieckiem zdolnym i z dysfunkcjami rozwojowymiz
MS2-Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnejz
Razem:4612816641632
Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania1zo
Emisja głosu216zo
Edukacja zdrowotna1 lub 216zo
Język polski dla nauczycieli2zo
Literatura dla dzieci2zo
Matematyka dla nauczycieli2zo
Nauka i technologia dla nauczycieli2zo
Pierwsza pomoc116zo
Psychologia rozwoju człowieka216zo
MKJO-Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich14*e
MNP-Moduł nauk pedagogicznych10*e
MNP-Andragogika16z
MNP-Pedagogika ogólna16z
MNP-Pedagogika porównawcza16z
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Nauczyciel w przedszkolu i szkole20e
MS1-Edukacja fizyczna i zdrowotna16z
MS1-Edukacja językowaz
MS1-Edukacja matematycznaz
MS1-Edukacja przyrodniczaz
MS1-Nauczyciel w przedszkolu16z
MS1-Nauczyciel w szkole16z
MS1-Praktyka w przedszkolu30z
MS1-Praktyka pedagogiczna w szkole30z
Psychologia edukacyjna3 lub 216zo
Razem:5896326048

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/