Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika nauczycielska > Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PEN)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie edukacji artystycznej
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej z terapia pedagogiczną
Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań edukacyjnych i sposobów ich wykorzystania w praktyce
• posiada wiedzę na temat zasad efektywnego kształcenia oraz organizacji sytuacji edukacyjnych zapewniających osiąganie sukcesów w uczeniu się
• zna metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania sytuacji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem praktycznych skutków obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego
• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy z dziećmi i młodzieżą
• potrafi dopasować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji
• podejmuje działania pedagogicznego będące efektem refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami
• potrafi współpracować w zespole nauczycieli podczas rozwiązywania ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, wspierać innych i korzystać ze wsparcia, tworzyć demokratyczną kulturę funkcjonowania instytucji.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 punktów, 4 semestry
3. Program oparty jest na standardach kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
4. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 24 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: max. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 50 punktów ECTS
5. praktyki pedagogiczne: max. 150 godzin, max. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów
Kompetencje: wg standardów kształcenia nauczycieli.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogicznąECTSwykćwegzwarzal
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MM-Moduł metodycznye
MM-Edukacja medialnaz
MM-Modele edukacji przedszkolnejz
MM-Trening umiejętności wychowawczychz
MM-Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnejz
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy terapii pedagogiczneje
MS1-Diagnoza pedagogicznaz
MS1-Profilaktyka pedagogicznaz
MS1-Środowisko lokalne i rodzice w sytuacji trudności edukacyjnych i rozwojowych dzieckaz
MS1-Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznejz
MS1-Trening umiejętności terapeutycznych nauczycielaz
MS1-Wybrane zagadnienia w terapii pedagogicznejz
Razem:1980
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSwykćwegzwarzal
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MD-Moduł metodycznye
MD-Metody nauczania języka angielskiegoz
MD-Metodyka nauczania języka angielskiegoz
MD-Pracownia metodycznaz
MD-Praktyki pedagogiczne językowez
MD-Wprowadzenie do metodyki nauczania dzieci języka angielskiegoz
MD-Wybrane techniki pracy na lekcjach języka angielskiegoz
MS1-Rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskimz
MS1-Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskimz
MS1a-Moduł specjalnościowy: Praktyczna nauka języka angielskiegoe
Razem:1980
Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, wczesne nauczanie języka angielskiegoECTSwykćwegzwarzal
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowaniazo
Emisja głosu118zo
Edukacja zdrowotnazo
Pierwsza pomoc116zo
Psychologia rozwoju człowiekazo
MKJO-Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich10*e
MNP-Moduł nauk pedagogicznych10*e
MNP-Andragogika16z
MNP-Pedagogika ogólna16z
MNP-Pedagogika porównawcza16z
MS1-Zintegrowana nauka języka angielskiego 1z
MS1-Zintegrowana nauka języka angielskiego 2z
MS1b-Moduł specjalnościowy: Praktyczna nauka języka angielskiegoe
MS2-Moduł specjalnościowy 2: Rozwój warsztatu zawodowego nauczycielae
MS2 - Fonetyka praktycznaz
MS2-Integracja przedmiotowo-językowa (CLIL)z
MS2-Literatura dziecięca we wczesnym nauczaniu języka angielskiegoz
MS2-Nauczanie języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych w Europiez
MS2-Obszary działalności badawczej nauczyciela języka angielskiegoz
Psychologia edukacyjna216zo
Razem:246434
Pierwszy rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSwykćwegzwarzal
Podstawy dydaktyki ogólnejzo
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MD-Moduł metodycznye
MD-Edukacja muzycznaz
MD-Edukacja plastycznaz
MD-Projektowanie pracy w przedszkolu i w szkolez
MD-Praktyka pedagogiczna, asystencka w przedszkoluz
MD-Praktyka pedagogiczna, asystencka w szkolez
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MM-Moduł metodycznye
MM-Edukacja medialnaz
MM-Modele edukacji przedszkolnejz
MM-Trening umiejętności wychowawczychz
MM-Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnejz
2300-NZ2-MPR-PPW-PPP
2300-NZ2-MPR-PPW-PRA
MS1-MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - Podstawy pracy w przedszkolu i szkolee
MS1-Język polski dla nauczycieliz
MS1-Literatura dla dzieciz
MS1-Metody aktywizujące w przedszkolu i szkolez
MS1-Matematyka dla nauczycieliz
MS1-Metoda projektu w przedszkolu i szkolez
MS1-Nauka i technologia dla nauczycieliz
MS2-Moduł specjalnościowy 2: Kierunki rozwoju edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolneje
MS2-Edukacja medialnaz
MS2-Edukacja teatralnaz
MS2-Metody aktywizujące w przedszkolu i szkolez
MS2-Modele edukacji przedszkolnejz
MS2-Metoda projektu w przedszkolu i szkolez
MS2-Różnice indywidualne w nauczaniu-praca z dzieckiem zdolnym i z dysfunkcjami rozwojowymiz
MS2-Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnejz
Razem:1980
Drugi rok pedagogiki nauczycielskiej, pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolnaECTSwykćwegzwarzal
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowaniazo
Emisja głosu118zo
Edukacja zdrowotnazo
Język polski dla nauczycielizo
Literatura dla dziecizo
Matematyka dla nauczycielizo
Nauka i technologia dla nauczycielizo
Pierwsza pomoc116zo
Psychologia rozwoju człowiekazo
MKJO-Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich10*e
MNP-Moduł nauk pedagogicznych10*e
MNP-Andragogika16z
MNP-Pedagogika ogólna16z
MNP-Pedagogika porównawcza16z
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Nauczyciel w przedszkolu i szkolee
MS1-Edukacja fizyczna i zdrowotnaz
MS1-Edukacja językowaz
MS1-Edukacja matematycznaz
MS1-Edukacja przyrodniczaz
MS1-Nauczyciel w przedszkoluz
MS1-Nauczyciel w szkolez
MS1-Praktyka w przedszkoluz
MS1-Praktyka pedagogiczna w szkolez
Psychologia edukacyjna216zo
Razem:246434

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/