Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika małego dziecka > Pedagogika małego dziecka, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Pedagogika małego dziecka, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-PEMD)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika małego dziecka w zakresie edukacji i opieki nad małym dzieckiem
Licencjat na kierunku pedagogika małego dziecka w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• posiada wiedzę na temat miejsca pedagogiki małego dziecka w systemie nauk społecznych i dyscyplin pokrewnych oraz zna podstawową terminologię z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych i społecznych obejmującą wiedzę o dziecku w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
• posiada wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i kulturowo-społecznych uwarunkowań rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
• zna wybrane psychologiczne teorie rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących rozwoju poznawczego, społeczno-emocjonalnego i moralnego dziecka w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
• posiada wiedzę na temat współczesnych teorii kształcenia, wychowania i socjalizacji dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego oraz ich filozoficznych, historycznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw;
• posiada wiedzę psychologiczno-pedagogiczną o dzieciach ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzę na temat zróżnicowania środowisk ich życia, specyfiki procesów w nich zachodzących oraz konsekwencji edukacyjnych;
• potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego;
• posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi: opracowywanie wyników, formułowanie wniosków i opracowanie indywidualnych programów wspierania rozwoju dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego w zależności od zróżnicowanych potrzeb i możliwości edukacyjnych;
• potrafi zaprojektować zajęcia wychowawcze i edukacyjne dla dzieci w wieku od urodzenia do końca I etapu edukacyjnego, ocenić przydatność metod, środków, materiałów i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;
• podejmuje indywidualne i zespołowe działania na rzecz podnoszenia jakości pracy.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 punktów, 6 semestrów
3. Program oparty jest na standardach kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
4. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 60 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: min. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 54 punkty ECTS
5. praktyki pedagogiczne: min. 150 godzin, min. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów.
Kompetencje: wg standardów kształcenia nauczycieli

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok pedagogiki małego dziecka, edukacja i opieka nad małym dzieckiemECTSwykćwegzkonkintsemwarzal
MSPP-Moduł Społecznych Podstaw Pedagogiki15e
MSPP-Prawo oświatowe-wykładz
MSPP-Socjologia wychowania-wykład16z
MSPP-Teoretyczne podstawy wychowania-wykład16z
Razem:1532
Pierwszy rok pedagogiki małego dziecka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaECTSwykćwegzkonkintsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
MK - Moduł kierunkowy10*e
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK-Praktyka pedagogicznaz
MK - Systemy wspierania dziecka i rodziny30z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP-Moduł Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Pedagogiki15*e
MBiP-Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania16z
MBiP-Psychologia rozwoju człowieka16z
MBiP-Wprowadzenie do psychologii16z
MK-Moduł Kierunkowy: Pedagogika małego dziecka10e
MK-Pedagogika przedszkolnaz
MK-Pedagogika wczesnoszkolnaz
MK-Pracownia problemów opiekuńczo-wychowawczychz
MK-Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnymz
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy pracy w przedszkolu i szkole20 lub 12e
MS1-Język polski dla nauczycieli16z
MS1-Literatura dla dzieci16z
MS1-Matematyka dla nauczycieli16z
MS1-Muzyka dla nauczycieli16z
MS1-Nauka i technologia dla nauczycieli16z
MS1-Plastyka dla nauczycieli16z
MS1-Pedagogika przedszkolna16z
MS1-Pedagogika wczesnoszkolna16z
MS1-Rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny dziecka w przedszkolu i szkole16z
MTP-Moduł Teorii Pedagogicznych15*e
MTP-Pedagogika społeczna16z
MTP-Pedagogika specjalna16z
MTP- Wprowadzenie do pedagogiki16z
Razem:512383248416
Drugi rok pedagogiki małego dziecka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaECTSwykćwegzkonkintsemwarzal
Podstawy dydaktyki ogólnej4 lub 216zo
MD-Edukacja muzycznaz
MD-Edukacja plastycznaz
MD-Edukacja teatralnaz
MD-Metody aktywizujące w przedszkolu i szkolez
MD-Metoda projektu w przedszkolu i szkolez
MD-Projektowanie pracy w przedszkoluz
MD-Praktyka pedagogiczna, asystencka w przedszkoluz
MD-Praktyka pedagogiczna, asystencka w szkolez
MD-Projektowanie pracy w szkolez
MD-Moduł metodyczny: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna9e
MS3-Moduł specjalnościowy 3: Nauczyciel w przedszkolu i szkole15e
MS3-Edukacja fizyczna i zdrowotnaz
MS3-Edukacja językowa32z
MS3-Edukacja matematycznaz
MS3-Edukacja przyrodniczaz
MS3-Nauczyciel w przedszkoluz
MS3-Nauczyciel w szkolez
MS3-Praktyka pedagogiczna w przedszkoluz
MS3-Praktyka pedagogiczna w szkolez
MSPP-Moduł Społecznych Podstaw Pedagogiki15e
MSPP-Elementy prawa dla pedagogówz
MSPP-Socjologia wychowania-wykład16z
MSPP-Teoretyczne podstawy wychowania-wykład16z
Razem:394832

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/