Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PE)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie edukacji integracyjnej i edukacji włączającej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie edukacji medialnej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie polityki oświatowej-menadżer oświaty
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie pracy społeczno wychowawczej z dzieckiem i rodziną

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

konkurs dyplomów licencjackich

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki i świadomość historycznych i kulturowych kontekstów i determinantów tego rozwoju
• ma pogłębioną wiedzę na temat ontogenetycznego rozwoju człowieka (aspekt biologiczny, kulturowy, psychologiczny, społeczny)
• ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych instytucjach (edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, kulturalnych) ich misji, celach, działalności, funkcjach, zasadach organizacji. Szczegółowość tej wiedzy związana jest z intencjonalnie określonym zakresem
• ma znaczącą, co do zakresu i głębi, wiedzę dotyczącą zróżnicowanych podstaw szeroko rozumianego procesu edukacji; wiedza ta uwzględnia psychologiczne, biologiczne, społeczne, kulturowe, filozoficzne fundamenty edukacji.
• umie obserwować różnorodne zjawiska społeczne, wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmując zróżnicowany istotą problemów edukacyjnych profil interpretacji
• umie integrować wiedzę teoretyczną właściwą pedagogice i bliskim jej dyscyplinom i należycie pożytkować mając na uwadze analizę problemów o szeroko rozumianym edukacyjnym charakterze, ich diagnozę projektowanie rozwiązań praktycznych
• docenia rolę pedagogiki w procesie rozwoju człowieka i tworzenia integracji społecznej, co wiąże się z otwartością poznawczą dotyczącą wiedzy pedagogicznej i budowaniem własnego warsztatu zawodowego
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 punktów, 4 semestry
3. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 24 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: max. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 50 punktów ECTS
4. praktyki pedagogiczne: max. 150 godzin, max. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów
Kompetencje:
Specjalność: Animacja społeczno-kulturalna:
Studenci specjalności animacja społeczno-kulturalna realizują praktyki w placówkach prowadzących działalność pedagogiczną i animacyjną w środowisku lokalnym, a także innych instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających w obszarze animacji, edukacji i kultury. W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych poprzez:
1) zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w tym: poznanie realizowanych przez nią zadań (m.in. o charakterze dydaktycznym), sposobu funkcjonowania placówki, procesu pozyskiwania środków finansowych, organizacji pracy pracowników i uczestników oraz prowadzonej dokumentacji
2) obserwację czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk i innych pracowników placówki, toku podejmowanych przez placówkę aktywności, stosowanych metod i form pracy, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego
3) współuczestniczenie w bieżących zadaniach podejmowanych przez placówkę, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z organizacją pracy, planowaniem i przeprowadzaniem zajęć, przygotowywaniem pomocy i materiałów
4) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń z wyszczególnieniem prowadzenia dokumentacji praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów, konsultacji z opiekunem praktyk oraz realizacji wyznaczonych przez niego zadań (np. przygotowanie diagnozy placówki).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
Pierwszy rok pedagogiki, animacja społeczno-kulturalnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Moduł dydaktyczny6e
MD-Moduł metodyczny15 lub 9e
MD-Animacja grup zadaniowychz
MD-Aktywne metody kształceniaz
MD-Animacja grupy metodami pedagogiki zabawyz
MD-Laboratorium specjalnościowez
MD-Praktyka pedagogiczna-indywidualnaz
MD-Praktyka pedagogiczna środowiskowaz
MD-Wprowadzenie do działaniaz
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy animacji społeczno-kulturalnej25e
MS1-Komunikowanie społeczne i media w animacji społeczno-kulturalnejz
MS1-Laboratorium badania środowiskaz
MS1-Metody poznawania środowiskaz
MS1-Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnejz
MS1-Teoretyczne podstawy komunikowania i mediówz
MS1-Techniczne środki animacji społeczno–kulturalnejz
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych9 lub 12 lub 10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
Razem:4080
Pierwszy rok pedagogiki, polityka oświatowa-menadżer oświatyECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Moduł dydaktyczny6e
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych9 lub 12 lub 10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MD-Moduł metodyczny15 lub 9e
MD-Instytucje państwa obywatelskiegoz
MD-Kompetencje dydaktycznez
MD-Praktyka pedagogiczna indywidualnaz
MD-Praktyka pedagogiczna w instytucjach i fundacjachz
MD-Przygotowanie do wystąpień publicznychz
MD-Umiejętności pedagogicznez
MS1-Moduł specjalnościowy-Polityka oświatowa15e
MS1-Edukacja w Europiez
MS1-Konstruowanie projektów edukacyjnychz
MS1-Polityka oświatowaz
MS1-Twórcze rozwiązywanie problemówz
Razem:3080
Pierwszy rok pedagogiki, praca społeczno wychowawcza z dzieckiem i rodzinąECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Moduł dydaktyczny6e
MBH-Moduł Badań Humanistycznych9*e
MBH-Filozofia edukacji16z
MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne16z
MBSp-Moduł Badań Społecznych9 lub 12 lub 10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznych16z
MD-Moduł metodyczny15 lub 9*e
MD-Laboratorium specjalnościowe-rodzina i środowiskoz
MD-Metody pracy z dzieckiem16z
MD-Metody pracy z grupą16z
MD-Metody pracy z rodziną16z
MD-Praktyka pedagogiczna w rodzinie i środowisku90z
MS1-Moduł specjalnościowy: Podstawy pracy z dzieckiem i rodziną15*e
MS1-Dzieci świata-badania i projekty pomocy16z
MS1-Opieka i wychowanie16z
MS1-Obserwacyjna praktyka wychowawcza30z
MS1-Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny16z
MS1-Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną16z
MS1-Warsztat umiejętności wychowawczych16z
Razem:30806412064

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/