Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PE)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Studia są prowadzone w obszarze pedagogiki okólnej i najważniejszych subdyscyplin pedagogicznych. Pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia pedagogicznego.

Proponowane w ramach kierunku różnorodne ścieżki rozwoju edukacyjnego dostosowane zostały do zapotrzebowania interesariuszy reprezentujących sektor usług edukacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku komercyjnym.

Przemodelowany kierunek studiów umożliwia przyszłym absolwentom nie tylko rozwijanie wiedzy z zakresu dziedziny, ale również wyposażenie w kompetencje przedsiębiorcze, komunikacyjne, dydaktyczne, językowe i inne niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Lista specjalności:

  • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych,
  • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym,
  • Edukacja artystyczna i medialna,
  • Studia nad dzieckiem i rodziną,
  • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Zasady kwalifikacji na specjalności.

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie, jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

  • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy prowadzenia rozmowy doradczej. Przykładowe miejsca pracy: placówki edukacyjno-oświatowe, działy kadr i działy personalne, instytucje administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie, instytucje prowadzące działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

  • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko funkcjonowania, ale także dokonywania zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym, będzie rozumiał wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego i wpływał na wypracowywanie zasad współżycia w przestrzeni publicznej z poszanowaniem różnic kulturowych.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje do wykonywania dwu zawodów: Animatora kultury i Doradcy zawodowego (zawody te są wpisane do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 343901 i 242304).

  • Edukacja artystyczna i medialna

Absolwent będzie posiadał przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej.

Przykładowe miejsca pracy: szkoła podstawowa i średnia - nauczyciel plastyki (tylko osoby, które ukończyły studia I stopnia i otrzymały przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne); instytucje artystyczne (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucje medialne i medialno-edukacyjne (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz każda instytucja kulturalna, edukacyjna czy usługowa, w której kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itd.).

  • Studia nad dzieckiem i rodziną

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej, pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności przeżywających kryzysy i trudności. Będzie zdolny analizować z perspektywy interdyscyplinarnej czynniki zagrożenia dziecka i rodziny i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy wychowawcy, pedagoga, specjalisty do spraw pracy z rodziną, asystenta rodziny, koordynatora. Może pracować w instytucjach systemu edukacji: szkołach (pedagog, wychowawca świetlicy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pedagog); w kuratorskich służbach sądowych, a także w instytucjach sektora pomocy społecznej: świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, poradnictwie rodzinnym, służbach socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie.

  • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Absolwent będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze i interpersonalne.

Przykładowe miejsca pracy: administracja państwowa, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne, firmy szkoleniowe, działy edukacyjne muzeów i innych placówek kultury.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie edukacji integracyjnej i edukacji włączającej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie edukacji medialnej
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie polityki oświatowej-menadżer oświaty
Magisterium na kierunku pedagogika w zakresie pracy społeczno wychowawczej z dzieckiem i rodziną

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
Pierwszy rok pedagogiki, animacja społeczno-kulturalnaECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MD-Moduł metodycznye
MD-Animacja grup zadaniowychz
MD-Aktywne metody kształceniaz
MD-Animacja grupy metodami pedagogiki zabawyz
MD-Laboratorium specjalnościowez
MD-Praktyka pedagogiczna-indywidualnaz
MD-Praktyka pedagogiczna środowiskowaz
MD-Wprowadzenie do działaniaz
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy animacji społeczno-kulturalneje
MS1-Komunikowanie społeczne i media w animacji społeczno-kulturalnejz
MS1-Laboratorium badania środowiskaz
MS1-Metody poznawania środowiskaz
MS1-Podstawy wiedzy o animacji społeczno-kulturalnejz
MS1-Teoretyczne podstawy komunikowania i mediówz
MS1-Techniczne środki animacji społeczno–kulturalnejz
MBH-Moduł Badań Humanistycznyche
MBH-Filozofia edukacjiz
MBH-Współczesne kierunki pedagogicznez
MBSp-Moduł Badań Społecznych10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznychz
Razem:1032
Pierwszy rok pedagogiki, polityka oświatowa-menadżer oświatyECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MBH-Moduł Badań Humanistycznyche
MBH-Filozofia edukacjiz
MBH-Współczesne kierunki pedagogicznez
MBSp-Moduł Badań Społecznych10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznychz
MD-Moduł metodyczny9*e
MD-Instytucje państwa obywatelskiegoz
MD-Kompetencje edukacyjnez
MD-Praktyka pedagogiczna indywidualna30z
MD-Praktyka pedagogiczna w instytucjach i fundacjach30z
MD-Przygotowanie do wystąpień publicznychz
MD-Umiejętności pedagogiczne16z
MS1-Moduł specjalnościowy: Polityka oświatowa15*e
MS1-Edukacja w Europiez
MS1-Konstruowanie projektów edukacyjnych16z
MS1-Polityka oświatowaz
MS1-Twórcze rozwiązywanie problemówz
Razem:34326032
Pierwszy rok pedagogiki, praca społeczno wychowawcza z dzieckiem i rodzinąECTSwykćwegzkonpr_pedsemwarzal
MD/KP-Moduł dydaktycznye
MBH-Moduł Badań Humanistycznyche
MBH-Filozofia edukacjiz
MBH-Współczesne kierunki pedagogicznez
MBSp-Moduł Badań Społecznych10*e
MBSp-Antropologia Kulturowa16z
MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład16z
MBSp-Metodologia badań społecznychz
MD-Moduł metodycznye
MD-Laboratorium specjalnościowe-rodzina i środowiskoz
MD-Metody pracy z dzieckiemz
MD-Metody pracy z grupąz
MD-Metody pracy z rodzinąz
MD-Praktyka pedagogiczna w rodzinie i środowiskuz
MS1-Moduł specjalnościowy 1: Podstawy pracy z dzieckiem i rodziną15*e
MS1-Dzieci świata-badania i projekty pomocy16z
MS1-Opieka i wychowanie16z
MS1-Obserwacyjna praktyka wychowawcza30z
MS1-Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny16z
MS1-Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną16z
MS1-Warsztat umiejętności wychowawczych16z
Razem:2532643016

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/