Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska w ramach MSOŚ, stacjonarne, drugiego stopnia

Ochrona środowiska w ramach MSOŚ, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-OS-MSOS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku ochrona środowiska w ramach MSOŚ

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia wg. Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku ochrona środowiska w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.
W wyniku kształcenia na studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim absolwent MSOŚ:
- dostrzega wielorakie związki i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi;
- korzysta z wiedzy i metod badawczych różnych nauk;
- zna narzędzia zarządzania środowiskiem, mechanizmy i procedury administracyjne;
- przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze - posługuje się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim
- wykorzystuje modele środowiskowe;
- ocenia krytycznie informacje o środowisku;
- stosuje nowoczesne techniki informacyjne;
- docenia rolę edukacji ekologicznej oraz rozwoju zrównoważonego;
- doskonali swoje umiejętności zawodowe;
- jest odpowiedzialny za pracę zespołową jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska;;
- wykazuje umiejętność przygotowania i napisania pracy dyplomowej, sporządzania pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnych badań w języku polskim oraz krótkiego doniesienia w języku angielskim
Wymiar studiów w punktach ECTS: 120 punktów ECTS.
Liczba semestrów: 4
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia ogólne obowiązkowe: 27
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia specjalizacyjne: 67
W tym liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia specjalizacyjne do wyboru: 34
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia ogólnouniwersyteckie: 6
Liczba punktów ECTS przypadająca na pracę magisterską: 20
Program studiów II stopnia nie przewiduje obowiązkowych praktyk zawodowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/