Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Organizowanie rynku pracy > Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia

Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-ORP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Organizowanie rynku pracy to studia…

… dla przyszłych specjalistów ds. HR, pośredników pracy, doradców zawodowych, trenerów pracy, specjalistów ds. szkoleń, specjalistów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ogólna charakterystyka

Organizowanie rynku pracy to nowoczesne studia o profilu praktycznym, skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy.

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż do skutecznego zarządzania rynkiem pracy konieczne jest uwzględnienie wielu elementów i perspektyw. Studia obejmują przedmioty ekonomiczne, socjologiczne, politologiczne i prawne. Studenci poznają m.in. lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe czynniki kształtujące rynek pracy, zagadnienia współpracy międzysektorowej oraz zasady działania Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczą się diagnozy i monitoringu rynku pracy, a także metod prowadzenia badań społecznych. Poznają kluczowe zagadnienia z obszaru doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz programy work-life balance.

Na zmieniającym się rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych – kompetentnych, innowacyjnych, nadążających za tempem zachodzących zmian . Dla efektywnego działania na rynku pracy oraz wykorzystania środków Unii Europejskiej konieczni są fachowcy, którzy będą w stanie tworzyć projekty przedsięwzięć i skutecznie wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra osób znających mechanizmy ekonomii i polityki rynku pracy oraz posiadających umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. Kluczem do sukcesu jest dzisiaj praktyka i gruntowna wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy. Studia organizowanie rynku pracy koncentrują się na praktycznych zagadnieniach zatrudnienia i życia zawodowego dając wiedzę oraz umiejętności konieczne do poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Program studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, zaś kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Program studiów obejmuje dwa komplementarne bloki treści kształcenia:

  • odnoszące się do wiedzy i umiejętności analitycznych z zakresu funkcjonowania rynku pracy,
  • odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z bezpośrednią pracą z ludźmi w obszarze organizowania i zarządzania rynkiem pracy.

W zakresie pierwszego bloku student uzyskuje wiedzę i nabywa umiejętności z obszaru ekonomii (w tym ekonomii rynku pracy), prawa pracy, administracji publicznej, społecznych aspektów pracy, organizowania i funkcjonowania rynku pracy, a także metodologii badań prowadzonych w obszarze rynku pracy (w ujęciu statycznym i dynamicznym, także w odniesieniu do badań ewaluacyjnych). W bloku treści kształcenia odnoszących się do bezpośredniej pracy z ludźmi nacisk kładziony jest na nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu diagnozy kompetencji zawodowych, doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej, pośrednictwa pracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym, planowania usług rynku pracy i projektowania programów integracji i reintegracji zawodowej z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów i uwzględnieniem sytuacji i potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy, budowania zespołu zadaniowego w miejscu pracy i zarządzania nim oraz współpracy międzyorganizacyjnej.

Przygotowanie studenta do podejmowania aktywności zawodowej opiera się nie tylko na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć uniwersyteckich, ale również na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zdobytych w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk. Konstrukcja programu studiów pozwala bowiem na nieustanne konfrontowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych z wiedzą i doświadczeniami zdobywanymi na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych. Na drugim i trzecim roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 720 godzin (w uzasadnionych przypadkach praktyki mogą być realizowane wcześniej lub w trakcie przerw międzysemestralnych).

Szczegółowy program studiów I stopnia (licencjackich) na stronie: https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę na temat funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy oraz kształtujących je mechanizmów. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną i socjologiczną. Zna instrumenty prawne i finansowe polityki rynku pracy oraz zasady działania kluczowych instytucji rynku pracy.

Absolwent posiada umiejętności badania i analizy rzeczywistości społecznej oraz diagnozowania i monitoringu rynku pracy, a także projektowania rozwiązań w wymiarze indywidualnym i grupowym.

Absolwent posiada wiedzę na temat wyzwań, jakie stawia rynek pracy przed pojedynczymi ludźmi: konieczności uzyskiwania nowych kompetencji, wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej zmiany (korekty), rozwoju umiejętności pracy w grupie, czy też organizowania pracy zespołu. Absolwent posiada umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pośrednictwa pracy oraz współpracy z europejskimi strukturami wspierającymi realizację zadań z zakresu rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Organizowanie rynku pracy

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza:

-ma podstawową wiedzę na temat specyfiki nauk społecznych na tle innych nauk, oraz wiedzę na temat miejsca nauk o pracy w obrębie nauk społecznych;
-ma wiedzę na temat więzi społecznych budowanych w kontekście wykonywanej pracy, a także powstających na ich fundamencie norm i reguł życia społecznego;
-ma wiedzę na temat norm i reguł organizujących pracę i rynek pracy oraz tworzonych na ich podstawie struktur i instytucji społecznych;
-zna podstawowe struktury instytucjonalne i organizacyjne pracy i rynku pracy, rozumie relacje między nimi oraz dynamikę ich przekształceń;
-zna narzędzia pozyskiwania danych na temat wytwarzanych w kontekście pracy więzi społecznych, norm i reguł oraz tworzonych przez nie instytucji, struktur i organizacji;
-zna podstawowe koncepcje aksjologiczne odnoszące się do pracy ludzkiej, jej roli w życiu człowieka oraz jej wpływu na kształt relacji i struktur społecznych;
-zna sposoby tworzenia i prowadzenia działalności komercyjnej i non-for-profit nakierowanej na rozwój więzi, norm oraz struktur pracy i rynku pracy;
-zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich;
-ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach rynku pracy.

Umiejętności:

-potrafi wykorzystać w toku pracy zawodowej wiedzę z zakresu nauk o pracy do analizowania i interpretowania procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i rynku pracy;
-potrafi wykorzystać w toku pracy zawodowej zdobytą wiedzę z zakresu nauk o pracy w celu wskazania przyczyn występowania i dynamiki rozwoju procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i rynku pracy;
-potrafi wykorzystać w toku pracy zawodowej wiedzę i narzędzia analityczne do prognozowania praktycznych konsekwencji przemian zachodzących w obszarze pracy i rynku pracy;
-w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyk zawodowych, potrafi w toku pracy zawodowej oceniać procesy zachodzące w obszarze pracy i na rynku pracy oraz nimi kierować, zdając sobie sprawę z normatywnego nacechowania dokonywanych wyborów;
-posiada umiejętność tworzenia pisemnych opracowań (w języku polskim oraz obcym) prowadzonych przez siebie badań, analiz i prognoz odnoszących się do wiedzy związanej z naukami o pracy i potrafi wykorzystać te umiejętności w pracy zawodowej;
-posiada umiejętność publicznej prezentacji (w języku polskim oraz obcym) prowadzonych przez siebie badań, analiz i prognoz odnoszących się do wiedzy związanej z naukami o pracy i potrafi wykorzystać te umiejętności w pracy zawodowej;
-ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin związanych z pracą i rynkiem pracy zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne:

-rozumie konieczność ustawicznego uczenia się oraz potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, a także motywować innych do podejmowania edukacji ustawicznej;
-przyjmuje aktywną, kreatywną i elastyczną postawę wobec otaczającego go świata i pracy zawodowej; w odpowiedni sposób planuje podejmowane przez siebie zadania zawodowe oraz rozwiązuje występujące w toku ich realizacji problemy;
-potrafi przygotowywać w toku pracy zawodowej badawcze i praktyczne projekty społeczne związane z obszarem pracy i rynkiem pracy, wykorzystując przy tym zdobytą w czasie studiów wiedzę, jak też skutecznie współpracując z innymi ludźmi;
-potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
-potrafi zbudować zespół zadaniowy w miejscu pracy i w jego ramach współpracować aktywnie z innymi osobami;
-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów z obszaru organizowania i zarządzania rynkiem pracy;
-rozumie potrzebę dbania przez całe życie o własną sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia i wykonywania działalności zawodowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/