Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, turkologia, studia stacjonarne drugiego stopnia

Orientalistyka, turkologia, studia stacjonarne drugiego stopnia (S2-OR-TU)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia w zakresie kultury i języków tureckich. Program studiów obejmuje naukę współczesnego języka tureckiego oraz cykle wykładów poruszających różne aspekty kultury Turcji.

Absolwent studiów II stopnia kierunku orientalistyka specjalność turkologia uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury tureckiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej
 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury tureckiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku tureckim
 • orientację we współczesnym życiu kulturalnym Turcji
 • rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku tureckim (współczesnym i klasycznym)
 • obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Turcji w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych
 • zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych
 • posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Turcji w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
 • czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Turcji, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Turcji w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki
 • analizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej Turcji
 • posługiwać się językiem tureckim na poziomie C2

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych
 • rozumienia i poszanowania wartości tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz Turcji
 • dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Turcji, traktowania kulturowej synergii jako wartości dodanej
 • aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Turcji
 • aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Turcji
 • wykorzystywania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach profesjonalnych, takich jak: programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Turcji. Ponadto absolwent będzie w stanie posługiwać się językiem tureckim na poziomie zaawansowanym, odczytywać i tłumaczyć teksty o różnorodnej tematyce napisane w tym języku.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów dadzą absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent będzie miał wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku orientalistyka w specjalności turkologia

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność turkologia absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury tureckiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
- ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Turcji w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych
- potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Turcji w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
- potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Turcji (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Turcji w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki
- posługuje się językiem tureckim na poziomie C2

- aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Turcji
- aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Turcji
- potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

2. wymiar punktów ECTS: 120, liczba semestrów: 4

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 15
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 78 + 20 za pracę magisterską
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 50

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/