Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, japonistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia

Orientalistyka, japonistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia (S2-OR-JA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia japonistyczne przygotowują specjalistów w zakresie języka japońskiego, historii, literatury i kultury Japonii.

Absolwent studiów II stopnia kierunku orientalistyka specjalność japonistyka uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej
 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku japońskim
 • orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii
 • rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku japońskim (współczesnym i klasycznym)
 • obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych
 • zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych
 • posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Japonii w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
 • czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Japonii, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Japonii w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki
 • analizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej Japonii
 • posługiwać się językiem japońskim poziomie B2+

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych
 • rozumienia i poszanowania wartości tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz japońskiej
 • dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Japonii, traktowania kulturowej synergii jako wartości dodanej
 • aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Japonii
 • aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Japonii
 • wykorzystywania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach profesjonalnych, takich jak: programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Japonii. Ponadto absolwent będzie w stanie posługiwać się językiem japońskim na poziomie zaawansowanym, odczytywać i tłumaczyć teksty o różnorodnej tematyce napisane w tym języku.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów dadzą absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent będzie miał wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku orientalistyka w specjalności japonistyka

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych lub sztuki i estetyki)
- ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu japonistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych
- potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Japonii w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
- potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Japonii w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu japonistyki
- posługuje się językiem japońskim na poziomie B2+

- aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Japonii
- aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Japonii
- potrafi wykorzystać kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju
2. wymiar punktów ECTS: 120, liczba semestrów: 4

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 16
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 58 + 20 za pracę magisterską
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 46

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/