Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, mongolistyka i tybetologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka, mongolistyka i tybetologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-OR-MT)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Kierunek orientalistyka – mongolistyka i tybetologia ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku mongolskim i tybetańskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – mongolistyka i tybetologia. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej regionu Azji Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Mongolii i Tybetu. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy w Mongolii.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów kultury mongolskiej i tybetańskiej oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem mongolskim i tybetańskim. Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz sztuki świata kultury Mongolii i Tybetu oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka mongolskiego i tybetańskiego.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – mongolistyki i tybetologii, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia także kształcenie nowej kadry w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych. Realizacja programu studiów orientalistyka – mongolistyka i tybetologia pozwala na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia oraz świadomości społecznej, na które składają się – tak dziś potrzebne – zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych, oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz mongolskiego i tybetańskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – mongolistyka i tybetologia na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury mongolskiej i tybetańskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturach mongolskiej, tybetańskiej i Azji Środkowej. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury mongolskiej i tybetańskiej, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz nauki o sztuce.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze ze światem kultury mongolskiej i tybetańskiej sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne państw tego regionu. Ponadto Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.siap.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności mongolistyka i tybetologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność mongolistyka i tybetologia absolwent:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Mongolii i Tybetu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Mongolii i Tybetu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Mongolii i Tybetu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Mongolii i Tybetu (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- posługuje się językiem mongolskim i tybetańskim na poziomie B1

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Mongolii i Tybetu
2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 75
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 86 + 10 za pracę licencjacką
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 55

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/