Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, japonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka, japonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-OR-JA)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia japonistyczne przygotowują specjalistów w zakresie języka japońskiego, historii, literatury i kultury Japonii.

Absolwent studiów I stopnia kierunku orientalistyka specjalność japonistyka, uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Japonii
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Japonii
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Japonii
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Japonii
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej
 • obszerną wiedzę o języku japońskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie)

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii Japonii
 • stosować wiedzę z zakresu historii Japonii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
 • prawidłowo usytuować Japonię w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego
 • czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Japonii prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • analizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) Japonii
 • posługiwać się językiem japońskim na poziomie B2
 • biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur
 • świadomości odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata
 • dostrzegania potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego
 • świadomości znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej
 • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii
 • dostrzegania pozytywnych wartości społeczno-kulturowych Japonii, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Japonii.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka będzie posługiwał się językiem japońskim, a zdobyte przez niego wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dadzą mu możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności japonistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka absolwent:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Japonii
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Japonii
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Japonii
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Japonii
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Japonii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- posługuje się językiem japońskim na poziomie B2

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii

2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 66
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 92 + 10 za pracę licencjacką
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 55

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/