Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, iranistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka, iranistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-OR-IR)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności iranistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka absolwent:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Iranu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Iranu i Afganistanu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Iranu i Afganistanu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Iranu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Iranu i Afganistanu w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Iranu i Afganistanu do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Iranu/Afganistanu, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- posługuje się językiem perskim na poziomie niższym zaawansowanym oraz II językiem orientalnym (dari/paszto/turecki/hindi/hebrajski/arabski, preferowany arabski) na poziomie podstawowym

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami kultury Iranu/Afganistanu
- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Iranu i Afganistanu

przekład angielski:

A graduate of first cycle degree studies in the field of Oriental Studies, specialty of Iranian Studies:

- has detailed and organized knowledge of literature and writings of Iran
- has detailed and organized knowledge of history of Iran and Afghanistan
- has detailed and organized knowledge of philosophy and religion of Iran and Afghanistan
- has detailed and organized knowledge of art and aesthetics in Iran
- has detailed and organized knowledge of socio-cultural issues in Iran and Afghanistan within the scope of natural environment and ethnic, demographic and political situation

- can use the knowledge of history of Iran and Afghanistan to analyze and interpret events taking place in the modern world
- can read, analyze and interpret literary texts and other works of culture (film, press, social writing) of Iran / Afghanistan and appropriately place them in their cultural context
- has a good command of Persian language at the intermediate level and the second Oriental language (Dari/Pashto/Turkish/Hindi/Hebrew/Arabic, Arabic preferred) at the elementary level

- can establish relations and cooperate with representatives of Iran and Afghanistan cultures
- acts in aid of sharing and promoting cultural and linguistic heritage of Iran and Afghanistan

2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 79
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 82 + 10 za pracę licencjacką
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 55

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/