Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, iranistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka, iranistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-OR-IR)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Kierunek orientalistyka – iranistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku perskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – iranistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej kultury Iranu i Afganistanu. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy w Iranie.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów kultury Iranu i Afganistanu oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem perskim. Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz sztuki świata kultury Iranu i Afganistanu oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka perskiego.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – iranistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia także kształcenie nowej kadry w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych. Realizacja programu studiów orientalistyka – iranistyka pozwala na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia oraz świadomości społecznej, na które składają się – tak dziś potrzebne – zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych, oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz kultury Iranu.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – iranistyka na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Iranu i Afganistanu. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturach Iranu i Afganistanu. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury Iranu i Afganistanu, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz nauki o sztuce.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze ze światem muzułmańskim i Bliskim Wschodem w tym z Iranem sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne państw tego regionu. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z krajami takimi jak Iran i Afganistan wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury Iranu i Afganistanu i kultury muzułmańskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – iranistyka. Ponadto Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.iranistyka.orient.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności iranistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka absolwent:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Iranu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Iranu i Afganistanu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Iranu i Afganistanu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Iranu
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Iranu i Afganistanu w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Iranu i Afganistanu do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Iranu/Afganistanu, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- posługuje się językiem perskim na poziomie niższym zaawansowanym oraz II językiem orientalnym (dari/paszto/turecki/hindi/hebrajski/arabski, preferowany arabski) na poziomie podstawowym

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami kultury Iranu/Afganistanu
- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Iranu i Afganistanu

przekład angielski:

A graduate of first cycle degree studies in the field of Oriental Studies, specialty of Iranian Studies:

- has detailed and organized knowledge of literature and writings of Iran
- has detailed and organized knowledge of history of Iran and Afghanistan
- has detailed and organized knowledge of philosophy and religion of Iran and Afghanistan
- has detailed and organized knowledge of art and aesthetics in Iran
- has detailed and organized knowledge of socio-cultural issues in Iran and Afghanistan within the scope of natural environment and ethnic, demographic and political situation

- can use the knowledge of history of Iran and Afghanistan to analyze and interpret events taking place in the modern world
- can read, analyze and interpret literary texts and other works of culture (film, press, social writing) of Iran / Afghanistan and appropriately place them in their cultural context
- has a good command of Persian language at the intermediate level and the second Oriental language (Dari/Pashto/Turkish/Hindi/Hebrew/Arabic, Arabic preferred) at the elementary level

- can establish relations and cooperate with representatives of Iran and Afghanistan cultures
- acts in aid of sharing and promoting cultural and linguistic heritage of Iran and Afghanistan

2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 79
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 82 + 10 za pracę licencjacką
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 55

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/