Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, indologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka, indologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-OR-IN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia w zakresie kultury i języków Indii. Program studiów obejmuje naukę języka sanskryckiego, hindi, bengalskiego, tamilskiego w czterech grupach językowych oraz cykle wykładów z dziedziny historii literatury tych języków, historii Indii, filozofii i religii, aspektów kultury Indii starożytnych i nowożytnych.

Absolwent studiów I stopnia kierunku orientalistyka specjalność indologia, uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze sanskryckiej oraz o literaturze i piśmiennictwie w języku bengalskim/hindi/tamilskim
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Azji Południowej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Azji Południowej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Azji Południowej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Azji Południowej w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej
 • obszerną wiedzę o I języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego strukturze, historii, piśmie, a także podstawową wiedzę o II języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii Azji Południowej
 • stosować wiedzę z zakresu historii Azji Południowej do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
 • prawidłowo usytuować Azję Południową w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego
 • czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • analizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) Azji Południowej
 • posługiwać się I językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie średnio zaawansowanym i II językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie podstawowym
 • biegle posługiwać się systemem pisma wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.)

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur
 • świadomości odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata
 • dostrzegania potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego
 • świadomości znaczenia kultury Azji Południowej w kulturze światowej
 • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Azji Południowej
 • dostrzegania pozytywnych wartości społeczno-kulturowych Azji Południowej, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Azji Południowej

Absolwent studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność indologia będzie posługiwał się I językiem indyjskim (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie średnio zaawansowanym i II językiem indyjskim (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie podstawowym, a zdobyte przez niego wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dadzą mu możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności indologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność indologia absolwent:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze sanskryckiej oraz o literaturze i piśmiennictwie w języku bengalskim/hindi/tamilskim
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Azji Południowej
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Azji Południowej
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Azji Południowej
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Azji Południowej w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Azji Południowej do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- posługuje się I językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie średnio zaawansowanym i II językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie podstawowym

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Azji Południowej

2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 73
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 88 + 10 za pracę licencjacką
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 55

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/