Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, arabistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka, arabistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-OR-AR)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia w zakresie kultury i języka arabskiego. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie językoznawstwa arabskiego, literatury klasycznej i współczesnej, islamu oraz spraw politycznych świata arabskiego.

Absolwent studiów I stopnia kierunku orientalistyka specjalność arabistyka, uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie w języku arabskim
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii państw arabskich
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii muzułmańskiej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce muzułmańskiej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych państw arabskich w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej
 • obszerną wiedzę o języku arabskim, jego strukturze, historii, piśmie, a także podstawową wiedzę o drugim języku orientalnym.

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii państw arabskich i muzułmańskich
 • stosować wiedzę z zakresu historii państw arabskich do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
 • prawidłowo usytuować państwa arabskie w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego
 • czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) państw arabskich, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • analizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) państw arabskich
 • posługiwać się językiem arabskim na poziomie (niższym) zaawansowanym oraz drugim językiem orientalnym na poziomie podstawowym
 • biegle posługiwać się systemem pisma arabskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur
 • świadomości odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata
 • dostrzegania potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego
 • świadomości znaczenia kultury krajów arabskich w kulturze światowej
 • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej państw arabskich
 • dostrzegania pozytywnych wartości społeczno-kulturowych państw arabskich, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury państw arabskich

Absolwent studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność arabistyka będzie posługiwał się językiem arabskim, a zdobyte przez niego wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dadzą mu możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności arabistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność arabistyka absolwent:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie w języku arabskim
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii państw arabskich
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii muzułmańskiej
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce muzułmańskiej
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych państw arabskich w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii państw arabskich do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej państw arabskich (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- posługuje się językiem arabskim na poziomie (niższym) zaawansowanym i II językiem orientalnym na poziomie podstawowym

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej państw arabskich
2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 80
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 78 + 10 za pracę licencjacką
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 55

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/