Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, afrykanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka, afrykanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-OR-AF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Afrykanistyka – studia w zakresie kultur i języków Afryki. Program studiów obejmuje naukę języków suahili,  hausa i amharskiego oraz zespołu zagadnień filologiczno-kulturowych związanych z obszarem językowym i z Afryką jako całością. Przewiduje się specjalizacje: językoznawczą, literaturoznawczą, historyczną i kulturowo-społeczną. Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Absolwent studiów I stopnia kierunku orientalistyka specjalność afrykanistyka, uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu afrykanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Afryki
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii wybranych regionów Afryki
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii wybranych regionów Afryki
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce wybranych regionów Afryki
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych regionów Afryki w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej
 • obszerną wiedzę o jednym języku afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili), jego strukturze, historii, piśmie, a także podstawową wiedzę o drugim języku afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) lub języku arabskim

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu Afryki
 • stosować wiedzę z zakresu historii wybranych regionów Afryki do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
 • prawidłowo usytuować wybrany region Afryki w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego
 • czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) wybranego regionu Afryki, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • analizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) wybranego regionu Afryki
 • posługiwać się jednym językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz drugim językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) lub językiem arabskim na poziomie co najmniej podstawowym
 • biegle posługiwać się systemem pisma wybranego języka afrykańskiego (amharskiego, hausa lub suahili) i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur
 • świadomości odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata
 • dostrzegania potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego
 • świadomości znaczenia kultury krajów Afryki w kulturze światowej
 • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej wybranego regionu Afryki
 • dostrzegania pozytywnych wartości społeczno-kulturowych wybranego regionu Afryki, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury wybranego regionu Afryki.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność afrykanistyka będzie posługiwał się językiem wybranego kraju/regionu Afryki, a zdobyte przez niego wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dadzą mu możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności afrykanistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność afrykanistyka absolwent:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Afryki
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii wybranych regionów Afryki
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii wybranych regionów Afryki
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce wybranych regionów Afryki
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych regionów Afryki w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii wybranych regionów Afryki do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) wybranego regionu Afryki, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- posługuje się jednym językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz drugim językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) lub językiem arabskim na poziomie co najmniej podstawowym

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej wybranego regionu Afryki

2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4.
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 61
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 96 + 10 za pracę licencjacką
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 55

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/