Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka > Orientalistyka, japonistyka, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Orientalistyka, japonistyka, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-OR-JA)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: japoński, polski

Kierunek orientalistyka – japonistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku japońskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – japonistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej kultury i języka Japonii. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy w Japonii.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów kultury japońskiej oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem japońskim. Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz sztuki świata kultury Japonii oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka japońskiego.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – japonistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia także kształcenie nowej kadry w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych. Realizacja programu studiów orientalistyka – japonistyka pozwala na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia oraz świadomości społecznej, na które składają się – tak dziś potrzebne – zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych, oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz japońskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – japonistyka na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury japońskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze japońskiej. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury japońskiej, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz nauki o sztuce.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Japonią sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne tego kraju. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z Japonią wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury japońskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – japonistyka. Ponadto Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zajęcia językowe i kulturowe realizowane w ramach studiów niestacjonarnych odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: japonistyka.orient.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności japonistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Wydział Orientalistyczny UW, kierunek orientalistyka (Oriental Studies), specjalność japonistyka (Japanese Studies), studia niestacjonarne I stopnia:

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka absolwent:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Japonii
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Japonii
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Japonii
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Japonii
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Japonii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
- posługuje się językiem japońskim na poziomie B2

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii

2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4. liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 66
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym: 95 + 10 za pracę licencjacką
liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru: 55

5. program nie przewiduje praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/