Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka – mongolistyka i tybetologia > Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-OR-MT)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Kierunek orientalistyka – mongolistyka i tybetologia ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku mongolskim i tybetańskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – mongolistyka i tybetologia. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej regionu Azji Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Mongolii i Tybetu. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych.

Studia II stopnia kierunek orientalistyka – mongolistyka i tybetologia umożliwiają kontynuację nauki poprzez pogłębioną analizę zjawisk kulturowych oraz dalszą naukę języka mongolskiego i tybetańskiego. Wysokie wyspecjalizowanie uczestnika tych studiów jest odpowiedzią na współczesne potrzeby społeczne i gospodarcze, co znajduje swoje potwierdzenie w zakładanych efektach kształcenia. Program oferuje zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu i metodologii studiów mongolistycznych i tybetologicznych, ale również dostarcza poszerzonej praktycznej wiedzy na temat kultur Azji i Afryki w perspektywie porównawczej, co przekłada się na umiejętności i kompetencje poznawczo-hermeneutyczne, obecnie niezwykle potrzebne w zglobalizowanym świecie. Student pozna i zrozumie wartość odmienności kulturowej, jak również będzie mieć możliwość dostrzeżenia wartości własnej kultury na tle innych kultur.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – mongolistyki i tybetologii, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia kształcenie nowej kadry, w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych, która przyczyni się do opracowania nowych metodologii i aparatu pojęciowego służącego jak najlepszemu wzajemnemu zrozumieniu.

Realizacja programu studiów orientalistyka – mongolistyka i tybetologia pozwala jego uczestnikom na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz mongolskiego i tybetańskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – mongolistyka i tybetologia na poprawne wypowiadanie i poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultur mongolskiej i tybetańskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturach mongolskiej i tybetańskiej. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultur mongolskiej i tybetańskiej, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii oraz literaturoznawstwa.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze ze światem kultur mongolskiej i tybetańskiej sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne państw tego regionu. Kontakty polityczne i dyplomatyczne wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języków i kultur mongolskiej i tybetańskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – mongolistyka i tybetologia. Dzięki zdobytemu wykształceniu absolwenci studiów II stopnia będą mogli podjąć studia III stopnia, zdobywać granty badawcze, włączać się w prace międzynarodowych instytucji zajmujących się różnego rodzaju relacjami z Mongolią oraz Tybetańczykami, współpracować z głównymi ośrodkami orientalistycznymi w świecie, a także z ośrodkami z krajów Azji i Afryki.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.siap.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku orientalistyka w specjalności mongolistyka i tybetologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku orientalistyka - mongolistyka i tybetologia, absolwent:
- ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub historii
- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej
- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury wybranego regionu Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku/językach wybranych regionów Orientu/Afryki
- ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki krajów Orientu/Afryki i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie
- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury krajów Orientu/Afryki właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii
- zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) wybranych krajów Orientu/Afryki
- ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu Orientu/Afryki
- ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w wybranym języku orientalnym/afrykańskim
(współczesnym i/lub klasycznym/martwym)
- ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych wybranego regionu Orientu/Afryki
w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową
- zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej

2. wymiar punktów ECTS: 120, liczba semestrów: 4
3. program nie jest oparty na standardach

4. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru - 62 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia - minimum 112 ECTS

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) –
w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne
lub nauki społeczne - Minimum 5

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego - Nie dotyczy

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego - 75 ECTS

5. Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - Nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/