Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka – egiptologia > Orientalistyka - egiptologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka - egiptologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-OR-EG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności egiptologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka - egiptologia, absolwent:

- posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu studiów nad kulturą

- zna i rozumie podstawowe nurty i pojęcia filozoficzne oraz rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury

- ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych (literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub historii) niezbędnych dla
rozumienia wybranych aspektów kultury

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Orientu/Afryki; potrafi nazwać i
scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/teksty literackie/piśmiennictwo wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych regionów Orientu/Afryki w zakresie środowiska
naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe wybranego regionu Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej
i współczesnej sytuacji wybranego regionu Orientu/Afryki

- ma obszerną wiedzę o języku/językach Orientu/Afryki (jego/ich strukturze, historii, piśmie)

- ma świadomość złożonej natury wybranego języka orientalnego/afrykańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii danego regionu Orientu/Afryki

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka orientalnego/afrykańskiego na język polski

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu Orientu/Afryki

- zna stan badań w zakresie wybranej problematyki wybranego regionu Orientu/Afryki

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą
oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji wybranych regionów Orientu/Afryki

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru - 62 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących
zajęcia - minimum160 ECTS

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych
do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne - minimum 5 ECTS

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego - nie dotyczy

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego - 158 ECTS

5. Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/