Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Optometria > Optometria, stacjonarne, drugiego stopnia

Optometria, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-OPT)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 1,5-letnie
Język: polski

Program studiów

  • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, dyscypliny dodatkowe: nauki medyczne, nauki o zdrowiu
  • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
  • praktyki zawodowe w ramach studiów
  • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów (ul. Pasteura 7)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent będzie mieć wykształcenie w zakresie terapii wzrokowej, korygowania wysokiej krótkowzroczności oraz optometrii geriatrycznej, czyli problemów optometrycznych najważniejszych dla polskiego społeczeństwa. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnych badań i analiz w ramach praktyki optometrycznej oraz do proponowania syntez i rozwiązań problemów optometrycznych o znaczeniu społecznym. Wykształcenie w zakresie optyki pozwoli absolwentowi proponować innowacyjne zastosowania instrumentów fizycznych w optometrii.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z optometrii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.). Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: absolwent zna i rozumie
- wpływ fizycznych czynników środowiskowych na stan zdrowia narządu wzroku oraz regulacje prawne z zakresu optometrii pracy,
- wpływ wybranych środków farmaceutycznych na organizm, szczególnie na układ wzrokowy oraz leków i farmaceutycznych środków diagnostycznych stosowanych w okulistyce,
w stopniu zaawansowanym proces widzenia, przetwarzania informacji wzrokowej, fizyczne i fizjologiczne aspekty widzenia wraz z zasadami pomiarów psychofizycznych, a także opisuje w stopniu pogłębionym właściwości optyczne układu wzrokowego zarówno w stanach fizjologicznych, jak i patologicznych,
- metody optycznej korekcji wad wzroku i zaburzeń funkcjonalnych widzenia, z uwzględnieniem widzenia obuocznego, oraz ich komplementarność do metod chirurgicznych,
- prawidłowy oraz patologicznie zaburzony proces rozwoju i starzenia się narządu wzroku oraz zna sposoby określania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej,
- rodzaje, budowę i fizyczne podstawy działania aparatury i testów wykorzystywanych w pomiarach optometrycznych i w rehabilitacji narządu wzroku,
- procedury optometryczne i rehabilitacyjne wykorzystywane w badaniu układu wzrokowego oraz usprawnienia funkcjonowania procesu widzenia,
- zasady działania pomocy wzrokowych oraz techniki oceny i pomiarów oka umożliwiające podjęcie decyzji w zakresie zaopatrzenia pacjentów z ametropią, zaburzeniami widzenia obuocznego oraz pacjentów słabowidzących w pomoce wzrokowe optyczne i nieoptyczne,
- zasady doboru i użytkowania soczewek kontaktowych o różnym przeznaczeniu i budowie, zasady postępowania z pacjentami w zakresie kwalifikacji do noszenia soczewek kontaktowych i opieki nad użytkownikiem soczewek kontaktowych,
- zagadnienia ekonomiczne, prawne i etyczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w formie gabinetu optometrycznego,
- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
- w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty właściwości i oddziaływań promieniowania elektromagnetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki laserów,
- wybrane aspekty współczesnych badań z nauk fizycznych, które mogą mieć zastosowanie w optometrii lub psychofizyce widzenia.

Umiejętności: absolwent potrafi
- przeprowadzić pełne badanie optometryczne pacjenta, w tym badania specjalistyczne, w celu zmierzenia parametrów układu wzrokowego i jakości widzenia metodami przedmiotowymi i podmiotowymi i na tej podstawie zalecić adekwatną korekcję soczewkami okularowymi, kontaktowymi oraz innymi pomocami wzrokowymi i przeprowadzić aplikację tych pomocy, a także zaplanować dalsze postępowanie z pacjentem, w tym skierowanie do właściwego lekarza specjalisty gdyby stan pacjenta tego wymagał,
- rozpoznać zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia widzenia obuocznego i wdrożyć odpowiednie postępowanie w zakresie korekcji optycznej, dodatkowych pomocy wzrokowych oraz technik rehabilitacji i usprawnienia procesu widzenia, a także przeszkolić pacjenta do samodzielnego wykonywania ćwiczeń wzrokowych i korzystania z dobranych dla niego pomocy wzrokowych
- posługiwać się aparaturą i sprzętem diagnostycznym stosowanymi w praktyce optometrycznej oraz zinterpretować uzyskane wyniki, w szczególności przy użyciu wiedzy z zakresu nauk fizycznych, a także obsługiwać wybraną specjalistyczną aparaturę pomiarową stosowaną w badaniach narządu wzroku i przygotowywać wyniki pomiarów do interpretacji przez lekarza specjalistę,
- prowadzić dokumentację optometryczną i medyczną pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- planować własną pracę oraz organizować pracę w zespole interdyscyplinarnym, komunikując się skutecznie ze specjalistami działającymi w ochronie zdrowia i z podmiotami ze swojego otoczenia społeczno-gospodarczego oraz przyjmując w takiej współpracy rolę lidera,
- posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności do pozyskania i przekazania rzetelnej wiedzy,
- potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia) w zakresie wybranej specjalności oraz poza nią.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
- pełnienia roli społecznej jako propagatora wiedzy o ochronie wzroku i zasadach higieny, profilaktyki i korekcji wad wzroku,
- aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach działających w obszarze optyki okularowej, optometrii oraz pozazawodowych inicjatywach na rzecz dobrego widzenia,
- podporządkowywania się ograniczeniom i zaleceniom prawnym oraz etycznym dotyczącym pracy optometrysty,
- krytycznej oceny swojej wiedzy i swoich umiejętności i do ustawicznego dokształcania się.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/