Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie j. niemieckiego, stacjonarne, I stopnia

Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie j. niemieckiego, stacjonarne, I stopnia (S1-PRK-NJO-A-N)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, niemiecki, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w specjalności nauczanie języka angielskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka niemieckiego

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza – absolwent zna i rozumie:
- w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym
- metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych
-w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
-różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

Umiejętności – absolwent potrafi:
-samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych
-wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
-w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku polskim i obcym na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów
-posługiwać się językiem angielskim i językiem niemieckim na poziomie C1 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:
-podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych
-dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/