Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie j. francuskiego, stacjonarne, I stopnia

Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie j. francuskiego, stacjonarne, I stopnia (S1-PRK-NJO-A-F)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, francuski, polski

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW) prowadzi trzyletnie wyższe studia nauczycielskie w systemie stacjonarnym, w dyscyplinie wiodącej językoznawstwo. Program studiów na kierunku „nauczanie języków obcych” jest unikalny w skali kraju. Jest to jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów.

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które pozwalają zapoznać się z zawodem) oraz przedmioty podstawowe i uzupełniające, w skład których wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka angielskiego. W ramach studiów realizowana jest obowiązkowa druga specjalność nauczycielska, uprawniająca do nauczania drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Program studiów w zakresie tych przedmiotów obejmuje: praktyczną naukę języka francuskiego/niemieckiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które pozwalają zapoznać się z zawodem), oraz blok przedmiotów podstawowych i uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów francusko-/niemiecko- języcznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego/niemieckiego. Praktyki studenckie student odbywa w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych oraz opcjonalnie w ramach programu Erasmus+.

Aktualny plan studiów znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Ksawerów, przy al. Niepodległości 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i są prowadzone w przeważającej części w języku angielskim lub w języku dodatkowej specjalności.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku nauczanie języków obcych absolwent może podjąć studia II stopnia na tym kierunku, które pozwalają uzyskać niezbędne kwalifikacje do zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów na każdym etapie edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa, średnia i wyższa).

Studia w CKNJOiEE UW przygotowują do zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu (języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu "wiedza o społeczeństwie", także w języku obcym głównej specjalności w klasach dwujęzycznych).

Kandydaci powinni być świadomi, że praca w zawodzie nauczyciela wymaga:

 • umiejętności interpersonalnych,
 • umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu,
 • współpracy w grupie,
 • empatii,
 • tolerancji,
 • cierpliwości,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zdolności przywódczych,
 • zdolności organizacyjnych,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielności,
 • odpowiedzialności,
 • odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Absolwent studiów w CKNJOiEE UW posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • terminologię w zakresie: językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego/niemieckiego/francuskiego obszaru językowego,
 • szczegółową dydaktykę przedmiotową, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu studiowanego języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • pedagogikę i psychologię zorientowane na zastosowanie w nauczaniu języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • naukę języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, jeśli wybrał jako drugi przedmiot naukę języka francuskiego lub niemieckiego,
 • wiedzę o społeczeństwie, jeśli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • podstawę programową odnoszącą się do nauczania języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych,
 • społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji edukacyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • techniki, programy i aplikacje technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) niezbędne w pracy nauczyciela,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, działania placówek oświatowych oraz ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności posiada:

 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), jeżeli wybrał nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego,
 • bardzo dobrą znajomość języka obcego na poziomie min. B1 wg ESOKJ, jeżeli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • umiejętność zastosowania języka angielskiego oraz wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznego obszaru językowego, a także języka francuskiego lub języka niemieckiego lub wiedzy o społeczeństwie – opcjonalnie - w nauczaniu w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach,
 • umiejętność stosowania narzędzi, programów i aplikacji technologii informacyjno-komunikacyjnej w dydaktyce języka obcego,
 • umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
 • posiada kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, takie jak kreatywność, otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
 • świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy,
 • współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w specjalności nauczanie języka angielskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka francuskiego

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza – absolwent zna i rozumie:
- w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym
- metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych
-w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
-różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

Umiejętności – absolwent potrafi:
-samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych
-wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
-w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku polskim i obcym na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów
-posługiwać się językiem angielskim i językiem francuskim na poziomie C1 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:
-podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych
-dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/