Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie j. niemieckiego ze specj. dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, stacj. I stopnia

Nauczanie j. niemieckiego ze specj. dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, stacj. I stopnia (S1-NJO-N-WoS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: niemiecki, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczanie języka niemieckiego ze specjalnością dodatkową nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Oparte na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw 2011, nr 253, poz. 1520)

1. Efekty kształcenia istotne dla profilu praktycznego programu studiów I stopnia, na kierunku nauczanie języków obcych to:
Po ukończeniu studiów absolwent:
- zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych
- ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych
- posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości w nauczaniu języków obcych
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej
2. Program studiów obejmuje sześć semestrów i wynosi 180 punktów ECTS.
3. Program oparty jest na standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012r. poz. 131).
4. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia dla ścieżki językowej - nauczanie pierwszego i drugiego języka obcego wynosi 83,5 ECTS, natomiast dla ścieżki - nauczanie języka i przedmiotu wiedza o społeczeństwo wynosi 99 ECTS. Przez ścieżkę językową „nauczanie pierwszego i drugiego języka” rozumiemy wybór przez studenta Modułu 4A – nauczanie drugiego języka obcego. Do przedmiotów tych zaliczono: treści kierunkowe Modułu 1 – 36 ECTS, psychologia i pedagogika z Modułu 2 – 11 ECTS, dydaktyka z Modułu 3 – 9 ECTS, treści kierunkowe i dydaktyka przedmiotowa z Modułu 4A – 11,5 ECTS, Moduł 5 – 6 ECTS, seminarium dyplomowe z Modułu 7 – 10 ECTS. W sumie – 83,5 ECTS.
Przez ścieżkę „nauczanie języka i przedmiotu wiedza o społeczeństwie” rozumiemy wybór przez studenta Modułu 4B – nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Do przedmiotów tych zaliczono: treści kierunkowe Modułu 1 – 36 ECTS, psychologia i pedagogika z Modułu 2 – 11 ECTS, dydaktyka z Modułu 3 – 9 ECTS, treści kierunkowe i dydaktyka przedmiotowa z Modułu 4B – 27 ECTS, Moduł 5 – 6 ECTS, seminarium dyplomowe z Modułu 7 – 10 ECTS. W sumie – 99 ECTS.

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych wynosi 153,5 ECTS.
W ramach wymagań modułowych wyborowi podlegają następujące przedmioty: Moduł 4A lub 4B w wymiarze 33 ECTS, kształcenie w zakresie praktycznej nauki drugiego języka obcego (lektorat) w wymiarze 10 ECTS, przedmiot ogólnouniwersytecki – 9 ECTS, oraz seminarium dyplomowe w wymiarze 10 ECTS. Razem 62 ECTS = 34,4% ogólnej liczby punktów ECTS.
Punkty ECTS zostały obliczone w roku 2012/13 i przygotowane na podstawie Rozporządzenia wymienionego w punkcie 3 niniejszego dokumentu.
5. W programie przewidziane są następujące praktyki:
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza: 30 godz – 2 pkt. ECTS
Praktyka dydaktyczna (nauczanie pierwszego przedmiotu): 120 godz – 9 pkt. ECTS
Praktyka dydaktyczna (nauczanie drugiego przedmiotu): 60 godz – 4 pkt. ECTS (w przypadku, gdy drugim przedmiotem jest nauczanie języka), natomiast 6 pkt. ECTS gdy drugim przedmiotem jest nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/