Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie j. niemieckiego ze specj. dod. naucz. przedm. Historia i społeczeństwo, stacj. I stopnia

Nauczanie j. niemieckiego ze specj. dod. naucz. przedm. Historia i społeczeństwo, stacj. I stopnia (S1-NJO-N-HiS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: niemiecki, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczanie języka niemieckiego ze specjalnością dodatkową nauczanie przedm. Historia i społeczeństwo

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka niemieckiego (specjalność główna) i przedmiotu Edukacja społeczna i historia i społeczeństwo (specjalność dodatkowa) w przedszkolach i w szkołach podstawowych (dla I i II etapu edukacyjnego).

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Oparte na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw 2011, nr 253, poz. 1520)

1. Efekty kształcenia istotne dla profilu praktycznego programu studiów I stopnia, na kierunku nauczanie języków obcych to:
Po ukończeniu studiów absolwent:
- zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych
- ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych
- posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości w nauczaniu języków obcych
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej.

2. Program studiów obejmuje sześć semestrów i wynosi 180 punktów ECTS.

3. Program oparty jest na standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012r. poz. 131).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr 2-ego roku, nauczanie j. niem. ze spec. dod. naucz. prz. Historia i społeczeństwoECTSwykćwegzkonpr_pedzal
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Podstawy wiedzy o państwie3 lub 230zo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - dydaktyka przedmiotowa4,5 lub 330zo
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka230zo
Historia literatury krajów niemieckiego obszaru językowego2zo
Kulturoznawstwo obszaru niemieckojęzycznego (realioznawstwo)1zo
Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł B4,5120zo
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami diagnozy pedagogicznej130zo
Dydaktyka ogólna2zo
Praktyka pedagogiczna330zo
Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna0,54z
Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa2zo
Razem:18412012030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/