Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych - j. niemiecki ze specj. dod. naucz. przedm. Historia i społeczeństwo, stacj. I stopnia

Nauczanie języków obcych - j. niemiecki ze specj. dod. naucz. przedm. Historia i społeczeństwo, stacj. I stopnia (S1-NJO-N-HiS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: niemiecki, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczanie języka niemieckiego ze specjalnością dodatkową nauczanie przedm. Historia i społeczeństwo

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

a) Absolwent uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez realizację kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012 poz. 131) w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575). b) Absolwent uzyskał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w szkole podstawowej w zakresie języka niemieckiego a także w szkole podstawowej w zakresie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
- w podstawowym stopniu wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych i przedmiotu wiedza o społeczeństwie zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym
- metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych
- w sposób podstawowy różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
- w elementarnym zakresie metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej
- w podstawowym zakresie cele, organizację i funkcjonowanie instytucji związanych z nauczaniem języków obcych i nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Umiejętności: absolwent potrafi:
- samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych i z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym
- ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych i przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej
- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań
- w sposób podstawowy prowadzić badania edukacyjne niezbędne do opracowania diagnoz potrzeb podmiotów edukacji
- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym
- posługiwać się językiem kierunkowym dla specjalności głównej na poziomie C1 ESOKJ. Posługiwać się w zakresie drugiego języka obcego, tzw. lektoratowego na poziomie B2* ESOKJ.
*Dla studentów studiujących na kierunku nauczanie języków obcych, o specjalności głównej nauczanie języka angielskiego i specjalności dodatkowej nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie może to być poziom B1, na podstawie § 2 ust. 5 Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW 2014 poz. 255) oraz Uchwały nr 24 Rady Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 5 października 2009 z późń. zm. w sprawie zaliczania lektoratu przez studentów studiów niestacjonarnych zaocznych

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
- refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia
- aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
- podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356) absolwenci specjalności nauczanie historii i społeczeństwa otrzymali przygotowanie do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/