Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych - j. niemiecki ze specjalnością dod. nauczanie j. francuskiego, stacjonarne I stopnia

Nauczanie języków obcych - j. niemiecki ze specjalnością dod. nauczanie j. francuskiego, stacjonarne I stopnia (S1-NJO-N-F)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: francuski, niemiecki, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczanie języka niemieckiego ze specjalnością dodatkową nauczanie języka francuskiego

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

a) Absolwent uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez realizację kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012 poz. 131). b) Absolwent uzyskał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej w zakresie języka niemieckiego i języka francuskiego

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
- w podstawowym stopniu wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym
- metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych
- w sposób podstawowy różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej
- w elementarnym zakresie metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej
- w podstawowym zakresie cele, organizację i funkcjonowanie instytucji związanych z nauczaniem języków obcych

Umiejętności: absolwent potrafi:
- samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych
- ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej
- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych ; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań
- w sposób podstawowy prowadzić badania edukacyjne niezbędne do opracowania diagnoz potrzeb podmiotów edukacji
- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym
- posługiwać się językiem kierunkowym dla specjalności głównej i dodatkowej na poziomie C1 ESOKJ

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
- refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia
- aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
- podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/