Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie j. niemieckiego ze specjalnością dod. nauczanie j. francuskiego, stacjonarne I stopnia

Nauczanie j. niemieckiego ze specjalnością dod. nauczanie j. francuskiego, stacjonarne I stopnia (S1-NJO-N-F)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: francuski, niemiecki, polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Limit miejsc wspólny dla wszystkich specjalności dodatkowych

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego proponuje trzyletnie wyższe studia zawodowe w systemie stacjonarnym. Absolwent studiów prowadzonych przez UKKNJN posiada uprawnienia do nauczania języka niemieckiego oraz drugiego przedmiotu (języka angielskiego lub języka francuskiego lub przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, także w języku obcym głównej specjalności w klasach dwujęzycznych) w szkołach podstawowych (I i II etap edukacyjny), przedszkolach oraz kwalifikacje do nauczania w szkołach językowych na wszystkich poziomach oraz do nauczania na odległość.

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka niemieckiego, przygotowanie metodyczno-pedagogiczne (w tym praktyki pedagogiczne na wszystkich poziomach edukacyjnych, które pozwalają zapoznać się z zawodem), oraz blok przedmiotów uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka niemieckiego. Zajęcia odbywają się w siedzibie Kolegium i są prowadzone w przeważającej części w języku niemieckim. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Studia w UKKNJN przygotowują do zawodu nauczyciela. Kandydaci powinni być świadomi, że praca w tym zawodzie wymaga:

• umiejętności interpersonalnych,
• umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu,
• współpracy w grupie,
• empatii,
• tolerancji,
• cierpliwości,
• rozwiązywania problemów wychowawczych,
• zdolności przywódczych,
• zdolności organizacyjnych,
• planowania i twórczego myślenia,
• samodzielności,
• odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Absolwent studiów w UKKNJN posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy:

• ma uporządkowaną podstawową wiedzę i terminologię w zakresie:
- językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego;
- szczegółowej dydaktyki przedmiotowej, zorientowanej na zastosowanie w nauczaniu języka niemieckiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolach;
- pedagogiki i psychologii zorientowanej na zastosowanie w nauczaniu języka niemieckiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolach;
• ma podstawową wiedzę w zakresie:
- praktycznego nauczania języka angielskiego lub francuskiego, jeśli wybrał jako drugi przedmiot nauczanie języka angielskiego lub francuskiego;
- wiedzy o społeczeństwie, jeśli wybrał przedmiot „wiedza o społeczeństwie”;
- podstawy programowej odnoszącej się do nauczania języków obcych oraz historii w szkołach podstawowych;
- społecznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji edukacyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej;
- technik, programów i aplikacji technologii informacyjnej i komunikacyjnej (IT) niezbędnych w pracy nauczyciela języka obcego;
- bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności:

• ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ);
• ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), jeżeli wybrał nauczanie języka angielskiego lub nauczanie języka francuskiego;
• bardzo dobrą znajomość języka obcego na poziomie min. B2 wg ESOKJ, jeżeli wybrał przedmiot „wiedza o społeczeństwie”;
• potrafi zastosować znajomość języka niemieckiego oraz wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także:
- języka angielskiego lub
- języka francuskiego lub
- wiedzy o społeczeństwie
w nauczaniu w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach;
• potrafi zastosować narzędzia, programy i aplikacje technologii informacyjno-komunikacyjnej (IT) w dydaktyce języka obcego;
• posiada umiejętności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych, związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych

• prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
• posiada kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, takie jak: kreatywność, otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów;
• świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy;
• współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role;
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczanie języka niemieckiego ze specjalnością dodatkową nauczanie języka francuskiego

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka niemieckiego (specjalność główna) i języka francuskiego (specjalność dodatkowa) w przedszkolach i w szkołach podstawowych (dla I i II etapu edukacyjnego).

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Oparte na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw 2011, nr 253, poz. 1520)

1. Efekty kształcenia istotne dla profilu praktycznego programu studiów I stopnia, na kierunku nauczanie języków obcych to:
Po ukończeniu studiów absolwent:
- zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych
- ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych
- posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości w nauczaniu języków obcych
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej
2. Program studiów obejmuje sześć semestrów i wynosi 180 punktów ECTS.
3. Program oparty jest na standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012r. poz. 131).
4. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia dla ścieżki językowej - nauczanie pierwszego i drugiego języka obcego wynosi 83,5 ECTS, natomiast dla ścieżki - nauczanie języka i przedmiotu edukacja społeczna oraz historia i społeczeństwo wynosi 99 ECTS. Przez ścieżkę językową „nauczanie pierwszego i drugiego języka” rozumiemy wybór przez studenta Modułu 4A – nauczanie drugiego języka obcego. Do przedmiotów tych zaliczono: treści kierunkowe Modułu 1 – 36 ECTS, psychologia i pedagogika z Modułu 2 – 11 ECTS, dydaktyka z Modułu 3 – 9 ECTS, treści kierunkowe i dydaktyka przedmiotowa z Modułu 4A – 11,5 ECTS, Moduł 5 – 6 ECTS, seminarium dyplomowe z Modułu 7 – 10 ECTS. W sumie – 83,5 ECTS.
Przez ścieżkę „nauczanie języka i przedmiotu edukacja społeczna oraz historia i społeczeństwo” rozumiemy wybór przez studenta Modułu 4B – nauczanie przedmiotu edukacja społeczna i historia i społeczeństwo. Do przedmiotów tych zaliczono: treści kierunkowe Modułu 1 – 36 ECTS, psychologia i pedagogika z Modułu 2 – 11 ECTS, dydaktyka z Modułu 3 – 9 ECTS, treści kierunkowe i dydaktyka przedmiotowa z Modułu 4B – 27 ECTS, Moduł 5 – 6 ECTS, seminarium dyplomowe z Modułu 7 – 10 ECTS. W sumie – 99 ECTS.

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych wynosi 153,5 ECTS.
W ramach wymagań modułowych wyborowi podlegają następujące przedmioty: Moduł 4A lub 4B w wymiarze 33 ECTS, kształcenie w zakresie praktycznej nauki drugiego języka obcego (lektorat) w wymiarze 10 ECTS, przedmiot ogólnouniwersytecki – 9 ECTS, oraz seminarium dyplomowe w wymiarze 10 ECTS. Razem 62 ECTS = 34,4% ogólnej liczby punktów ECTS.
Punkty ECTS zostały obliczone w roku 2012/13 i przygotowane na podstawie Rozporządzenia wymienionego w punkcie 3 niniejszego dokumentu.
5. W programie przewidziane są następujące praktyki:
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza: 30 godz – 2 pkt. ECTS
Praktyka dydaktyczna (nauczanie pierwszego przedmiotu): 120 godz – 9 pkt. ECTS
Praktyka dydaktyczna (nauczanie drugiego przedmiotu): 60 godz – 4 pkt. ECTS (w przypadku, gdy drugim przedmiotem jest nauczanie języka), natomiast 6 pkt. ECTS gdy drugim przedmiotem jest nauczanie przedmiotu edukacja społeczna i historia i społeczeństwo).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr drugiego roku, nauczanie j. niemieckiego ze specjalnością dod. naucz. j. franc.ECTSwykćwegzkonpr_pedzal
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - gramatyka praktyczna języka francuskiego3,5zo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka francuskiego4 lub 3,5 lub 230zo
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka230zo
Historia literatury krajów niemieckiego obszaru językowego2zo
Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł B4,5120zo
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami diagnozy pedagogicznej130zo
Dydaktyka ogólna2zo
Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna0,54z
Praktyka pedagogiczna330zo
Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa2zo
Razem:20,541506030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/