Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych - j. francuski, dod. j. angielski, stacjonarne, pierwszego stopnia

Nauczanie języków obcych - j. francuski, dod. j. angielski, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-NJO-F-A)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, francuski, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania języka francuskiego i nauczania języka angielskiego

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka francuskiego (specjalność główna) i języka angielskiego (specjalność dodatkowa) w przedszkolach i w szkołach podstawowych (dla I i II etapu edukacyjnego).

Efekty kształcenia

Oparte na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw 2011, nr 253, poz. 1520)

1. Efekty kształcenia istotne dla profilu praktycznego programu studiów I stopnia, na kierunku nauczanie języków obcych to:
Po ukończeniu studiów absolwent:
- zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych
- ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych
- posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości w nauczaniu języków obcych
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej.

2. Program studiów obejmuje sześć semestrów i wynosi 180 punktów ECTS.

3. Program oparty jest na standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012r. poz. 131).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem_dyp - Seminarium dyplomowe
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr drugiego roku nauczania języka francuskiego, specjalność dodatkowa: j. angielskiECTSwykćwegzkonpr_pedsem_dypzal
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - gramatyka praktyczna języka angielskiegozo
Wykorzystanie tekstu literackiego w nauczaniu języka angielskiegozo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - fonetyka korektywna języka angielskiego2*zo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka angielskiego2,5*zo
Gramatyka praktyczna-2zo
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej430e
Historia literatury francuskieje
Praktyczna nauka języka francuskiego-B7*e
PNJF-B-czytanie i komunikacjazo
PNJF-B-komunikacja ustna30zo
PNJF-B-pisanie tekstów30zo
PNJF-B-rozumienie ze słuchu30zo
Wiedza o kulturze i historii francuskiego obszaru językowego230zo
Praktyka opiekuńczo-wychowawczazo
Dydaktyka przedmiotowa - II etap edukacyjnyzo
Praktyka pedagogiczna230zo
Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowazo
Razem:19,51203030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/