Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-NJO-A-WoS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, francuski, niemiecki, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania języka angielskiego i nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza – absolwent zna i rozumie:
- podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych ew. nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie
- metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych
Umiejętności – absolwent potrafi:
- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
- samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych ew. z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym
- w podstawowym zakresie dokonać oceny jakości w nauczaniu języków obcych i ew. przedmiotu wiedza o społeczeństwie
- posługiwać się językiem kierunkowym dla specjalności głównej C1 ESOKJ. Posługiwać się w zakresie drugiego języka obcego, tzw. lektoratowego, na poziomie B1 ESOKJ
Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:
- refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia
- odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
- współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role
- podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/