Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. naucz. przedm. Wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-NJO-A-WoS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania języka angielskiego i nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
- w podstawowym stopniu wybrane fakty, teorie, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych i przedmiotu wiedza o
społeczeństwie zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w
przedszkolu i na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym
- metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach związanych
z nauczaniem języków obcych
- w sposób podstawowy różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej,
kulturalnej i pomocowej
- w elementarnym zakresie metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w
różnych obszarach działalności pedagogicznej
- w podstawowym zakresie cele, organizację i funkcjonowanie instytucji związanych z nauczaniem języków
obcych i nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie
Umiejętności: absolwent potrafi:
- samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w
warunkach przedszkolnych, szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych i z nauczaniem
przedmiotu wiedza o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym
- ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących nauczania języków obcych i przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz wybrać i
zastosować właściwy sposób postępowania
- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich
zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w
odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej
- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz
projektowania strategii działań wychowawczych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów
psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki
planowanych działań
- w sposób podstawowy prowadzić badania edukacyjne niezbędne do opracowania diagnoz potrzeb
podmiotów edukacji
- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku
polskim i języku obcym
- posługiwać się językiem kierunkowym dla specjalności głównej na poziomie C1 ESOKJ. Posługiwać się
w zakresie drugiego języka obcego, tzw. lektoratowego na poziomie B2* ESOKJ.
*Dla studentów studiujących na kierunku nauczanie języków obcych, o specjalności głównej nauczanie
języka angielskiego i specjalności dodatkowej nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie może to być
poziom B1, na podstawie § 2 ust. 5 Zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1
grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW 2014 poz. 255).
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
- refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania
kierunków własnego rozwoju i kształcenia
- aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i
zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
- podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i
pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotowy do podejmowania
wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji
indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/