Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. Historia i społeczeństwo, stacjonarne, I stopnia

Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. Historia i społeczeństwo, stacjonarne, I stopnia (S1-NJO-A-HiS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania języka angielskiego i nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka angielskiego (specjalność główna) i przedmiotu Edukacja społeczna i historia i społeczeństwo (specjalność dodatkowa) w przedszkolach i w szkołach podstawowych (dla I i II etapu edukacyjnego).

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Oparte na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw 2011, nr 253, poz. 1520)

1. Efekty kształcenia istotne dla profilu praktycznego programu studiów I stopnia, na kierunku nauczanie języków obcych to:
Po ukończeniu studiów absolwent:
- zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych
- ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych
- posiada umiejętności językowe w zakresie języka kierunkowego dla specjalności głównej i specjalności dodatkowej na poziomie C1 ESOKJ, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardach nauczycielskich, a w zakresie sprawności pisania w specjalności głównej na poziomie C2
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych
- posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości w nauczaniu języków obcych
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej.

2. Program studiów obejmuje sześć semestrów i wynosi 180 punktów ECTS.

3. Program oparty jest na standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012r. poz. 131).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw1 - Ćwiczenia 1 - czytanie na poziomie akademickim
cw2 - Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim
cw3 - Ćwiczenia 3 - komunikacja ustna A+B
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem_dyp - Seminarium dyplomowe
z - Zaliczenie
z/zo - Zaliczenie lub ocena
zo - Zaliczenie na ocenę
1-szy semestr 1-ego roku nauczania j. ang., spec. dod. Historia i spoleczeństwoECTSwykćwcw1cw2cw3egzkonkintpr_pedsem_dypzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Dzieje Świata2zo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Historia społeczno-polityczna Polski2zo
Dydaktyka Ogólna2,5 lub 330*zo
Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa230zo
Fonetyka 12 lub 0 lub 2,530zo
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka 12 lub 2,530zo
Kultura i historia Wielkiej Brytanii 12 lub 2,530zo
Nauczanie języka wspomagane komputerem 11,5 lub 1zo
Praktyczne nauczanie języka angielskiego9 lub 7,5 lub 6,5 lub 8303060zo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna3 lub 2,530zo
Psychologia ogólna2 lub 3 lub 2,530*zo
Polityka oświatowa Unii Europejskiej2zo
Ochrona własności intelektualnej0,54zo
Razem:99030303060908
1-szy semestr 3-ego roku nauczania j. ang., spec. dod. Historia i spoleczeństwoECTSwykćwcw1cw2cw3egzkonkintpr_pedsem_dypzal
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: dydaktyka przedmiotowa (Historia i społeczeństwo)4,5 lub 330zo
Wykład o Unii Europejskiej230zo
Dydaktyka przedmiotowa II etapu edukacyjnego3 lub 2,530zo
Elementy językoznawstwa2,5 lub 3 lub 230zo
Historia literatury amerykańskiej 13 lub 0 lub 2,5 lub 230zo
Seminarium dyplomowe 1530z/zo
Wiedza o akwizycji i nauce języków2 lub 3 lub 3,530zo
Razem:76012030
2-gi semestr 3-ego roku nauczania j. ang., spec. dod. Historia i spoleczeństwoECTSwykćwcw1cw2cw3egzkonkintpr_pedsem_dypzal
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (historia i społeczeństwo)660 lub *zo
Unia Europejska - aspekty historyczne, polityczne i społeczno -gospodarcze2zo
4100-UCZŻSPOŁO
Elementy językoznawstwa2,5 lub 3 lub 230zo
Historia literatury amerykańskiej 23 lub 6 lub 2,5 lub 115zo
Seminarium dyplomowe 210 lub 530zo
Praktyka pedagogiczna4zo
Wiedza o akwizycji i nauce języków2zo
Razem:144530

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/