Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. francuski, stacjonarne, pierwszego stopnia

Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. francuski, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-NJO-A-F)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, francuski, polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Limit miejsc wspólny dla wszystkich specjalności dodatkowych

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego proponuje trzyletnie wyższe studia zawodowe w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym – zaocznym. Absolwent studiów prowadzonych przez UKKNJA posiada uprawnienia do nauczania języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu (języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu "wiedza o społeczeństwie", także w języku obcym głównej specjalności w klasach dwujęzycznych) w szkołach podstawowych (I i II etap edukacyjny), przedszkolach oraz szkołach językowych na wszystkich poziomach oraz do nauczania na odległość.

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego, przygotowanie metodyczno-pedagogiczne (w tym praktyki pedagogiczne, które pozwalają zapoznać się z zawodem), oraz blok przedmiotów uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w siedzibie Kolegium i są prowadzone w przeważającej części w języku angielskim. W ramach studiów realizowana jest dodatkowa specjalność nauczycielska, uprawniająca do nauczania drugiego przedmiotu. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Studia w UKKNJA przygotowują do zawodu nauczyciela. Kandydaci powinni być świadomi, że praca w tym zawodzie wymaga:

 • umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu,
 • współpracy w grupie,
 • empatii,
 • tolerancji,
 • cierpliwości,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • zdolności przywódczych,
 • zdolności organizacyjnych,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielności,
 • odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Absolwent studiów w UKKNJA posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy:

 • ma uporządkowaną podstawową wiedzę i terminologię w zakresie:
  - językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa anglojęzycznego obszaru językowego,
  - szczegółowej dydaktyki przedmiotowej, zorientowanej na zastosowanie w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
  - pedagogiki i psychologii zorientowanej na zastosowanie w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolach.
 • ma podstawową wiedzę w zakresie:
  - praktycznego nauczania języka francuskiego lub niemieckiego, jeśli wybrał jako drugi przedmiot nauczanie języka francuskiego lub niemieckiego;
  - wiedzy o społeczeństwie, jeśli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o  społeczeństwie";
  - podstawy programowej odnoszącej się do nauczania języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych;
  - społecznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji edukacyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej;
  - technik, programów i aplikacji technologii informacyjnej i komunikacyjnej (IT) niezbędnych w pracy nauczyciela języka angielskiego;
  - bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności:

 • ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ);
 • ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), jeżeli wybrał nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego;
 • bardzo dobrą znajomość języka obcego na poziomie min. B2 wg ESOKJ, jeżeli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie"
 • potrafi zastosować znajomość języka angielskiego oraz wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznego obszaru językowego, a także:
  - języka francuskiego lub
  - języka niemieckiego lub
  - wiedzy o społeczeństwie
  w nauczaniu w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach;
 • potrafi zastosować narzędzia, programy i aplikacje technologii informacyjno-komunikacyjnej (IT) w dydaktyce języka obcego;
 • posiada umiejętności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych, związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
 • posiada kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, takie jak: kreatywność, otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów;
 • świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy;
 • współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania języka angielskiego i nauczania języka francuskiego

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka angielskiego (specjalność główna) i języka francuskiego (specjalność dodatkowa) w przedszkolach i w szkołach podstawowych (dla I i II etapu edukacyjnego).

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U.2007 nr 164 poz. 1166).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U 2004 nr 207, poz. 2110).

Efekty kształcenia

Oparte na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw 2011, nr 253, poz. 1520)

1. Efekty kształcenia istotne dla profilu praktycznego programu studiów I stopnia, na kierunku nauczanie języków obcych to:
Po ukończeniu studiów absolwent:
- zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych
- ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych
- posiada umiejętności językowe w zakresie języka kierunkowego dla specjalności głównej i specjalności dodatkowej na poziomie C1 ESOKJ, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardach nauczycielskich, a w zakresie sprawności pisania w specjalności głównej na poziomie C2
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych
- posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości w nauczaniu języków obcych
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej
2. Program studiów obejmuje sześć semestrów i wynosi 180 punktów ECTS.
3. Program oparty jest na standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012r. poz. 131).
4. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia dla ścieżki językowej - nauczanie pierwszego i drugiego języka obcego wynosi 83,5 ECTS, natomiast dla ścieżki - nauczanie języka i przedmiotu edukacja społeczna oraz historia i społeczeństwo wynosi 99 ECTS. Przez ścieżkę językową „nauczanie pierwszego i drugiego języka” rozumiemy wybór przez studenta Modułu 4A – nauczanie drugiego języka obcego. Do przedmiotów tych zaliczono: treści kierunkowe Modułu 1 – 36 ECTS, psychologia i pedagogika z Modułu 2 – 11 ECTS, dydaktyka z Modułu 3 – 9 ECTS, treści kierunkowe i dydaktyka przedmiotowa z Modułu 4A – 11,5 ECTS, Moduł 5 – 6 ECTS, seminarium dyplomowe z Modułu 7 – 10 ECTS. W sumie – 83,5 ECTS.
Przez ścieżkę „nauczanie języka i przedmiotu edukacja społeczna oraz historia i społeczeństwo” rozumiemy wybór przez studenta Modułu 4B – nauczanie przedmiotu edukacja społeczna i historia i społeczeństwo. Do przedmiotów tych zaliczono: treści kierunkowe Modułu 1 – 36 ECTS, psychologia i pedagogika z Modułu 2 – 11 ECTS, dydaktyka z Modułu 3 – 9 ECTS, treści kierunkowe i dydaktyka przedmiotowa z Modułu 4B – 27 ECTS, Moduł 5 – 6 ECTS, seminarium dyplomowe z Modułu 7 – 10 ECTS. W sumie – 99 ECTS.

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych wynosi 153,5 ECTS.
W ramach wymagań modułowych wyborowi podlegają następujące przedmioty: Moduł 4A lub 4B w wymiarze 33 ECTS, kształcenie w zakresie praktycznej nauki drugiego języka obcego (lektorat) w wymiarze 10 ECTS, przedmiot ogólnouniwersytecki – 9 ECTS, oraz seminarium dyplomowe w wymiarze 10 ECTS. Razem 62 ECTS = 34,4% ogólnej liczby punktów ECTS.
Punkty ECTS zostały obliczone w roku 2012/13 i przygotowane na podstawie Rozporządzenia wymienionego w punkcie 3 niniejszego dokumentu.
5. W programie przewidziane są następujące praktyki:
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza: 30 godz – 2 pkt. ECTS
Praktyka dydaktyczna (nauczanie pierwszego przedmiotu): 120 godz – 8,5 pkt. ECTS
Praktyka dydaktyczna (nauczanie drugiego przedmiotu): 60 godz – 4 pkt. ECTS (w przypadku, gdy drugim przedmiotem jest nauczanie języka), natomiast 6 pkt. ECTS gdy drugim przedmiotem jest nauczanie przedmiotu edukacja społeczna i historia i społeczeństwo).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw1 - Ćwiczenia 1 - czytanie na poziomie akademickim
cw2 - Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim
cw3 - Ćwiczenia 3 - komunikacja ustna A+B
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem_dyp - Seminarium dyplomowe
e - Egzamin
z - Zaliczenie
z/zo - Zaliczenie lub ocena
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku nauczania języka angielskiego, specjalność dodatkowa: j. francuskiECTSwykćwcw1cw2cw3egzkonkintpr_pedsem_dypzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Praktyczna nauka języka francuskiego 1460zo
Dydaktyka Ogólna2,5 lub 330*zo
Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa230zo
Fonetyka 12 lub 0 lub 2,530zo
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka 12 lub 2,530zo
Kultura i historia Wielkiej Brytanii 12 lub 2,530zo
Nauczanie języka wspomagane komputerem 11,5 lub 1zo
Praktyczne nauczanie języka angielskiego9 lub 7,5 lub 6,5 lub 8303060zo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna3 lub 2,530zo
Psychologia ogólna2 lub 3 lub 2,530*zo
Polityka oświatowa Unii Europejskiej2zo
Ochrona własności intelektualnej0,54zo
Razem:99090303060908
Drugi semestr pierwszego roku nauczania języka angielskiego, specjalność dodatkowa: j. francuskiECTSwykćwcw1cw2cw3egzkonkintpr_pedsem_dypzal
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Praktyczna nauka języka francuskiego3 lub 460zo
Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa230zo
Fonetyka 22 lub 430zo
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka 22,530zo
Kultura i historia Wielkiej Brytanii 22,5*15zo
Nauczanie języka wspomagane komputerem 21,5 lub 1zo
Praktyczne nauczanie języka angielskiego8 lub 7 lub 8,5303060*zo
4101-2SPRAKPG
Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej2 lub 1,530zo
Razem:73012030306045
Pierwszy semestr drugiego roku nauczania języka angielskiego, specjalność dodatkowa: j. francuskiECTSwykćwcw1cw2cw3egzkonkintpr_pedsem_dypzal
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - gramatyka praktyczna języka francuskiego3,5zo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka francuskiego4 lub 3,5 lub 230zo
Dydaktyka ogólna2,5zo
Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego1,530zo
Fonetyka 32 lub 2,530zo
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka3,5 lub 4*45zo
Historia literatury brytyjskiej 12 lub 3 lub 0 lub 2,530zo
Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 13 lub 2 lub 030zo
Praktyczne nauczanie języka angielskiego6 lub 6,5 lub 7303060zo
Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna0,54zo
Razem:8460303060135
Drugi semestr drugiego roku nauczania języka angielskiego, specjalność dodatkowa: j. francuskiECTSwykćwcw1cw2cw3egzkonkintpr_pedsem_dypzal
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: nauczanie języka francuskiego poprzez kulturę2zo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - fonetyka korektywna języka francuskiego2zo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka francuskiego2 lub 2,530zo
Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego2*30zo
Historia literatury brytyjskiej 22 lub 3 lub 6 lub 115zo
Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 20 lub 3 lub 5 lub 2,5*15zo
Praktyczne nauczanie języka angielskiego7303060*zo
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami diagnozy pedagogicznej1,530zo
Praktyka pedagogiczna4zo
Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej dziecka2,5 lub 230*zo
Razem:18,5603030306060
Drugi semestr trzeciego roku nauczania języka angielskiego, specjalność dodatkowa: j. francuskiECTSwykćwcw1cw2cw3egzkonkintpr_pedsem_dypzal
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: dydaktyka przedmiotowa (język francuski)230zo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu: praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (język francuski)4 lub 660zo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka francuskiego230zo
Unia Europejska - aspekty historyczne, polityczne i społeczno -gospodarcze2zo
Język francuski - egzamin- poziom biegłości językowej C12*e
Elementy językoznawstwa2,5 lub 330zo
Historia literatury amerykańskiej 23 lub 6 lub 2,5 lub 115zo
Seminarium dyplomowe 210 lub 530zo
Praktyka pedagogiczna4zo
Wiedza o akwizycji i nauce języków2zo
Razem:1430756030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/