Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. francuski, niestacjonarne (zaoczne), I stopnia

Nauczanie języków obcych - j. angielski, dod. j. francuski, niestacjonarne (zaoczne), I stopnia (NZ1-NJO-A-F)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: angielski, francuski, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania języka angielskiego i nauczania języka francuskiego

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka angielskiego (specjalność główna) i języka francuskiego (specjalność dodatkowa) w przedszkolach i w szkołach podstawowych (dla I i II etapu edukacyjnego).

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Oparte na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw 2011, nr 253, poz. 1520)

1. Efekty kształcenia istotne dla profilu praktycznego programu studiów I stopnia, na kierunku nauczanie języków obcych to:
Po ukończeniu studiów absolwent:
- zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych
- ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z nauczaniem języków obcych
- posiada umiejętności językowe w zakresie języka kierunkowego dla specjalności głównej i specjalności dodatkowej na poziomie C1 ESOKJ, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardach nauczycielskich, a w zakresie sprawności pisania w specjalności głównej na poziomie C2
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych
- posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości w nauczaniu języków obcych
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej.

2. Program studiów obejmuje sześć semestrów i wynosi 180 punktów ECTS.

3. Program oparty jest na standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012r. poz. 131).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cw1 - Ćwiczenia 1 - czytanie na poziomie akademickim
cw2 - Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim
cw3 - Ćwiczenia 3 - komunikacja ustna A+B
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
sem_dyp - Seminarium dyplomowe
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku nauczania języka angielskiego, specjalność dodatkowa: j. francuskiECTSwykćwcw1cw2cw3egzkonkintpr_pedsemsem_dypzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - Praktyczna nauka języka francuskiego 1460zo
Dydaktyka Ogólna2,5 lub 330*zo
Fonetyka 12 lub 0 lub 2,515zo
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka2 lub 2,530zo
Kultura i historia Wielkiej Brytanii 12 lub 2,515zo
Nauczanie języka wspomagane komputerem 11,5 lub 1zo
Praktyczne nauczanie języka angielskiego9 lub 7,5 lub 6,5 lub 8202030zo
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna3 lub 2,530zo
Psychologia ogólna2 lub 3 lub 2,530*zo
Polityka oświatowa Unii Europejskiej2zo
Ochrona własności intelektualnej0,54zo
Razem:79075202030458
Pierwszy semestr drugiego roku nauczania języka angielskiego, specjalność dodatkowa: j. francuskiECTSwykćwcw1cw2cw3egzkonkintpr_pedsemsem_dypzal
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - gramatyka praktyczna języka francuskiego3,5zo
Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - praktyczna nauka języka francuskiego4 lub 3,5 lub 230zo
Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna0,54zo
Dydaktyka ogólna2,5zo
Dydaktyka przedmiotowa przedszkolna i I etapu edukacyjnego1,530zo
Fonetyka 3228zo
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka3,5 lub 4*30zo
Historia literatury brytyjskiej 13 lub 0 lub 215zo
Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 12 lub 0 lub 1,515zo
Praktyczne nauczanie języka angielskiego6 lub 5 lub 7202030zo
Razem:1045820203090

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/