Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nanoinżynieria > Nanoinżynieria, stacjonarne, pierwszego stopnia (studia inżynierskie)

Nanoinżynieria, stacjonarne, pierwszego stopnia (studia inżynierskie) (S1-PRK-NIN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3,5-letnie
Język: polski

Program studiów

 • Studia 3,5 letnie, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.
 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne
 • studia interdyscyplinarne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w zakresie chemii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Chemii UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych na Wydziale Fizyki UW i na Wydziale Chemii UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1).

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Nanoinżynieria odpowiadają na wyzwania stojące przed współczesną technologią w zakresie badań i wykorzystania nowych materiałów oraz technologii kwantowych . Absolwenci będą mieli wiedzę zarówno z fizyki, jak i chemii oraz, co istotniejsze, będą rozumieli mechanikę kwantową stojącą za działaniem nanourządzeń. Technologie kwantowe stanowią w XXI w. wyzwanie nie tylko naukowe, ale także inżynieryjne. To, co wyróżnia naszych inżynierów, to nie tylko znajomość chemii i fizyki, ale przede wszystkim umiejętności wykorzystywania zjawisk mechaniki kwantowej do charakteryzowania, projektowania i budowania urządzeń kwantowych (detektorów, sensorów, sieci neuromorficzych, struktur fotonicznych itp.).

Studia na kierunku Nanoinżynieria Wydział Fizyki prowadzi we współpracy z Wydziałem Chemii. Studia trwają 7 semestrów. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów, odpowiadający programowi prowadzonych od wielu lat studiów licencjackich na kierunku Inżynieria nanostruktur, wzbogacony został przedmiotami zapewniającymi uzyskanie kompetencji inżynierskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów z pogranicza fizyki i chemii.
 • ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, chemii organicznej, chemii nieorganicznej i chemii fizycznej;
 • posiada podstawową wiedzę i zna typowe technologie inżynierskie z zakresu nanotechnologii oraz nanoinżynierii; ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych;
 • posiada znajomość matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych, chemicznych i w naukach pokrewnych;
 • zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania;
 • potrafi posługiwać się̨ przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się̨ substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
 • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane;
 • potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody, a przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne;
 • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań nanoinżynierskich o charakterze praktycznym, potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego praktycznego zadania inżynierskiego. Potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla nanoinżynierii, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier na kierunku nanoinżynieria

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.). Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: absolwent zna i rozumie
• zna i rozumie podstawowe i średnio złożone aspekty fizyki i chemii na poziomie ogólnym
• zna i rozumie matematykę wyższą w zakresie niezbędnym do ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk i problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności.
• zna i rozumie podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych oraz przykłady praktycznej implementacji tych metod z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; w szczególności zna podstawy programowania.
• zna i rozumie podstawy budowy i działania aparatury naukowej i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w fizyce i chemii.
• zna i rozumie podstawowe astpekty nanotechnologi oraz nanoinżynierii.
• zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym pracy laboratoryjnej.
• zna i rozumie podstawowe uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną.
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
• zna i rozumie podstawowe aspekty struktury badań we współczesnych naukach ścisłych i przyrodniczych
• zna i rozumie podstawy współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
• zna i rozumie podstawy typowych technologii inżynierskich z zakresu nanotechnologii oraz nanoinżynierii, a także podstawowe aspekty cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z nanotechnologią i nanoinżynierią
• zna i rozumie podstawy społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej,
• zna i rozumie podstawy zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej

Umiejętności: absolwent
• potrafi analizować problemy w fizyce i chemii oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.
• potrafi planować i wykonywać analizy ilościowe w fizyce i chemii oraz formułować na tej podstawie wnioski jakościowe.
• potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje w fizyce i chemii oraz analizować ich wyniki.
• potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązywania problemów fizycznych przy użyciu wybranych języków programowania i pakietów oprogramowania.
• potrafi przedstawić w zrozumiały sposób określony problem z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii i nanoinżynierii wraz ze sposobami jego rozwiązania.
• potrafi komunikować się skutecznie ze specjalistami i niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nanotechnologii i nanoinżynierii.
• potrafi uczyć się samodzielnie.
• potrafi realizować działania zespołowe, przyjmując różne role, w tym lidera zespołu.
• potrafi przygotować typową pracę pisemną w formie prostej rozprawy naukowej z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii i nanoinżynierii, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem prostych narzędzi komputerowych.
• potrafi przygotować wystąpienie ustne z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii i nanoinżynierii, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem prostych narzędzi komputerowych.
• potrafi komunikować się w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii fizycznej, chemicznej oraz stosowanej w nanoinżynierii.
• potrafi korzystać ze współczesnych technologii cyfrowych do zdobywania informacji i komunikowania się.
• potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań nanoinżynierskich o charakterze praktycznym, ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego praktycznego zadania inżynierskiego oraz zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla nanoinżynierii, używając właściwych metod, technik i narzędzi
• potrafi dostrzegać – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – ich aspekty systemowe i pozatechniczne

Kompetencje społeczne: absolwent
• jest gotów do uczenia się przez całe życie.
• jest gotów do pracy w zespole, w tym do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
• jest gotów do rozstrzygania związanych z wykonywaniem zawodu dylematów natury merytorycznej, metodologicznej, organizacyjnej i etycznej.
• jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności związanej ze społecznymi aspektami stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności.
• jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy.
• jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zakresie nanoinżynierii, w tym jej wpływu na środowisko

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/