Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzykologia > Muzykologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Muzykologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-MZ)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Założeniem całego procesu dydaktycznego na drugim etapie studiów jest stymulowanie studentów do samodzielnych poszukiwań badawczych, inspirowanie ich do podejmowania odważnych eksperymentów intelektualnych, kształtowanie krytycyzmu, zachęcanie do formułowania indywidualnych wniosków, uwrażliwianie na możliwość postrzegania każdego przedmiotu badań w szerokiej perspektywie humanistycznej. Tak sformułowane cele dobrze przygotowują absolwentów studiów II stopnia do kontynuowania procesu kształcenia na studiach III stopnia i studiach podyplomowych różnych specjalności.

Ogólnoakademickie studia muzykologiczne pozwalają również ich uczestnikom dobrze odnajdywać się na rynku pracy w bardzo różnych sytuacjach zawodowych. Studenci mają również możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych uczestnicząc w zajęciach tworzących odrębne specjalizacje: nauczycielską i redaktorską.

Przewidywane możliwości zatrudnienia (wskazane na podstawie badania losu absolwentów): Instytut Sztuki PAN, instytucje kultury, takie jak np. rozgłośnie radiowe (szczególnie Program II Polskiego Radia), stacje telewizyjne, prasa, firmy fonograficzne, domy kultury, teatry operowe (np. Teatr Wielki – Opera Narodowa) filharmonie (np. Filharmonia Narodowa) i analogiczne instytucje (np. Sinfonia Varsovia), Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Instytut Adama Mickiewicza, Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, szkolnictwo muzyczne, biblioteki muzyczne (np. Oddział Zbiorów Muzycznych BUW, Biblioteka Narodowa), sklepy muzyczne, oraz inne.

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 120

Liczba punktów ECTS związana z profilem ogólnoakademickim: 89(+ ewentualnie wybrane zajęcia fakultatywne)

Liczba punktów ECTS dla modułów zajęć do wyboru: 96

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 89(+ ewentualnie wybrane zajęcia fakultatywne).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z muzykologii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej muzykologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, zna terminologię muzykologii na poziomie rozszerzonym
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii
ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii
ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin, Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego ludzkości
Uczestniczy w życiu muzycznym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami muzycznymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce
Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się po ukończeniu studiów
Dostrzega problemy etyczne związane z wykonywaną pracą i odpowiedzialnością społeczną
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury muzycznej na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych
Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie muzykologii i innych dziedzin humanistyki w języku polskim i obcym, a także popularyzować wiedzę o muzyce
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie muzykologii lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych muzykologii z innymi naukami humanistycznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych,ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii
Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury muzycznej właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii, ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka muzycznego i historycznej zmienności jego znaczeń
Ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin muzykologii
Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury muzycznej stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia muzykologii, w celu określenia ich znaczeń, odziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego ludzkości
Uczestniczy w życiu muzycznym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami muzycznymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce
Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się po ukończeniu studiów
Dostrzega problemy etyczne związane z wykonywaną pracą i odpowiedzialnością społeczną

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/