Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzykologia > Muzykologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Muzykologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-MZ)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia ma pogłębioną wiedzę:

  • obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii
  • o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii z innymi naukami humanistycznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
  • o kompleksowej naturze języka muzycznego i historycznej zmienności jego znaczeń
  • o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów muzykologii. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury muzycznej stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia muzykologii, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Uczestniczy w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego ludzkości. Interesuje się aktualnymi wydarzeniami muzycznymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z muzykologii

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej muzykologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej, zna terminologię muzykologii na poziomie rozszerzonym
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii
ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii
ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin, Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego ludzkości
Uczestniczy w życiu muzycznym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami muzycznymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce
Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się po ukończeniu studiów
Dostrzega problemy etyczne związane z wykonywaną pracą i odpowiedzialnością społeczną
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury muzycznej na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych
Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie muzykologii i innych dziedzin humanistyki w języku polskim i obcym, a także popularyzować wiedzę o muzyce
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie muzykologii lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych muzykologii z innymi naukami humanistycznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych,ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii
Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury muzycznej właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii, ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka muzycznego i historycznej zmienności jego znaczeń
Ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin muzykologii
Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury muzycznej stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia muzykologii, w celu określenia ich znaczeń, odziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego ludzkości
Uczestniczy w życiu muzycznym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami muzycznymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce
Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się po ukończeniu studiów
Dostrzega problemy etyczne związane z wykonywaną pracą i odpowiedzialnością społeczną

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/