Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzykologia > Muzykologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Muzykologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-MZ)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia zna relacje łączące muzykologię z innymi naukami. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię muzykologii. Ma wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w muzykologii. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury muzycznej. Ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz historycznej zmienności jego znaczeń. Ma wiedzę o instytucjach kultury muzycznej i orientację we współczesnym życiu muzycznym.

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczeń i miejsca w procesie społeczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z muzykologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia:
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu muzykologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej zna podstawową terminologię muzykologii ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych muzykologii ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych metodologii ma podstawową wiedzę o powiązaniach muzykologii z innymi naukami humanistycznymi, potrafi wyszukiwać, analizować, potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie społeczno-kulturowym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie muzykologii, w języku polskim i obcym posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla muzykologii w typowych sytuacjach profesjonalnych
ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w muzykologii
zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury muzycznej właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych muzykologii zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury muzycznej i orientację we współczesnym życiu muzycznym. Kompetencje społeczne:potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadan, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się po ukończeniu studiów
dostrzega problemy etyczne związane z wykonywaną pracą i odpowiedzialnością społeczną

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/