Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Międzywydziałowe studia ochrony środowiska > Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia od semestru letniego

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia od semestru letniego (S2-PRK-MSOS-L)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Kierunek studiów międzywydziałowe studia ochrony środowiska (MSOŚ) (Inter-Faculty Studies In Environmental Protection) II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzony jest w języku polskim przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, ponieważ ochronę środowiska można i należy realizować w wielu dziedzinach działalności człowieka. Zatem, ten kierunek studiów nie zamyka się w jednej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Jest realizowany na pograniczu dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i humanistycznych; w dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku, nauki chemiczne, fizyczne, biologiczne, prawne, ekonomia i finanse, komunikacja społeczna, pedagogika oraz filozofia.

Cele stawiane edukacji na II stopniu studiów na MSOŚ to:

 • zapoznanie studenta z interdyscyplinarnymi koncepcjami w zakresie ochrony środowiska, głównie geo- i bioróżnorodności, zakłóceń jakości środowiska, ekotoksykologii, planowania przestrzennego, rozwoju zrównoważonego, ekonomicznych i prawnych problemów ochrony środowiska, filozoficznych kontekstów ochrony środowiska, normalizacji, modeli opisowych systemów przyrodniczych;
 • wyrobienie w studencie umiejętności doboru metod do zadań badawczych i rozwiązywanych problemów, tworzenia projektów, w tym edukacyjnych i przygotowywania raportów z zakresu ochrony środowiska oraz komunikatywnego porozumiewania się w mowie i piśmie z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • przygotowanie do samodzielności, wytrwałości i odporności na naciski;
 • przygotowanie do kreatywności w pracy badawczej indywidualnej i zespołowej.

Program studiów II stopnia składa się z:

 • przedmiotów podstawowych : statystyka i modelowanie w naukach o środowisku;
 • przedmiotów kierunkowych : ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska;
 • przedmiotów specjalizacyjnych : wybór indywidualnej ścieżki kształcenia następuje w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia spośród oferty:

Wydziału Biologii
Wydziału Chemii
Wydziału Fizyki
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Wydziału Geologii
Wydziału Nauk Ekonomicznych
Wydziału Prawa i Administracji
oraz
Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Prace magisterskie studentów UCBS są wielokrotnie nagradzane w uczelnianych i ogólnopolskich konkursach np. konkurs im. Andrzeja Semkowa za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony środowiska. Nasi studenci otrzymywali prestiżowe stypendia polskie i zagraniczne, np. w ramach programu stypendialnego DBU w Niemczech. Mają możliwość realizowania swoich pasji w uczelniach krajowych i zagranicznych w ramach projektów mobilności MOST i ERASMUS. Ponadto nasi studenci szczycą się sukcesami już w trakcie studiów: własnymi publikacjami, udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zaliczonymi na uczelniach zagranicznych kursami i praktykami.

W wyniku kształcenia na poziomie studiów II stopnia absolwent kierunku MSOŚ:

 • dostrzega wielorakie związki i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi;
 • korzysta z wiedzy i metod badawczych różnych nauk;
 • zna narzędzia zarządzania środowiskiem, mechanizmy i procedury administracyjne;
 • przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;
 • posługuje się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim;
 • wykorzystuje modele środowiskowe;
 • ocenia krytycznie informacje o środowisku;
 • stosuje nowoczesne techniki informacyjne;
 • docenia rolę edukacji ekologicznej oraz rozwoju zrównoważonego;
 • doskonali swoje umiejętności zawodowe;
 • jest odpowiedzialny za pracę zespołową jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska;
 • wykazuje umiejętność przygotowania i napisania pracy dyplomowej, sporządzania pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnych badań w języku polskim oraz krótkiego doniesienia w języku angielskim.

Strona internetowa Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

W wyniku kształcenia na studiach II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska absolwent:
- dostrzega wielorakie związki i zależności między elementami a czynnikami środowiskowymi;
- korzysta z wiedzy i metod badawczych różnych nauk;
- zna narzędzia zarządzania środowiskiem, mechanizmy i procedury administracyjne;
- przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze - posługuje się specjalistyczną terminologią w języku polskim i angielskim;
- wykorzystuje modele środowiskowe;
- ocenia krytycznie informacje o środowisku;
- stosuje nowoczesne techniki informacyjne;
- docenia rolę edukacji ekologicznej oraz rozwoju zrównoważonego;
- doskonali swoje umiejętności zawodowe;
- jest odpowiedzialny za pracę zespołową jest świadomy politycznych uwarunkowań ochrony środowiska;
- wykazuje umiejętność przygotowania i napisania pracy dyplomowej, sporządzania pisemnej i ustnej prezentacji wyników własnych badań w języku polskim oraz krótkiego doniesienia w języku angielskim.

Wymiar studiów w punktach ECTS: 120.
Liczba semestrów: 4.
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia ogólne obowiązkowe: 37.
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia specjalizacyjne: 57.
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia ogólnouniwersyteckie: 6.
Liczba punktów ECTS przypadająca na pracę magisterską: 20.

Program studiów II stopnia nie przewiduje obowiązkowych praktyk zawodowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/