Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne > Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-MSEM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne są niezwykle interesujące i zarazem wymagające oraz skierowane do osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii. Nauka odbywa się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, według jednolitego, uzgodnionego programu. Na programie istnieje możliwość uzyskania dwóch dyplomów: na kierunku Ekonomia (WNE) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne i na kierunku Matematyka (WMIM) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne.

Absolwent kierunku posiada umiejętność swobodnego posługiwania się specjalistyczną terminologią ekonomiczną w języku angielskim i wykorzystuje ją w ciągłym procesie rozwijania kompetencji i umiejętności. Ponadto zna i rozumie różnorodne teorie matematyczne, potrafi je stosować w modelowaniu ekonomicznym, do budowania i analizy modeli matematycznych, ułatwiających poznanie złożonych procesów w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach. Absolwent zna podstawowe twierdzenia wybranych działów matematyki i potrafi wskazać ekonomiczne przykłady ilustrujące ich zastosowanie. Rozumie pojęcia matematyczne i z łatwością stosuje je podczas rozwiązywania ekonomicznych zadań analitycznych. Zna i rozumie narzędzia matematyczne, zna rachunek różniczkowy i całkowy, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, algebrę i topologię, które dają mu solidne przygotowanie do nieograniczonego stosowania metod ilościowych. Student posiada wiedzę z zakresu metod i algorytmów optymalizacji matematycznej oraz równań różniczkowych.

Z drugiej strony absolwent zna i rozumie makroekonomiczne teorie opisujące funkcjonowanie gospodarki, teorie przepływów handlowych i finansowych, mechanizmy przepływów czynników produkcji i mechanizmy funkcjonowania rynków międzynarodowych, jak i mikroekonomiczne teorie wraz z założeniami, w tym teorię konsumenta, teorię preferencji, teorię producenta, teorię kosztów oraz teorię gier. Ponadto absolwent ma wiedzę na temat mechanizmów rynku finansowego, funkcji i instytucji systemu finansowego, instrumenty rynku finansowego. Zna i rozumie teorię portfelową, modele rynku kapitałowego, nowoczesne instrumenty finansowe, w tym kontrakty terminowe, opcje oraz swapy.

Absolwent zna też zaawansowane techniki informatyczne wykorzystywane w pracy analityka. Zna i rozumie podstawowe konstrukcje i pojęcia programistyczne używane w strukturalnych językach programowania. Zna postawy języków programowania C, C++ oraz SQL.

Absolwent zna metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, a także metody predykcji i estymacji błędu. Student zna metody analizy szeregów czasowych. Zna programy do obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, z których najważniejsze to STATA, R, Matlab, SAS, SPSS oraz EVIEWS.

Absolwent zna modele ryzyka ubezpieczeniowego. Zna rachunek aktuarialny, metody stosowane do wyceny składek w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, a także modele podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Zna również podstawowe modele matematyki finansowej i aktuarialnej.

Absolwent rozwiązując problemy ekonomiczne, umie stosować narzędzia matematyczne, w tym algebrę liniową i analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Potrafi wykorzystać poznane metody obliczeniowe w ekonometrii, mikro- i makroekonomii, finansach i ubezpieczeniach, szczególnie w badaniach ilościowych.

Potrafi w sposób klarowny przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować i weryfikować ekonomiczne hipotezy, używając teorii matematycznych. Rozumie istotę procesów gospodarczych i z łatwością ilustruje je przy pomocy modeli matematycznych.

Absolwent posiada umiejętność doboru modelu statystycznego, ekonometrycznego, a także metody estymacji do analizowanego problemu oraz zbioru danych empirycznych. Umie wykorzystać metody ekonometryczne do identyfikacji związków między zmiennymi oraz zweryfikować hipotezy teoretyczne na podstawie danych. Umie zastosować pakiet statystyczny STATA oraz inne wybrane narzędzia obliczeniowe (SPSS, SAS, MATLAB, R).

Potrafi zastosować modele i teorie makroekonomiczne i mikroekonomiczne w badaniu empirycznym, uwzględniając ich założenia i specyficzne ograniczenia wynikające z niepełnej informacji. Absolwent potrafi dokonać wyceny akcji i obligacji, ocenić ryzyko finansowe firmy, ocenić rentowność instrumentów finansowych. Umie stosować kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Absolwent potrafi stosować metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, a także analizować i prognozować szeregi czasowe. Umie stosować zaawansowane techniki informatyczne w analizie ekonomicznej. Potrafi wykorzystać umiejętność programowania komputerowego w analizie procesów ekonomicznych. Posiada umiejętność doboru metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, potrafi wykorzystać narzędzia matematyczne i obliczeniowe, w tym przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa, do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego, umie obliczyć wysokość składki i poziom rezerwy w ubezpieczeniu indywidualnym i grupowym stosując zaawansowany rachunek prawdopodobieństwa, statystykę matematyczną oraz teorię wnioskowania statystycznego.

Absolwent potrafi precyzyjnie formułować pytania badawcze przy użyciu modelowania matematycznego i teorii ekonomii. Student rozumie znaczenie badań ilościowych i ich rolę w analizowaniu procesów ekonomicznych. Ma świadomość wagi ich zastosowań dla teorii i praktyki gospodarczej. Student ma świadomość korzyści płynących z zaawansowanych badań empirycznych i analizy danych. Wie, że wszystkie instytucje rynku finansowego i ubezpieczeniowego oraz większość podmiotów gospodarczych gromadzą i analizują dane pochodzące z różnych sektorów gospodarki. Są to nie tylko statystyczne dane finansowe, makroekonomiczne, panelowe, regionalne, przestrzenne, ale coraz częściej dane transakcyjne, finansowe dane dużej częstotliwości czy też nieustrukturalizowane dane tekstowe. Student rozumie potrzebę stosowania coraz nowocześniejszych metod ilościowych i symulacyjnych.

Absolwent zna obszary zastosowań matematyki w ekonomii i naukach pokrewnych, a także technik informatycznych - w pracy wysoko wykwalifikowanego analityka procesów ekonomicznych. Rozumie ich znaczenie w procesie podejmowania kluczowych decyzji ekonomicznych. Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób etyczny i profesjonalny w sytuacjach, gdy podstawą decyzji są wnioski płynące z prowadzonych badań ilościowych. Rozumie konieczność weryfikacji poznanych teorii mikro- i makroekonomicznych za pomocą danych empirycznych. i potrzebę rzetelnego formułowania założeń w modelu matematycznym, od których zależą wnioski końcowe. Jednocześnie ma świadomość ograniczeń i niedoskonałości modeli ilościowych stosowanych w analizie empirycznej. Absolwent wykazuje należytą staranność w procesie doboru i obróbki danych empirycznych, potrafi samodzielnie budować i rzetelnie analizować modele matematyczne stosowane w wielu działach ekonomii i finansów. Potrafi prezentować wyniki cudzych i swoich analiz badawczych, wskazywać różnice i proponować kierunki ich modyfikacji. Potrafi formułować na ich podstawie syntetyczne wnioski odnoszące się do wybranych teorii ekonomicznych.

Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących cele społeczne (polityczne, gospodarcze, obywatelskie) w oparciu o badania ekonometryczne. Potrafi zaplanować badanie empiryczne, i współpracując w grupie, zrealizować zamierzony cel.

Wymienione cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Charakter zatrudnienia zależy w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji i wyboru ścieżki kształcenia podczas studiów. Absolwent może pracować w zespołach analitycznych przedsiębiorstw oraz instytucji rynku finansowego, w szczególności w firmach ubezpieczeniowych i bankach. Jest należycie przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, informatycznych, statystycznych i ekonometrycznych do badania, prognozowania i symulacji procesów ekonomicznych. Posiadając szerokie kwalifikacje analityczne i teoretyczne w dziedzinie matematyki i ekonomii, absolwent jest zdolny do pracy zarówno w charakterze samodzielnego specjalisty, jak i członka zespołu analitycznego.

Absolwenci umieją doskonalić swoje kwalifikacje, zarówno w dalszej pracy zawodowej, jak i dalszej nauce w ramach studiów drugiego i trzeciego stopnia. Ze względu na intensywny rozwój zastosowań matematyki w modelowaniu procesów przebiegających w gospodarce rynkowej, absolwenci są szczególnie otwarci na najnowsze osiągnięcia nauki światowej.

Program studiów otwiera możliwość dalszej specjalizacji w ramach studiów drugiego stopnia, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych, studiach ekonomicznych lub finansowych oraz edukację w zakresie nauk aktuarialnych w ramach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych lub Podyplomowego Studium Ubezpieczeń. Studenci mogą ukończyć SAS Data Mining Certificate Program, który przeznaczony jest dla analityków danych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Licencjat z ekonomii
Licencjat z matematyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub egzamin centralny

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent
• dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
• potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać  poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
• zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
• zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
• ma umiejętność analizy podstawowych problemów ekonomicznych
• nabywa umiejętności wyboru odpowiednich narzędzi, czyli właściwych teorii makroekonomii, do poszukiwania rozwiązań rzeczywistych problemów gospodarczych w skali makroekonomicznej. Jednocześnie potrafi przewidywać skutki zjawisk makroekonomicznych dla funkcjonowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Posiada umiejętność rozumienia podstawowych przyczyn i skutków złożoności teorii makroekonomii
• potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ekonometryczne we własnym badaniu. Umie przygotować materiał empiryczny, sformułować hipotezy badawcze, oszacować model i zinterpretować uzyskane wyniki
• potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ekonometryczne we własnym badaniu. Umie przygotować materiał empiryczny, sformułować hipotezy badawcze, oszacować model i zinterpretować uzyskane wyniki
• potrafi analizować typowe modele mikroekonomiczne dla różnych struktur rynkowych, znajdować równowagi cząstkowe i ogólne, określać skutki występowania efektów zewnętrznych. Umie posługiwać się pojęciami nadwyżki konsumenta, producenta, nadwyżki ekonomicznej do analizy efektywności rynkowej i rozważanych polityk gospodarczych. Umie analizować problemy związane z występowaniem dóbr publicznych i dobierać mechanizmy zapewniające ich odpowiednią podaż. Umie znajdować optymalne kontrakty w prostych problemach z asymetryczną informacją oraz optymalizować sankcje i zachęty ekonomiczne zawarte w systemie prawnym
• ma świadomość złożoności problematyki aktuarialnej. Wykazuje gotowość do pogłębiania sowich umiejętności w oparciu o dostępną bibliografię naukową, dostrzegając ograniczoność poznanych metod obliczeniowych
• umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo. Potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
kurs - Kurs repetytoryjny
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku JSEMECTSwykćwkonskonkintkurslabzal
Algebra dla MSEM II8,5 lub 96060e
Analiza matematyczna I.2 (potok I)111 lub 106060e
Makroekonomia I263030e
Mikroekonomia II373030e
Razem:13180180
Drugi rok JSEM, specjalność matematykaECTSwykćwkonskonkintkurslabzal
Analiza matematyczna II.1 (potok 1)111 lub 106060e
Topologia I (potok 1)27 lub 7,53045e
Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1)37 lub 7,53045e
Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1)47 lub 7,53045e
Finanse I56303020e
Makroekonomia II66303020e
Mikroekonomia III763020e
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych4
Razem:222102553060
Drugi rok JSEM, specjalność ekonomiaECTSwykćwkonskonkintkurslabzal
Analiza matematyczna II.1 (potok 1)111 lub 106060e
Topologia I (potok 1)27 lub 7,53045e
Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1)37 lub 7,53045e
Finanse I46303020e
Makroekonomia II56303020e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej53030e
Mikroekonomia III663020e
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych4
Razem:272102403060
Drugi rok JSEMECTSwykćwkonskonkintkurslabzal
Analiza matematyczna II.1 (potok 1)111 lub 106060e
Topologia I (potok 1)27 lub 7,53045e
Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1)37 lub 7,53045e
Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1)47 lub 7,53045e
Finanse I56303020e
Makroekonomia II66303020e
Makroekonomia Gospodarki Otwartej53030e
Mikroekonomia III763020e
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych4
Razem:272402853060
Trzeci rok JSEMECTSwykćwkonskonkintkurslabzal
Matematyka obliczeniowa (potok 1)17 lub 7,5303015e
Statystyka I (potok I)263030e
Rachunek prawdopodobieństwa II363030e
Matematyka ubezpieczeniowa33030e
Projektowanie systemów informatycznych4330zo
Ekonometria573030e
Rachunkowość330zo
Teoria wymiany międzynarodowej66 lub 5303020e
Zarządzanie5 lub 460e
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych8
Praktyki zawodowe dla JSEM2
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich (IiE) - Zarządzanie bazami danych2
Razem:4021015030902015

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/