Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia międzykierunkowe MISMaP > Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-MSMP)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc: 34, w tym 19 miejsc dla kierunków w ramach I tury;  14 miejsc dla kierunków w ramach II tury

Limity miejsc na poszczególne kierunki:

 • astronomia – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • bioetyka – 2;
 • biologia – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • biotechnologia – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • chemia (Chemistry) – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • filozofia – 6;
 • fizyka – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • geografia – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • geologia poszukiwawcza – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • gospodarka przestrzenna – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • informatyka – 10;
 • kognitywistyka (Cognitive Science) – 4;
 • matematyka – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • ochrona środowiska – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • Physics (Studies in English) – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • socjologia – 2.

Przyjęcie na studia będzie możliwe pod warunkiem uruchomienia kierunku na danym wydziale.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kier. fizyka w ramach MISMaP w zakresie fiz. cząst. elementarn. i oddziaływ. fundament
Magisterium na kier. fizyka w ramach MISMaP, w zakr. optyki fourierowskiej i przetwarzania informacji
Magisterium na kier. geologia w ramach MISMaP w zakr. geologii stratygraficznej i poszukiwawczej
Magisterium na kier. ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakr. biologicznych podstaw ochr. środowisk
Magisterium na kierunku astronomia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku bioetyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii komórki i organizmu
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii molekularnej
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii środowiska
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie ekologii
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii ogólnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biologii molekularnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biotechnologii medycznej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biotechnologii molekularnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie komórek macierzystych w biologii i medycynie
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii stosowanej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie molekularnego podłoża i terapii chorób cywilizacyjnych
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie ochrony różnorodności biologicznej
Magisterium na kierunku chemia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie biofizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie dydaktyki i popularyzacji fizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki ciała stałego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki jądra atomowego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki komputerowej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki medycznej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki medycznej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki środowiska
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki teoretycznej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie geofizyki, fizyka atmosfery
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie geofizyki, fizyka litosfery
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod matematycznych fizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie modelowania matematycznego i komputerowych procesów fizycznych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie optyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie rentgenowskich badań strukturalnych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie spektroskopii jądrowej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoekologii i kształtowania krajobrazu
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii ekonomicznej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii fizycznej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii globalizacji
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii miast i turystyki
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii regionalnej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki i teledetekcji
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki, kartografii, teledetekcji
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie hydrologii i klimatologii
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie kartografii
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii inżynierskiej w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii środowiskowejw ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie hydrogeologii i w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geochemii, mineralogii i petrologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii inżynierskiej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii klimatycznej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii stratygraficznej i sedymentologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii złożowej i gospodarczej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie hydrogeologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie ochrony środowiska
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie paleontologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP w zakresie gospodarka przestrzenna w dobie globalizacji
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP w zakresie urbanistyki i regionalistyki
Magisterium na kierunku informatyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku matematyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakresie monitoringu i rekultywacji środowiska
Magisterium na kierunku Physics (Studies in English) w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISMaP
Magisterium z fizyki w ramach MISMaP, w trybie Studiów Indywidualnych
Magisterskie, kognitywistyka w ramach MISMaP

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętności organizowania własnej pracy. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności, a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Jest nastawiony na ustawiczne samokształcenie.

Efekty kształcenia

Program autorski przygotowany zgodnie z Uchwałą Rady Kolegium MISMaP nr 3/2002
z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie Zasad studiów w Kolegium MISMaP. Indywidualny program
studiów studenta Kolegium MISMaP powinien być programem przynajmniej dwu-kierunkowym, tzn.
powinien zawierać przedmioty kierunkowe na kierunku podstawowym oraz na przynajmniej jednym
kierunku dodatkowym dostępnym na wydziałach partycypujących
w Kolegium MISMaP (innych niż wydział prowadzący kierunek podstawowy).
Wymagania programowe dla studentów Kolegium MISMaP wystarczające do uzyskania tytułu
zawodowego licencjata lub magistra w zakresie kierunku podstawowego są określone uchwałą Rady
Wydziału prowadzącego dany kierunek podstawowy, zamieszczoną na stronie http://
www.mismap.uw.edu.pl
• Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina
akademicka.
Zna podstawowe pojęcia matematyki wyższej i rozumie znaczenie matematyki jako fundamentu nauk
ścisłych.
• Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i
samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętność organizowania własnej pracy.
• Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi samodzielnie wyszukiwać
informacje w literaturze, także w językach obcych.
• Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i
rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności ( co najmniej jednej: matematyki, informatyki, fizyki, astronomii, chemii, biologii, biotechnologii, geologii poszukiwawczej , geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, geografii, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, kognitywistyki, filozofii, socjologii, psychologii), a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym.
• Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanego opracowania
pisemnego (referatu, rozprawy) zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię,
wyniki, oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych podobnych badań.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/