Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia międzyobszarowe MISH > Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, II stopnia

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, II stopnia (S2-MISH)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

  • zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony w suplemencie do dyplomu),
  • zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, a więc osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane „efektami kierunkowymi”).

Studia MISH kształtują postawę samodzielności, co zawarte jest w samej nazwie „indywidualne”: student sam stawia sobie cele edukacyjne, pracuje z opiekunem naukowym (tutorem). W ten sposób bardziej niż inni studenci jest przygotowany do rynku pracy, życia społecznego itd.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków i poziomów studiów realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu obszarów kształcenia. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku archeologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku etnologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii klasycznej
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii rosyjskiej
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii włoskiej
Licencjat na kierunku politologia w ramach MISH, w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Magisterium na kierunku archeologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku artes liberales w ramach MISH
Magisterium na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach MISH
Magisterium na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w ramach MISH
Magisterium na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach MISH
Magisterium na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH
Magisterium na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH
Magisterium na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH
Magisterium na kierunku etnologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku Europeistyka w ramach MISH w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w ramach MISH w zakresie filologii klasycznej
Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w ramach MISH w zakresie literatura i kultura Renesansu
Magisterium na kierunku filologia polska w ramach MISH w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii klasycznej
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii romańskiej
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii rosyjskiej
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii włoskiej
Magisterium na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie iberystyki
Magisterium na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej w ramach MISH
Magisterium na kierunku filozofia w ramach MISH
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii miast i turystyki w ramach MISH
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISH
Magisterium na kierunku historia sztuki w ramach MISH
Magisterium na kierunku historia w ramach MISH
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie iberystyki
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie indologii
Magisterium na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie wiedza o kulturze
Magisterium na kierunku muzykologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności afrykanistyka
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności arabistyka
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie hebraistyki
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie indologii
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie japonistyki
Magisterium na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie sinologii
Magisterium na kierunku politologia w ramach MISH w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Magisterium na kierunku politologia w ramach MISH, w zakresie nauk politycznych
Magisterium na kierunku slawistyka w ramach MISH w zakresie kroatystyka
Magisterium na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w ramach MISH
Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISH
Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISH, w zakresie stosowanych nauk społecznych
Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach MISH
Magisterium na kierunku studia amerykanistyczne w ramach MISH w specjalności kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Magisterium na kierunku studia amerykanistyczne w ramach MISH w specjalności kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych
Magisterium na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią w ramach MISH w zakresie filologii rosyjskiej
Magisterium z ekonomii w ramach MISH, specjalność ekonomia międzynarodowa
Magisterium z ekonomii w ramach MISH, specjalność ekonomia sektora publicznego

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

egzamin wstępny

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczalnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/