Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia międzyobszarowe MISH > Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, I stopnia

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, I stopnia (S1-MISH)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 50

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

  • zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony w suplemencie do dyplomu),
  • zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, a więc osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane „efektami kierunkowymi”).

Studia MISH kształtują postawę samodzielności, co zawarte jest w samej nazwie „indywidualne”: student sam stawia sobie cele edukacyjne, pracuje z opiekunem naukowym (tutorem). W ten sposób bardziej niż inni studenci jest przygotowany do rynku pracy, życia społecznego itd.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków i poziomów studiów realizowanych w ramach studiów MISH — umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu obszarów kształcenia. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku artes liberales w ramach MISH
Licencjat na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w ramach MISH
Licencjat na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w ramach MISH
Licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach MISH
Licencjat na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH
Licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH
Licencjat na kierunku etnologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia bałtycka w ramach MISH, specjalność lituanistyka i lettonistyka
Licencjat na kierunku filologia polska w ramach MISH w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym
Licencjat na kierunku filologia ugrofińska w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii romańskiej
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii włoskiej
Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie iberystyki
Licencjat na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej w ramach MISH
Licencjat na kierunku filologia w zakresie filologii niemieckiej w ramach MISH
Licencjat na kierunku filozofia w ramach MISH
Licencjat na kierunku geografia w ramach MISH w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej stosowanej
Licencjat na kierunku historia sztuki w ramach MISH
Licencjat na kierunku historia w ramach MISH
Licencjat na kierunku iberystyka w ramach MISH
Licencjat na kierunku kognitywistyka w ramach MISH
Licencjat na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie cywilizacji śródziemnomorskiej
Licencjat na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie studia amerykanistyczne: kulturoznawstwo USA
Licencjat na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie wiedza o kulturze
Licencjat na kierunku logopedia ogólna i kliniczna w ramach MISH
Licencjat na kierunku muzykologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności arabistyka
Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności japonistyka
Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności sinologia
Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie hebraistyki
Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH, specjalność koreanistyka
Licencjat na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w ramach MISH
Licencjat na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w
Licencjat na kierunku socjologia w ramach MISH
Licencjat na kierunku socjologia w ramach MISH, w zakresie stosowanych nauk społecznych
Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach MISH
Licencjat na kierunku studia amerykanistyczne w ramach MISH w specjalności kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Licencjat z ekonomii w ramach MISH
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości w ramach MISH
Licencjat z historii i kultury Żydów w ramach MISH
licencjat z informatyki i ekonometrii w ramach MISH

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

egzamin wstępny

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczalnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/