Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Master in Food Systems > Master in Food Systems, stacjonarne, drugiego stopnia

Master in Food Systems, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-MFS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Kierunek prowadzony w ramach konsorcjum EIT FOOD ivzw oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Universidad Autónoma de Madrid, Queen’s University Belfast, Universität Hohenheim, University of Reading, Università degli Studi di Torino – projekt: MSc programme

Studia Master In Food Systems (MFS) prowadzone są w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości (dyscyplina wiodąca, Nauki Społeczne) oraz Technologia Żywności i Żywienia (dyscyplina uzupełniająca, Nauki Rolnicze).

Studia obejmują 4 semestry. Zajęcia odbywać się będą:

 • w I i IV semestrze na Wydziale Zarządzania UW, ul Szturmowa 1/3
 • w II i III semestrze na wybranej uczelni partnerskiej: University of Reading, Università degli Studi di Torino, Universität Hohenheim, Universidad Autónoma de Madrid.

Studia są płatne. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium.

Master in Food Systems to zintegrowany program studiów magisterskich oferowany przez Wydział Zarządzania we współpracy z wymienionymi wyżej uniwersytetami partnerskimi. Celem programu jest przekazanie pogłębionej wiedzy o zarządzaniu łańcuchem wartości w systemie żywnościowym. Studenci pobierają naukę łącznie na 3 uniwersytetach, zaczynając (i kończąc) na Wydziale Zarządzania UW. Każda instytucja akademicka oferuje bloki semestralne skoncentrowane na różnych obszarach systemu żywności. Moduły łączą wykłady online i offline ze studiami przypadków, współtworzeniem i rozwiązywaniem problemów, opracowywaniem biznesplanu i pracą magisterską. Na każdym semestrze studenci realizują moduły oferowane stacjonarnie przez daną uczelnię oraz jeden moduł wspólny dla studentów ze wszystkich uczelni partnerskich. W I semestrze jest to moduł „Wprowadzenie do systemu żywnościowego” (w formacie SPOC - specjalistyczny prywatny kurs online), który ułatwi wybór ścieżki mobilności. Na II i III semestrze są to moduły wyjazdowe (kilkudniowe) w formie wykładów i warsztatów. IV semestr jest w całości poświęcony pracy magisterskiej i projektowi badawczemu do pracy magisterskiej. Student otrzymuje dyplom Uniwersytetu Warszawskiego ze stopniem magistra oraz suplement z opisem przebytej ścieżki.

Studenci realizują efekty kształcenia w zakresie wiedzy umiejętności i kompetencji skutkujące następującą sylwetką absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada pogłębioną wiedzę o charakterze dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości” i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w tym z dyscypliną technologii żywności i żywienia.
 • Zna i rozumienie w stopniu pogłębionym terminologię i metodologię badań w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinie technologii żywności i żywienia.
 • Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z systemem żywnościowym, w tym zarządzaniem innowacjami i nowymi technologiami, marketingiem a także produkcją i konsumpcją.
 • Zna procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami w systemach żywnościowych.

Absolwent w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, technologii żywności i żywienia oraz nauk komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji w systemach żywnościowych
 • Potrafi prawidłowo interpretować złożone i nietypowe zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji w sektorze żywnościowym i całości gospodarki.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów.
 • Posiada pogłębioną umiejętności przygotowywania wystąpień ustnych i prowadzenia debat z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł.
 • Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ oraz umie stosować specjalistyczną terminologię w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.
 • Posiada umiejętność współdziałania, pracowania i kierowania w grupie
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • Potrafi dokonywać ocen krytycznych do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w wymiarze globalnym.
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe i jest gotów do rozwijania branżowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia

Wśród potencjalnych stanowisk znajdują się te związane z marketingiem, zarządzaniem produkcją i logistyką, projektowaniem rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne i logistyczne, produkt-developerzy, analitycy szeroko pojętego sektora rolno spożywczego, konsultanci i doradcy, specjaliści ds. zapewniania jakości produktów żywnościowych, konsultanci d.s. zarządzania bezpieczeństwem żywności. Studia będą promować przedsiębiorczość oraz samozatrudnianie poprzez wspomaganie rozwoju start-upów.

Aplikacja na studia TYLKO przez stronę: https://mfs-apply.eitfood.eu/

kontakt: mfs@wz.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku gospodarka żywnościowa

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty, obiekty i zjawiska oraz główne tendencje rozwojowe dotyczące dyscypliny zarządzania i jakości a także zaawansowaną metodologię badań w zakresie tej dyscypliny
K_W02 Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zasady, procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami, związane z: analizowaniem, planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem i koordynowaniem w odniesieniu do całej organizacji i poszczególnych funkcji.
K_W03 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz główne tendencje rozwojowe dotyczące dyscypliny technologia żywności i żywienia oraz dyscyplin komplementarnych z dziedziny nauk rolniczych
K_W04 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z systemem żywnościowym, w tym zarządzaniem innowacjami i nowymi technologiami, marketingiem a także konsumpcją produktów żywnościowych
K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnorodnych typach organizacji systemu żywnościowego i w otaczającym je świecie, w tym także zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_W06 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w systemie żywnościowym
K_W07 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z systemem żywnościowym w zakresie żywienia, produkcji żywności i zapewniania bezpieczeństwa żywności
K_W08 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w procesie projektowania i produkcji żywności oraz uwarunkowania tego procesu
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, formułując i weryfikując hipotezy, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody
K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł i metod.
K_U03 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu technologii żywności i żywienia oraz dyscyplin komplementarnych z dziedziny nauk rolniczych do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz innowacyjnie wykonywać zadania
K_U04 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy i diagnozy dotyczące funkcjonowania organizacji oraz komunikatywnie je prezentować i prowadzić debatę w zakresie analizowanej problematyki
K_U05 Potrafi przeprowadzić analizę problemu z zakresu żywności i żywienia a następnie komunikatywnie zaprezentować wyniki swojej pracy oraz wnioski lub rozwiązania, a także podejmować dyskusję na temat analizowanego problemu
K_U06 Potrafi planować, organizować pracę własną oraz zespołową .
K_U07 Posiada zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
K_K02 Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych i działania na rzecz interesu publicznego.
K_K03 Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
K_K04 Gotów jest do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w dziedzinie zarządzania w systemie żywnościowym
Nadrzędne efekty uczenia się (OLO) EIT dla programów magisterskich zapewniają najwyższy poziom efektów uczenia się dla MFS, które są zdefiniowane w następujący sposób:
(EIT OLO 1) – Kompetencje w zakresie dokonywania osądów wartościujących i zrównoważonego rozwoju
Zdolność do identyfikowania krótko- i długoterminowych przyszłych konsekwencji planów i decyzji ze zintegrowanej perspektywy naukowej, etycznej i międzypokoleniowej oraz łączenia tego w podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, zmierzające w kierunku zrównoważonego społeczeństwa.
(EIT OLO 2) – Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
Umiejętność przekładania innowacji na realne rozwiązania biznesowe.
(EIT OLO 3) – Umiejętności i kompetencje w zakresie kreatywności
Umiejętność nieschematycznego myślenia oraz systematycznego odkrywania i generowania nowych pomysłów.
(EIT OLO 4) – Umiejętności i kompetencje w zakresie innowacji
Umiejętność wykorzystania wiedzy, pomysłów i technologii do tworzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług, procesów, polityk, nowych modeli biznesowych lub miejsc pracy.
(EIT OLO 5) – Umiejętności i kompetencje badawcze
Umiejętność korzystania z nowoczesnych metod, procesów i technik badawczych w celu tworzenia i rozwoju nowych przedsięwzięć oraz stosowania ich w interdyscyplinarnych zespołach i kontekstach.
(EIT OLO 6) – Umiejętności i kompetencje w zakresie transformacji intelektualnej
Umiejętność przekształcania praktycznych doświadczeń w problemy i wyzwania badawcze.
(EIT OLO 7) – Umiejętności i kompetencje przywódcze
Umiejętność podejmowania decyzji i przywództwa, oparta na całościowym zrozumieniu wkładu szkolnictwa wyższego, badań i biznesu w tworzenie wartości w ograniczonych zespołach i kontekstach.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/