Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Master in Food Systems > Master in Food Systems, stacjonarne, drugiego stopnia

Master in Food Systems, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-MFS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Kierunek prowadzony w ramach konsorcjum EIT FOOD ivzw oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Universidad Autónoma de Madrid, Queen’s University Belfast, Universität Hohenheim, University of Reading, Università degli Studi di Torino – projekt: MSc programme

Studia Master In Food Systems (MFS) prowadzone są w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości (dyscyplina wiodąca, Nauki Społeczne) oraz Technologia Żywności i Żywienia (dyscyplina uzupełniająca, Nauki Rolnicze).

Studia obejmują 4 semestry. Zajęcia odbywać się będą:

 • w I i IV semestrze na Wydziale Zarządzania UW, ul Szturmowa 1/3
 • w II i III semestrze na wybranej uczelni partnerskiej: University of Reading, Università degli Studi di Torino, Universität Hohenheim, Universidad Autónoma de Madrid.

Studia są płatne. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium.

Master in Food Systems to zintegrowany program studiów magisterskich oferowany przez Wydział Zarządzania we współpracy z wymienionymi wyżej uniwersytetami partnerskimi. Celem programu jest przekazanie pogłębionej wiedzy o zarządzaniu łańcuchem wartości w systemie żywnościowym. Studenci pobierają naukę łącznie na 3 uniwersytetach, zaczynając (i kończąc) na Wydziale Zarządzania UW. Każda instytucja akademicka oferuje bloki semestralne skoncentrowane na różnych obszarach systemu żywności. Moduły łączą wykłady online i offline ze studiami przypadków, współtworzeniem i rozwiązywaniem problemów, opracowywaniem biznesplanu i pracą magisterską. Na każdym semestrze studenci realizują moduły oferowane stacjonarnie przez daną uczelnię oraz jeden moduł wspólny dla studentów ze wszystkich uczelni partnerskich. W I semestrze jest to moduł „Wprowadzenie do systemu żywnościowego” (w formacie SPOC - specjalistyczny prywatny kurs online), który ułatwi wybór ścieżki mobilności. Na II i III semestrze są to moduły wyjazdowe (kilkudniowe) w formie wykładów i warsztatów. IV semestr jest w całości poświęcony pracy magisterskiej i projektowi badawczemu do pracy magisterskiej. Student otrzymuje dyplom Uniwersytetu Warszawskiego ze stopniem magistra oraz suplement z opisem przebytej ścieżki.

Studenci realizują efekty kształcenia w zakresie wiedzy umiejętności i kompetencji skutkujące następującą sylwetką absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada pogłębioną wiedzę o charakterze dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości” i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w tym z dyscypliną technologii żywności i żywienia.
 • Zna i rozumienie w stopniu pogłębionym terminologię i metodologię badań w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinie technologii żywności i żywienia.
 • Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z systemem żywnościowym, w tym zarządzaniem innowacjami i nowymi technologiami, marketingiem a także produkcją i konsumpcją.
 • Zna procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami w systemach żywnościowych.

Absolwent w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, technologii żywności i żywienia oraz nauk komplementarnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji w systemach żywnościowych
 • Potrafi prawidłowo interpretować złożone i nietypowe zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji w sektorze żywnościowym i całości gospodarki.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów.
 • Posiada pogłębioną umiejętności przygotowywania wystąpień ustnych i prowadzenia debat z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł.
 • Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ oraz umie stosować specjalistyczną terminologię w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.
 • Posiada umiejętność współdziałania, pracowania i kierowania w grupie
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • Potrafi dokonywać ocen krytycznych do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w wymiarze globalnym.
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe i jest gotów do rozwijania branżowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia

Wśród potencjalnych stanowisk znajdują się te związane z marketingiem, zarządzaniem produkcją i logistyką, projektowaniem rozwiązań optymalizujących procesy produkcyjne i logistyczne, produkt-developerzy, analitycy szeroko pojętego sektora rolno spożywczego, konsultanci i doradcy, specjaliści ds. zapewniania jakości produktów żywnościowych, konsultanci d.s. zarządzania bezpieczeństwem żywności. Studia będą promować przedsiębiorczość oraz samozatrudnianie poprzez wspomaganie rozwoju start-upów.

Aplikacja na studia TYLKO przez stronę: https://mfs-apply.eitfood.eu/

kontakt: mfs@wz.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku gospodarka żywnościowa

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/