Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lingwistyka stosowana > Lingwistyka stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia

Lingwistyka stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-LS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, niemiecki, polski, rosyjski, włoski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana w zakresie tłumaczeń specjalistycznych
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana w zakresie tłumaczeń specjalistycznych oraz dydaktyki języka obcego ogólnego i specjalistycznego

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Tłumacz tekstów specjalistycznych

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Najważniejsze efekty kształcenia dla programu:
Po ukończeniu studiów stacjonarnych II stopnia absolwent:
- ma rozszerzoną wiedzę teoretyczną o przekładzie i prakseologii tłumaczenia, zna techniki przekładowe w stopniu rozszerzonym, posiada profesjonalną kompetencję translatorską w zakresie tłumaczenia z języka A na przynajmniej jeden język obcy i odwrotnie tekstów z poszczególnych dziedzin tematycznych, w tym także specjalistycznych; zna powszechnie stosowane rodzaje tłumaczeń: pisemne, konsekutywne, symultaniczne, a vista, audiowizualne, środowiskowe
- zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie C2; ma rozbudowaną i utrwaloną bazę leksykalną z różnych zakresów tematycznych, zna terminologię podstawowych języków specjalistycznych; zna struktury morfologiczno-składniowe języków docelowych; zna gramatyki języków specjalności;
- zna terminologię stosowaną w językoznawstwie i dziedzinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym, orientuje się w najważniejszych kierunkach i metodach badań lingwistycznych; rozumie terminologię gramatyczną; posiada wiedzę na temat wybranych uwarunkowań pragmatycznych danych systemów językowych;
- ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii i prowadzenia badań językoznawczych lub literackich; zna styl naukowy i słownictwo naukowe; ma wiedzę na temat baz danych dla lingwistyki;
- zna popularne programy komputerowe wspomagające pracę tłumacza; zna specyfikę i metody tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych, w tym tłumaczeń przysięgłych;
- potrafi posługiwać się oraz właściwie zastosować (ogólne i szczegółowe) strategie i techniki przekładowe w tłumaczeniu pisemnym i ustnym z języka obcego na język polski oraz odwrotnie, włączając języki specjalistyczne; tłumaczy pisemnie, konsekutywnie, symultanicznie, a vista, audiowizualnie, środowiskowo;
- posiada rozszerzone umiejętności badawcze w zakresie tekstu i lingwistyki tekstu; rozpoznaje strukturę tekstu oraz jego sytuacyjne i kulturowe uwarunkowania, potrafi dokonać wielopoziomowej analizy tekstu o wysokim stopniu terminologizacji; potrafi zapisać wyniki badań naukowych w postaci artykułów i prac naukowych;
- potrafi wypowiadać się spójnie i spontanicznie na dowolny temat w przynajmniej jednym języku obcym, zachowując płynność i poprawność stylistyczną, gramatyczną i fonetyczną wypowiedzi; komponuje klarowne i dobrze skonstruowane teksty pisane, dostosowane stylem do danego adresata, rozwijając wyrażone poglądy i uzasadnia je dodatkowymi argumentami oraz właściwymi przykładami;
- potrafi korzystać ze źródeł słownikowych i tekstowych, właściwie wykorzystuje nowe media w celu rozwiązania problemów językowych; zna techniki pozyskiwania danych niezbędnych w pracy tłumacza;
- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza pisemnego i ustnego-konsekutywnego; rozwiązuje problemy zawodowe.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS: 120 pkt;
Liczba semestrów: 4
3. Brak specjalności kształcenia nauczycieli
4. Liczba punktów ECTS przypadających na:
- zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 10
- zajęcia o charakterze praktycznym: 68
- zajęcia modułowe do wyboru: 110
5. Brak praktyk.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/