Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lingwistyka stosowana > Lingwistyka stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia

Lingwistyka stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-LS-ILS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, rosyjski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język francuski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język niemiecki
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język rosyjski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język francuski i język angielski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język francuski i język hiszpański
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język francuski i język niemiecki
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język francuski i język rosyjski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język angielski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język francuski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język japoński
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język niemiecki
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język hiszpański i język rosyjski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język angielski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język francuski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język hiszpański
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język rosyjski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język angielski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język francuski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język hiszpański
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język japoński
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język rosyjski i język niemiecki
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język niemiecki i język hiszpański
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język japoński
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język francuski i język japoński
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki i język japoński
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język angielski i język francuski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język angielski i język japoński
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język angielski i język niemiecki
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język angielski i język rosyjski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język francuski i język angielski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język francuski i język hiszpański
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język francuski i język japoński
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język francuski i język niemiecki
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język francuski i język rosyjski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język hiszpański i język angielski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język hiszpański i język francuski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język hiszpański i język japoński
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język hiszpański i język niemiecki
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język hiszpański i język rosyjski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język niemiecki i język angielski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język niemiecki i język francuski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język niemiecki i język japoński
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język niemiecki i język rosyjski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język rosyjski i język angielski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język rosyjski i język francuski
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język rosyjski i język hiszpański
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język rosyjski i język japoński
Magisterium na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język rosyjski i język niemiecki
Magisterium na kierunku Lingwistyka, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski i język hiszpański
Magisterium na kierunku Lingwistyka, specjalność tłumaczeniowa, język angielski i język hiszpański

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia dla programu studiów magisterskich stacjonarnych.
Absolwent:
a) ma pogłębioną wiedzę o metodach i technikach nauczania języka obcego;
b) samodzielnie planuje projekty i działania edukacyjne odpowiednio do wieku uczniów;
c) ma pogłębioną wiedzę o historii i kulturze kraju lub obszaru językowego, których język studiuje;
d) zna rodzaje i formy tłumaczenia ustnego;
e) zna rodzaje tłumaczenia pisemnego w zakresie rozszerzonym, w tym m.in. tłumaczenie literac-kie, tłumaczenie tekstów specjalistycznych, tłumaczenie poświadczone;
f) ma uporządkowana, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu ję-zykoznawstwa;
g) zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie językoznawstwa;
h) umie posługiwać się językiem polskim i obcym w zakresie studiowanego kierunku. Ma umiejętności językowe z języków, do nauczania których się przygotowuje na poziomie C2 w skali ESOKJ;
i) aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa językowego kraju języka A oraz krajów języków B i C;

2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów:
Liczba punktów ECTS konieczna dla ukończenia studiów magisterskich i uzyskania tytułu magistra - 120. Liczba semestrów - 4.

3. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

4. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty i profil kształcenia wynosi: 177. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi: 42 (specjalizacja tłumaczenie pisemne), 54 (specjalizacja tłumaczenie ustne). Liczba punktów ECTS przypadających na zajęcia do wyboru wynosi: 55.

5. Praktyki pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131): 2 tygodnie (I semestr) - 2 pkt ECTS; praktyki tłumaczeniowe: 4 tygodnie (II semestr) - 3 pkt ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/